Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3377. Odlok o mladini v Občini Dravograd, stran 9907.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), 2. člena Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – UPB4) je Občinski svet Občine Dravograd na 19. redni seji dne 14. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o mladini v Občini Dravograd 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen odloka) 
S tem odlokom se določi način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini Dravograd (v nadaljevanju: občina).
Ta odlok ureja položaj mladine oziroma mladih, opredeljuje strukturo in podporno okolje mladinskega sektorja, zagotavlja pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje ter opredeljuje razvoj lokalne mladinske politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v občini.
V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku (mladi, mladinski sektor, mladinsko delo, mladinska politika, organizacija v mladinskem sektorju, strukturirani dialog, mladinska infrastruktura, mladinski program, mladinski projekt, mladinska organizacija, organizacija za mlade, program za mlade) imajo enak pomen kot v zakonodaji, ki opredeljuje mladinski sektor, razen če ta odlok določa drugače.
II. PODROČJA DELOVANJA MLADIH 
3. člen 
(področja in aktivnosti) 
Področja delovanja mladih v občini spodbujajo vrednote avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti in so predvsem naslednja:
– zastopanje in uveljavljanje interesov mladih,
– izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del formalnega izobraževanja,
– mladinska kultura,
– šport za mlade,
– mladinsko-politične aktivnosti,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– socialne in humanitarne aktivnosti za mlade,
– regionalno, nacionalno in mednarodno povezovanje mladih ter
– druge prostočasne aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene mladim.
Vsa področja delovanja mladih morajo biti dostopna vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
III. NOSILCI, SUBJEKTI IN ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU 
4. člen 
(mladinski svet) 
V Občini Dravograd se na podlagi zakona lahko ustanovi Mladinski svet (v nadaljevanju: mladinski svet), ki deluje v javnem interesu. Mladinski svet predstavlja interese vseh mladih in mladinskih organizacij v občini in ima po tem odloku status mladinskega predstavništva v občini. V občini ima lahko samo en mladinski svet status mladinskega predstavništva.
Naloge mladinskega sveta v občini so predvsem:
– izvajanje ali sodelovanje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja;
– zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
– preko strukturiranega dialoga zastopanje mladih v razmerju do nosilcev lokalne oblasti pri sprejemanju predpisov in ukrepov, ki vplivajo na življenje in delo mladih v občini;
– spodbujanje povezovanja in skupnega dialoga mladih,
– krepitev participacije in aktivnega državljanstva mladih,
– podpora izobraževanju mladih na mladinskem področju,
– spodbujanje izvajanja lokalnih mladinskih politik predvsem s področja neformalnega izobraževanja, zaposlovanja, informiranja, mobilnosti in mednarodnega sodelovanja,
– podpiranje izvajanja dejavnosti svojih članic in delovanja mladinskega centra.
5. člen 
(mladinska organizacija) 
Mladinska organizacija, ki deluje v javnem interesu in izvaja dejavnost namenjeno mladim je v skladu z zakonom lahko organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
S tem se upošteva načelo vključevanja participacije mladih na vseh področjih, ki se jih tičejo; predvsem izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, socialno varstvo, družinska politika, nevladne organizacije, prostovoljstvo, mobilnost, okolje in zdravje.
6. člen 
(organizacija za mlade) 
Organizacija za mlade, ki deluje v javnem interesu je v skladu z zakonom pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga.
7. člen 
(organizacije, ki izvajajo mladinske programe in programe za mlade) 
Druge nevladne organizacije so neprofitne ter prostovoljne organizacije, ki na lokalni ravni izvajajo mladinske programe in programe za mlade. Mednje sodijo tudi organizacije, ki izvajajo podporne in servisne programe za mlade, to je programe, ki prispevajo k večji kakovosti mladinskega dela, mladinske politike ali položaja mladih v občini.
IV. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA SEKTORJA 
8. člen 
(sofinanciranje) 
Za sofinanciranje mladinskih organizacij, organizacij za mlade ter organizacij, ki izvajajo mladinske programe in programe za mlade se uporablja pravilnik, ki ureja sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini.
Za delovanje mladinskega sveta se na podlagi predloženega programa v proračunu občine zagotovijo sredstva na posebni postavki. Mladinski svet pridobiva sredstva tudi s članarino, iz naslova premoženjskih pravic, z darili in volili, s prispevki donatorjev, iz lastne dejavnosti, iz drugih virov.
V. MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD 
9. člen 
(mladinski center) 
Mladinski center Dravograd (v nadaljevanju: mladinski center) je s strani občine ustanovljen za izvajanje mladinske dejavnosti kot enota zavoda, v okviru Javnega zavoda »DRAVIT« Dravograd, Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti.
10. člen 
(dejavnost mladinskega centra) 
Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade s pripadajočo infrastrukturo, v katerem se v občini izvajajo mladinski programi, mladinsko delo in programi za mlade ter:
– skrbi za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne glede na to, ali so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih skupnosti,
– skrbi za mladinsko infrastrukturo,
– zagotavlja ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu,
– nudi pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov,
– razvija in izvaja programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja,
– sodeluje pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni in
– daje podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju.
11. člen 
(finančna in kadrovska sredstva) 
Mladinski center ima za svoje delovanje zagotovljena finančna in kadrovska sredstva za izvedbo lastnega programa po letnem planu, v skladu s sprejetim finančnim načrtom Javnega zavoda »DRAVIT« Dravograd, Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti in s pridobljenimi sredstvi iz javnih pozivov in razpisov.
12. člen 
(podporno okolje) 
Mladinski center zagotavlja ustrezno infrastrukturno in svetovalno podporo za delovanje mladinskega sveta in drugih mladinskih organizacij, organizacij za mlade ter organizacij, ki izvajajo mladinske programe in programe za mlade v občini.
VI. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI 
13. člen 
(mnenje mladinskega sveta lokalne skupnosti) 
Mladinski svet lokalne skupnosti lahko občinskemu svetu, pred obravnavo posreduje nezavezujoče mnenje v zvezi z vsemi predlaganimi odločitvami, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja.
14. člen 
(ustanovitev delovne skupine za mladinska vprašanja) 
Za celovito obravnavo področij mladine in mladinskega sektorja v občini se ustanovi delovna skupina za mladinska vprašanja (v nadaljevanju: delovna skupina).
Delovno skupino s sklepom imenuje župan. Sestavljena je iz 5 članov, in sicer iz dveh predstavnikov mladinskih organizacij ali organizacij za mlade ter organizacij, ki izvajajo mladinske programe in programe za mlade, enega predstavnika Odbora za družbene dejavnosti, enega predstavnika Komisije za vprašanja mladih in enega predstavnika občinske uprave.
Predloge za predstavnika mladinskih organizacij ali organizacij za mlade ter organizacij, ki izvajajo mladinske programe in programe za mlade, podajo organizacije same. Člani delovne skupine med sabo izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Mandat članov delovne skupine je vezan na mandat župana.
15. člen 
(naloge delovne skupine) 
Delovna skupina je posvetovalno telo župana, ki celovito obravnava področja mladine in mladinskega sektorja v občini, o tem sprejema mnenja in stališča ter podaja predloge županu in občinskemu svetu.
Delovna skupina predvsem:
– skrbi za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega dela in lokalne mladinske politike v občini,
– pripravlja in obravnava strateške in razvojne načrte na področjih mladinskega sektorja, ki temeljijo na potrebah mladih v občini, jih usklajuje z nacionalnimi programi, ter oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskega sektorja v občini,
– skrbi za pripravo lokalnega programa za mladino in spremlja njegovo izvajanje,
– sodeluje z občino in organizacijami v mladinskem sektorju,
– obravnava problematike mladih in pripravlja pobude za njihovo reševanje,
– spremlja izvajanje tega odloka in predlaga morebitne spremembe in dopolnitve,
– spremlja izvajanje mladinskega dela v občini,
– obravnava druga vprašanja, povezana z mladino.
16. člen 
(sodelovanje delovne skupine v postopkih odločanja) 
Delovna skupina na svojih sejah obravnava predloge odločitev o mladini ter oblikuje mnenja in pripombe, ki jih posreduje občinskemu organu, pristojnemu za sprejem odločitve.
Za predloge odločitev, ki vplivajo na življenje in delo mladine v občini, se štejejo vsi predlogi neposrednih odločitev o mladini v obliki splošnih pravnih, drugih aktov ali sklepov, ki zajemajo predvsem mladino.
Delovna skupina vsako leto pripravi pregled odločitev občinskih organov, ki so vplivale na delo in življenje mladih, ter jih posreduje javnosti.
17. člen 
(komisija pristojna za vprašanja mladih) 
Za celovito obravnavo mladine in mladinskega sektorja v občini je pristojna Komisija za vprašanja mladih pri občinskem svetu.
Komisija obravnava predloge odločitev občinskih organov, ki vplivajo na delo in življenje mladih v občini. Za predloge odločitev, ki vplivajo na delo in življenje mladih, se štejejo vsi predlogi neposrednih odločitev o mladih v obliki splošnih pravnih aktov, drugih aktov ali sklepov, ki se navezujejo predvsem na mlade.
Pred sprejemom posamezne odločitve s strani ustreznega organa oziroma predlagatelja mora biti komisija o predlogih neposrednih odločitev o mladih pravočasno obveščena. Komisija nato na svoji seji obravnava predloge ter oblikuje mnenje, ki ga posreduje občinskemu svetu.
VII. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO 
18. člen 
(pomen programa) 
Lokalni program za mladino (v nadaljevanju: program) je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni občine.
19. člen 
(obdobje sprejemanja programa) 
Program se sprejema praviloma za obdobje petih let in zajema predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini,
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja,
– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini,
– okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje in uresničevanje programa.
20. člen 
(področja strategije) 
Področja, ki jih v okvirju področja mladinskega sektorja obravnava program so zlasti:
– mladinsko organiziranje;
– participacija mladih;
– neformalno izobraževanje mladih;
– zaposlovanje mladih;
– bivanjske razmere mladih;
– športna dejavnost mladih;
– prosti čas in družbeno koristne dejavnosti mladih;
– prostovoljstvo mladih;
– informiranje mladih;
– mobilnost in mednarodno povezovanje mladih;
– medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje;
– sodelovanje pri občinskih prireditvah;
– širitev mreže na dislocirana območja.
21. člen 
(priprava in sprejem programa) 
Za pripravo programa skrbi delovna skupina v sodelovanju z občino, javnim zavodom Dravit in organizacijami v mladinskem sektorju.
Program na predlog župana obravnava in sprejme občinski svet.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Do ustanovitve, organiziranosti in pričetka delovanja Mladinskega sveta, vse pristojnosti prevzema delovna skupina.
23. člen 
Program iz VII. poglavja tega odloka je potrebno sprejeti najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
24. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2020
Dravograd, dne 14. oktobra 2021
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti