Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3414. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu, stran 9949.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št.. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13) in 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 20. redni seji dne 20. oktobra 2021 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (Uradni list RS, št. 2/17).
2. člen 
Strokovna podlaga za pripravo tega odloka je Elaborat programa opremljanja za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu, ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 291/2021.
3. člen 
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Bruto tlorisna površina stavbe je zmogljivost objekta, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, površina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836.
– Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti. 
– Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
– Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
– Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
– Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo. Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na enoto mere so obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta.
– Obračunsko območje posamezne vrste nove komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. Obračunsko območje se določi na podlagi obveznih sektorskih aktov za posamezno komunalno opremo ter obveznosti in možnosti priključevanja na posamezno vrsto nove komunalne opreme v prostorskih aktih občine.
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument s katerim se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. Program opremljanja se pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom.
– Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti namenjeno graditvi objektov.
– Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem območju opremljanja (Uredba).
4. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu je izdelan v skladu z Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka in vsebuje:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Območje opremljanja
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture
– Priloga 3a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje
– Priloga 3b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Fekalna kanalizacija
– Priloga 3c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Meteorna kanalizacija
– Priloga 3d – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje
– Priloga 3e – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Javne površine in parkirišča
– Priloga 3f – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Ostali stroški
(3) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu sprejme občinski svet z odlokom.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA 
5. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu se nanaša na enote urejanja prostora ŽA-1/9 in ŽA-1/19, kot jih določa Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, popr. 91/13, 92/13, 50/16, 102/20) in se podrobneje ureja s prostorskim izvedbenim aktom navedenim v 1. členu tega odloka.
(2) Območje opremljanja je grafično prikazano v Prilogi 1.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA 
6. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu obravnava naslednjo novo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij OBO_C),
– obračunsko območje fekalne kanalizacije (oznaka obračunskih območij OBO_FK),
– obračunsko območje meteorne kanalizacije (oznaka obračunskih območij OBO_MK),
– obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka obračunskih območij OBO_V),
– obračunsko območje javnih površin (OBO_JPP),
– ostali stroški (oznaka obračunskih območij OBO_OST), ki vključujejo stroške izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo; stroške predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje; druge stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja.
(2) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah iz 4. člena tega odloka, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
7. člen 
Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je: januar 2017. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo je: december 2023. Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa opremljanja za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 
8. člen 
Občina Žalec ima zagotovljena finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
9. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu določa naslednja obračunska območja za novo komunalno opremo na območju opremljanja:
– Obračunsko območje za cestno omrežje z oznako OBO_C in skupno površino gradbenih parcel 30.192,20 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2.
– Obračunsko območje fekalne kanalizacije z oznako OBO_FK in skupno površino gradbenih parcel 30.192,20 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2.
– Obračunsko območje meteorne kanalizacije z oznako OBO_MK in skupno površino gradbenih parcel 30.192,20 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako OBO_V in skupno površino gradbenih parcel 30.192,20 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2.
– Obračunsko območje javnih površin in parkirišč z oznako OBO_JPP in skupno površino gradbenih parcel 30.192,20 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2.
– Obračunsko območje za ostale stroške z oznako OBO_OST in skupno površino gradbenih parcel 30.192,20 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2.
(2) Skladno z obsegom predvidene ureditve, program opremljanja stavbnih zemljišč določa naslednje skupne in obračunske stroške gradnje nove komunalne opreme:
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
Vrednost (EUR)
A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
1.202.831,76
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
26.341,96
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
1.618,80
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
98.000,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje 
424.947,00
Fekalna kanalizacija
114.740,00
Meteorna kanalizacija
159.930,00
Vodovodno omrežje
62.154,00
Javne površine in parkirišča
294.185,00
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
20.915,00
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
587.389,33
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
0,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje 
236.382,32
Fekalna kanalizacija
63.825,63
Meteorna kanalizacija
88.963,15
Vodovodno omrežje
34.573,98
Javne površine in parkirišča
163.644,25
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
0,00
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
615.442,43
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
26.341,96
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
1.618,80
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
98.000,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje 
188.564,68
Fekalna kanalizacija
50.914,37
Meteorna kanalizacija
70.966,85
Vodovodno omrežje
27.580,02
Javne površine in parkirišča
130.540,75
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
20.915,00
(3) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra površine gradbenih parcel za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (CpN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Površina gradbenih parcel [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto 
[EUR/m2]
I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C
30.192,20
188.564,68
6,25
Fekalna kanalizacija
OBO_FK
30.192,20
50.914,37
1,69
Meteorna kanalizacija
OBO_MK
30.192,20
70.966,85
2,35
Vodovodno omrežje
OBO_V
30.192,20
27.580,02
0,91
Javne površine in parkirišča
OBO_JPP
30.192,20
130.540,75
4,32
II. OSTALI STROŠKI
OBO_OST
30.192,20
146.875,76
4,86
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 
615.442,43
20,38
(4) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto bruto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (CtN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO BRUTO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTA
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Bruto tlorisna površina objekta [m2]
Vrednost [EUR]
Cena na enoto 
[EUR/m2]
I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME 
Cestno omrežje
OBO_C
41.518,15
188.564,68
4,54
Fekalna kanalizacija
OBO_FK
41.518,15
50.914,37
1,23
Meteorna kanalizacija
OBO_MK
41.518,15
70.966,85
1,71
Vodovodno omrežje
OBO_V
41.518,15
27.580,02
0,66
Javne površine in parkirišča
OBO_JPP
41.518,15
130.540,75
3,14
II. OSTALI STROŠKI
OBO_OST
41.518,15
146.875,76
3,54
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 
615.442,43
14,82
(5) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem neto tlorisne površine stavbe (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je DpN:DtN = 0,5:0,5. Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (DpN) 0,5, delež bruto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (DtN) pa 0,5.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka.
11. člen 
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Žalec. Občina Žalec lahko sredstva zbrana po tem odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
12. člen 
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Obročno plačilo je možno izključno pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o kriteriji za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
13. člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču in jo brezplačno prenesel v last in upravljanje občini, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili veljavne področne zakonodaje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Žalec za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil.
14. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(1) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (Uradni list RS, št. 4/17).
16. člen 
Elaborat programa opremljanja in Program opremljanja stavbnih zemljišč vključno s prilogami sta na vpogled na sedežu Občine Žalec.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-0005/2021
Žalec, dne 20. oktobra 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti