Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3413. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN SL3 – 1. del za naselje Slap (EUP SL3 SS), stran 9948.

  
Na podlagi 116. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) je župan Občine Vipava dne 30. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN SL3 – 1. del za naselje Slap (EUP SL3 SS) 
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SL3, na parc. št. 81/2 in 82/2 k.o. 2400 Slap in na delih parc. št. 77/12, 74 in 75 k.o. 2400 Slap.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Predmet prostorskega akta je načrtovanje dela območja SL3 za potrebe gradnje stanovanjske hiše, pomožnih objektov in pomožnega kmetijskega objekta. Omenjene parcele so v zasebni lasti. Za ta del vasi Slap občina nima načrtovanih objektov in rabe v javno korist, zgrajene so vse dostopne ceste in poti, komunalna oprema, obstoječa parcelacija dopušča gradnjo objekta, tako da OPPN za celotno območje ni smiseln in racionalen. Poleg tega OPN Vipava na podlagi 130. člena dovoljuje izdelavo tudi delnega OPPN za posamezno območje oziroma del, v kolikor se s tem ne onemogoča realizacije celotnega OPPN. V občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava se obravnavano območje nahaja v enotah urejanja znotraj vasi Slap na območju ureditvene enote SL3 z namensko rabo SS. Pobudo za izdelavo prostorskega akta je podala lastnica zemljišč oziroma investitorka.
3. člen 
(območje prostorskega načrta, ki je predmet načrtovanja) 
S predmetnim postopkom se ureja del naselja Slap SL3 na parc. št. 77/12, 81/2, 82/2 k.o. 2400 Slap in delih parc. št. 74 in 75 k.o. 2400 Slap za gradnjo infrastrukture in priključkov nanjo.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za izvedbo prostorskega načrta temeljijo na podlagi predloga investitorke in zasnove izvajalca, ki se pripravlja vzporedno, stanja prostora, določil občinskega prostorskega načrta, posebnih in splošnih smernic in geodetskih podlag.
5. člen 
(aktivnosti in roki za pripravo prostorskega načrta) 
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo priprava prostorskega akta potekala po priloženem (okvirnem) terminskem planu.
Faza/aktivnost
Rok izvedbe aktivnosti
Priprava izhodišč za OPPN
Vključevanje javnosti pri oblikovanju izhodišč
10 dni
Priprava sklepa o pripravi OPPN
15 dni
Posredovanje sklepa in izhodišč skupaj z na MOP
15 dni
Poziv državnih NUP, da podajo mnenje o CPVO
30 dni
MOP odloči o potrebnosti izvedbe CPVO
21 dni
Pridobitve smernic državnih NUP 
30 dni
Priprava osnutka OPPN
20 dni 
Javna objava osnutka in poziv NUP za mnenje
30 dni 
Priprava dopolnjenega osnutka
20 dni 
Javna objeva in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
30 dni
Proučitev pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave
10 dni 
Objeva stališč do pripomb
Priprava predloga OPPN
20 dni 
Objava predloga OPPN in poziv NUP, da podajo mnenje
30 dni
Izdelava usklajenega dopolnjenega predloga
20 dni 
Sprejem odloka o OPPN
30 dni
Posredovanje odloka OPPN MOP in objava v Uradnem listu RS
Ker na območju ni prisotnih drugih varstvenih in varovalnih režimov razen erozijskega območja, parceli ležita tudi znotraj poselitvena območja naselja, predvideni posegi pa v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje niso takšni, da bi bila le-ta potrebna. CPVO je bila izvedena že pri sprejemanju OPN Vipava. V kolikor se na podlagi obvestila pristojnega ministrstva ugotovi, da je potrebno voditi tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje se le-ta vključi v postopek.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji smernic za načrtovanje in mnenj na prostorski načrt v skladu z 39. členom ZUreP-2. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja prostora v zakonskem roku ne poda smernic oziroma mnenja pripravljavec nadaljuje s postopkom.
Nosilci urejanja prostora za OPPN SL3 so:
1. MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, 1000 Ljubljana,
2. Elektro Primorska, Erjavčeva cesta 22, 5000 Nova Gorica,
3. Komunala Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, (vodovod, kanalizacija, odpadki in javna razsvetljava), Goriška cesta 23B, 5270 Ajdovščina,
4. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica,
5. Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
6. DRSV, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica.
Drugi udeleženci:
V postopek so lahko vključeni tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku ugotovi, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave prostorskega akta zagotovi naročnik prostorskega akta.
8. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-2/2020-25
Vipava, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti