Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3403. Odlok o urejanju in čiščenju zelenih in drugih javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 9932.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 60/17 – ZDMHS, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 158/20), 3. in 17. člena Zakona o prekrških ZP-1 UPB2 (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP), 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 27. seji dne 20. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o urejanju in čiščenju zelenih in drugih javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se na območju Mestne občine Slovenj Gradec določi:
– organizacijska in prostorska zasnova urejanja in čiščenja zelenih in drugih javnih površin kot storitve javne službe,
– vrste in obseg storitev javne službe,
– obveznosti izvajalca v okviru izvajanja javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin,
– posege v javne površine,
– urejanje zelenih površin,
– financiranje javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe in rabo javne površine in
– prehodne in končne določbe.
2. člen 
(javne površine in oprema na javnih površinah) 
Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. zelene javne površine so:
– javni parki in drevoredi;
– nasadi in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih cestah in poteh, javnih športnih površinah in spominskih obeležjih izven pokopališč;
– posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih za naravno okolje;
– otroška igrišča na javnih zelenih površinah;
– parkovno urejeni gozdovi;
– parkovno urejene vodne brežine ter
– druge zelene javne površine, določene s predpisi mestne občine.
2. druge javne površine po tem odloku so:
– utrjene poti in pešpoti;
– športne površine na javnih utrjenih površinah;
– trgi in tržnice;
– otroška igrišča na utrjenih javnih površinah ter
– druge utrjene javne površine, določene s predpisi mestne občine.
3. objekti in oprema na javnih površinah so: klopi, igrala, pitniki, cvetlična korita, stebriči in jambori, ograje, stojala za kolesa, koši za odpadke ob zelenih javnih površinah, spominska obeležja in skulpture.
(2) V primeru dvoma o tem, ali posamezno zemljišče šteje za javno površino po tem odloku, odloči o tem pristojna služba Mestne občine Slovenj Gradec.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
(oblika izvajanja javne službe) 
Izvajanje javne službe, ki je predmet tega odloka, zagotavlja Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o. kot gospodarska javna služba, katerega soustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec.
4. člen 
(območje izvajanja javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe zagotavlja izvajanje javne službe na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Posamezna območja javnih površin, na katerih se izvaja javna služba, se določijo v okviru minimalnih standardov urejanja javnih površin, ki ga pripravi pristojni urad Mestne občine Slovenj Gradec v roku šestih mescev po sprejetju tega odloka.
(3) Minimalni standard urejanja javnih površin zajema:
– določitev con urejanja in čiščenja javnih površin, ki se določijo glede na podatke iz evidenc javnih površin, ki jih pripravi izvajalec javne službe,
– standard pometanja in čiščenja javnih površin,
– standard urejanja zelenih površin, oskrbo vrtnic in trajnic, enoletnic oziroma sezonskih rož, dreves in grmovnic,
– standard vzdrževanja urbane in komunalne opreme na javnih površinah, intervencija in nujna vzdrževalna dela ter
– druga dela, določena s tem odlokom ali drugimi predpisi.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE 
5. člen 
(1) Urejanje javnih površin po tem odloku obsega urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec tako, da se ohrani zasnova in funkcionalnost javnih površin ter da se zagotavlja ustrezen estetski videz in nivo urejenosti javnih površin.
(2) Izjemoma urejanje javnih površin po tem odloku zajema tudi površine v zasebni lasti, ki mejijo na javne površine in javne ceste, če je to v javnem interesu zagotavljanja urejenosti in varnosti naselja.
(3) Vsakdo je dolžan s primernim vzdrževanjem svojih površin zagotavljati red in urejenost javnih površin.
6. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 
(1) Javna služba po tem odloku obsega:
– urejanje in čiščenje zelenih javnih površin in
– urejanje in čiščenje drugih (utrjenih) javnih površin.
(2) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin obsega:
– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih javnih površin,
– redna košnja trave, obnavljanje in nega travnatih površin ter zatiranje ali odstranitve plevela in alergenih rastlin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci, paraziti in poškodbami,
– sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in živih mej,
– sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves,
– urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,
– urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v betonskih koritih in cvetličnih posodah,
– vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih utrjenih površin na območju zelenih površin,
– postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih tabel,
– pobiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin,
– zbiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin ob prireditvah v skladu s potrjenim programom občine,
– organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja stanja zelenih javnih površin.
(3) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin obsega:
– ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin,
– pranje utrjenih javnih površin,
– odstranjevanje plevela in odpadlega listja z utrjenih javnih površin,
– praznjenje košev za odpadke,
– odstranjevanje grafitov z utrjenih javnih površin,
– zbiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin ob prireditvah v skladu s potrjenim programom občine,
– vzdrževanje igral na otroških igriščih v sodelovanju z upravljavcem otroških igrišč,
– vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov in pokrovov,
– krpanje udarnih jam na javnih površinah,
– vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za zastave, kemičnih WC-jev in drugih montažnih kabin ter druge podobne sanitarne opreme;
1. vzdrževanje in upravljanje javnih sanitarij, ki obsega:
– urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in opreme javnih sanitarij,
– varovanje objektov in opreme javnih sanitarij,
– zagotavljanje redne oskrbe z energijo in vodo za nemoteno obratovanje javnih sanitarij;
2. vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin v dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in prehodnosti utrjenih javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in prehodnosti utrjenih javnih površin;
3. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih.
(4) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje z zastavami na javnih površinah, in sicer:
– nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v času praznikov in prireditev,
– vzdrževanje in nadomeščanje zastav.
(5) Javna služba po tem odloku obsega tudi zbiranje in prevoz določenih vrst komunalnih odpadkov, ki nastajajo na javnih površinah – odpadki s klasifikacijsko številko 20.03.01 – mešani komunalni odpadki in odpadki s klasifikacijsko številko 20.02 – odpadki z vrtov in parkov, vključno z odpadki s pokopališč.
IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 
7. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Na javnih zelenih površinah morajo biti nameščeni koši za odpadke. Koše namesti izvajalec javne službe. Njihovo obliko, barvo in mesto postavitve določi pristojni organ Mestne občine Slovenj Gradec v sodelovanju z izvajalcem javne službe.
(2) Koše za odpadke prazni in vzdržuje izvajalec javne službe.
8. člen 
(evidence) 
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
9. člen 
(letni program urejanja in čiščenja javnih površin) 
(1) Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka se za posamezno koledarsko leto določi z Letnim program urejanja in čiščenja zelenih in drugih javnih površin (v nadaljevanju: letni program), ki ga izdela izvajalec javne službe na podlagi evidenc javnih površin ter minimalnega standarda urejanja javnih površin, in ga posreduje Mestni občini Slovenj Gradec najkasneje do 31. oktobra tekočega leta za naslednje leto.
(2) Letni program potrdi župan Mestne občine Slovenj Gradec s sklepom.
(3) Letni program izvajalca mora vsebovati:
– program ureditve javnih zelenih površin in zavarovanja posameznih značilnih javnih zelenih površin, drevoredov in zelenih površin ob pomembnejših prometnicah, križiščih, ob objektih, urejenih vodnih strugah ipd.,
– cenik del in materiala za vzdrževanje javnih površin v tekočem letu,
– redno vzdrževanje javnih površin, ki vsebuje seznam javnih površin, na katerih bo opravljeno redno vzdrževanje in navedba višine finančnih sredstev za redno vzdrževanje,
– investicijsko vzdrževanje javnih površin, ki vsebuje seznam javnih površin, na katerih bo opravljeno investicijsko vzdrževanje in navedbo višine potrebnih finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje,
– drugo potrebno, glede na zahteve Mestne občine Slovenj Gradec.
(4) Letni program se lahko spreminja in dopolnjuje glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva v veljavnem občinskem proračunu. Spremembe in dopolnitve letnega programa, ki so vezane na zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev, se praviloma potrdi v okviru sprejemanja rebalansa proračuna.
10. člen 
(evidence javnih površin) 
(1) Območja javnih površin, na katerih se izvaja javna služba, se določijo s katastrom javnih površin, ki ga pripravi izvajalec javne službe v roku 6 mesecev po sprejetju tega odloka.
(2) Kataster javnih površin mora vsebovati:
– lokacijo posamezne javne površine,
– parcelno številko, k.o. zemljišča, na katerem se nahaja javna površina, ali opis lokacije,
– velikost javne površine,
– urbano opremo,
– obseg potrebnega urejanja javne površine,
– evidenco zelenih površin z evidenco dreves.
(3) Sestavni del katastra so karte javnih površin, pripravljene na podlagi temeljnih topografskih načrtov v merilu 1:5000 ali preglednih katastrskih načrtov v merilu 1:5000, za pomembnejša območja pa lahko tudi na načrtih manjšega merila. Kataster javnih površin se sproti ažurira in dopolnjuje.
11. člen 
(hortikulturna komisija) 
(1) Hortikulturno komisijo s sklepom imenuje župan. Sestavljajo jo predstavnik javne gospodarske službe, predstavnik občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec, predstavnik društva ali organizacije s področja turizma oziroma urejanja prostora ter zunanji strokovnjaki s področja hortikulture.
(2) Naloge hortikulturne komisije so:
– dajanje mnenj in svetovanje županu ter občinski upravi glede urejanja zelenih površin v mestni občini,
– dajanje mnenja in sodelovanje z izvajalcem javne službe glede vzdrževanja, načrtovanja in urejanja javnih zelenih površin,
– dajanje mnenj glede zbiranja in sajenja novih dreves, grmovnic in drugih okrasnih rastlin,
– dajanje mnenj glede odstranitve ali obreza dreves, grmovnic in drugih okrasnih rastlin na pobudo občank in občanov,
– izdajanje soglasij glede odstranitve, obreza ali sajenja dreves, grmovnic in drugih okrasnih rastlin na območju strnjenih naselij v Mestni občini Slovenj Gradec (npr. pri večstanovanjskih stavbah, katerih pripadajoča zemljišča mejijo na javne površine),
– sodelovanje z izvajalcem javne službe pri pripravi letnega programa.
(3) Organizacijske in administrativne zadeve v zvezi z delovanjem komisije opravlja občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec.
(4) V kolikor posameznik odstrani, obreže ali posadi drevesa, grmovnice in druge okrasne rastline brez izdanega soglasja hortikulturne komisije iz pete alineje prejšnjega ostavka, se kaznuje z globo 160 eurov.
12. člen 
Izvajalec javne službe mora:
– redno in strokovno izvajati vse storitve javne službe,
– v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec skrbeti za načrtovanje in razvoj javne službe ter za dobro gospodarjenje z javnimi površinami in objekti,
– pripraviti letni program iz 9. člena tega odloka,
– voditi evidence javnih površin iz 10. člena odloka,
– skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti, ki bi jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni (pod)izvajalci tretjim osebam ali Mestni občini Slovenj Gradec,
– pripraviti letno poročilo o izvajanju javne službe do 31. marca tekočega leta za preteklo leto,
– pridobivati dokumentacijo, ki je potrebna za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– zagotavljati dežurstvo, katerega namen je zagotavljati stalno urejenost in čistočo javnih površin,
– uporabljati in vzdrževati objekte, opremo in naprave ter druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti, kot dober gospodarstvenik,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe,
– obveščati pristojne organe o kršitvah,
– opravljati javno službo tudi v primeru elementarnih nesreč in nepredvidenih okoliščin.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV ZELENIH IN DRUGIH JAVNIH POVRŠIN 
13. člen 
(zavarovanje javnih površin med gradnjo) 
(1) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje zavarovati javno površino pred poškodbami in onesnaženjem.
(2) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora preprečiti širjenje prahu z gradbišča, še posebej ob rušenju zgradb ali urejanju fasad, na vozila naložiti material tako, da se pri prevozu material ne stresa po javnih površinah, očistiti vozila pred odhodom z gradbišča tako, da vozilo ne pušča nesnage na javnih površinah.
(3) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora gradbeni material skladiščiti tako, da le-ta ne more onesnažiti javnih površin.
(4) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje postaviti lovilne odre, zaščitne ograje oziroma prehode, da se prepreči poškodovanje in onesnaženje mimoidočih ljudi in javnih površin. Če poškoduje ali uniči javno površino, jo je na svoje stroške dolžan sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del.
(5) Če investitor oziroma izvajalec gradbenih del poškoduje ali uniči javno površino, jo je na svoje stroške dolžan nemudoma oziroma v roku, ki mu ga določi pristojni občinski inšpektorat, sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del. V kolikor v navedenem roku povzročitelj ne vzpostavi prvotnega stanja, naredi to na stroške povzročitelja izvajalec javne službe ob predhodnem evidentiranju stanja.
(6) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.
(7) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.
14. člen 
(prevoz tovora) 
(1) V primeru, da se onesnaženja javne površine pri prevozu tovora ne more preprečiti, mora povzročitelj v najkrajšem času, najkasneje pa v šestih urah od nastanka onesnaženja odstraniti nesnago z javnih površin. Povzročitelj mora v enakem roku odstraniti tudi nesnago, ki nastane pri nakladanju in razkladanju tovora na javnih površinah. V kolikor v navedenem roku povzročitelj nesnage ne odstrani, naredi to na stroške povzročitelja izvajalec javne službe ob predhodnem evidentiranju stanja. Obvestilo o povzročitvi onesnaženja in nevzpostavitvi prvotnega stanja posreduje izvajalec javne službe pristojnemu občinskemu inšpektoratu.
(2) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.
15. člen 
(ravnanje ob prireditvah) 
(1) Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah morajo skrbeti, da se javne površine ne onesnažujejo, po uporabi pa so dolžni le-te takoj, ali najkasneje v šestih urah po končani prireditvi očistiti in po potrebi površine tudi razkužiti ter vzpostaviti v prvotno stanje.
(2) V kolikor povzročitelj onesnaževanja oziroma organizator prireditev na javnih površinah ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka, mora to storiti izvajalec javne službe na stroške povzročitelja oziroma organizatorja. Obvestilo o povzročitvi onesnaženja in nevzpostavitvi prvotnega stanja posreduje izvajalec javne službe pristojnemu občinskemu inšpektoratu.
(3) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.
(4) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.
16. člen 
(živali) 
(1) Na javnih površinah je prepovedano puščati živali brez ustreznega nadzora. Psi in druge živali se na površinah, opredeljenih v drugem členu odloka, vodijo le na povodcih.
(2) V primerih onesnaženja javnih površin z iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki živali le-te na primeren način takoj odstraniti.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik oziroma skrbnik živali, ki ravna v nasprotju s tem členom, razen v kolikor gre za kršitev, ki jo ureja veljavni zakon o zaščiti živali, se kršitelja kaznuje skladno z določbami navedenega zakona.
17. člen 
(omejitve gibanja psov) 
(1) Psov in drugih živali ni dovoljeno voditi na:
– otroška igrišča,
– zelenice v bližini vzgojno-varstvenih in izobraževalnih ustanov,
– površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik oziroma skrbnik živali, ki ravna v nasprotju s tem členom.
18. člen 
(prepovedana ravnanja na javnih površinah) 
(1) Na javnih površinah je prepovedano:
– odmetavati papir, cigaretne ogorke, žvečilne gumije, smeti in druge predmete,
– ustavljati, parkirati ali voziti z vsemi motornimi vozili in delovnimi stroji po javnih površinah, ki niso prometne površine, razen pri vzdrževanju teh površin,
– trositi oziroma lepiti letake in plakate na mesta, ki niso posebej namenjena za plakatiranje,
– uporabljati objekte, ki so sestavni del javnih površin, v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
– odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
– organizirano hranjenje živali na istih mestih oziroma lokacijah,
– razsipati po prometni površini sipek material ali kako drugače onesnaževati te površine, razen v primeru vzdrževanja občinskih javnih cest,
– čistiti motorna vozila, druge stroje in naprave, stanovanjsko in drugo opremo,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte na zelenih površinah brez soglasja pristojnega občinskega organa,
– gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline, če to estetsko kvari videz naselja ali ima druge škodljive učinke,
– izvajati športno rekreativne aktivnosti na način, ki lahko poškoduje javne površine in objekte,
– trgati cvetje, sekati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge nasade, žive meje ob javnih poteh, klopi, cvetlične posode, cvetlične ograje in druge objekte na teh površinah,
– postavljati šotore, bivalne prikolice ali avtodome,
– zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno,
– puščati kosovne odpadke,
– izlivati komunalno odpadno in padavinsko vodo in izlivati okolju nevarne snovi,
– deponirati gradbeni material in material od raznih izkopov ter drugih podobnih materialov in drv brez soglasja pristojne občinske službe,
– poškodovati, uničevati ali odstranjevati objekte, nameščene na javnih površinah,
– poslikavati z grafiti,
– posegati v javno površino na kakršen koli način, ki spremeni njen namen ali izgled,
– obešati ali pritrjevati kable, žice, obvestilne ali reklamne napise in druge predmete na drevesa in grmovnice, razen, če je to posebej začasno dovoljeno s strani Mestne občine Slovenj Gradec zaradi prireditev,
– pitje in točenje alkoholnih pijač, razen na mestih v sklopu gostinskih objektov ali javnih prireditev, mladoletnim osebam in polnoletnim osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, ki so izraženi bodisi v splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu govora in motnjah ravnotežja.
(2) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.
19. člen 
(Odprava škode, nastale z izvajanjem prepovedanih dejanj) 
(1) Škodo, ki nastane z izvajanjem prepovedanih dejanj na javnih zelenih površinah in drugih javnih površinah, je dolžan odpraviti povzročitelj v roku, ki ga določi pooblaščena oseba.
(2) V primeru, da povzročitelj škode ne odpravi v določenem roku, lahko nadzorni organ odredi, da škodo odpravi izvajalec javne službe na stroške povzročitelja.
VI. POSEGI V JAVNE POVRŠINE 
20. člen 
(1) Dovoljeni posegi v javne površine, opredeljene v drugem členu odloka, so:
– redna vzdrževalna dela in ukrepi za varovanje javnih zelenih površin,
– preurejanje javnih zelenih površin zaradi spremembe njihove namembnosti,
– obnove dotrajanih ali poškodovanih elementov javnih zelenih površin,
– gradnja in vzdrževanje komunalne, energetske in druge infrastrukture,
– nujna dela na komunalni, energetski in drugi infrastrukturi,
– poseganje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Poseg v javne zelene površine je dovoljen le v okviru letnega načrta urejanja javnih zelenih površin, gradbenih dovoljenj ali soglasja pristojnega občinskega organa oziroma, če je to potrebno zaradi varstva zelenih površin ter javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu.
(3) Poseg v zasebne zelene površine je dovoljen v okviru prostorskih izvedbenih aktov ali če je to potrebno zaradi javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu. V primeru, da je poseg v zasebne zelene površine v okviru prostorskih izvedbenih aktov oziroma je poseg potreben zaradi novogradnje ali rekonstrukcije javnih prometnih površin je dovoljen ob pogoju, da lastnik da soglasje za poseg. Lastnik oziroma uporabnik zasebne zelene površine ima pravico do odškodnine.
(4) Gradbeni in drugi posegi, ki imajo za posledico trajno ali bistveno krčenje javnih oziroma ostalih zelenih površin, so možni le v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti in izdanimi dovoljenji, lokacijskimi informacijami in soglasji pristojnega občinskega organa ter drugih pravnih oseb, ki imajo pooblastilo na podlagi zakona.
(5) Kadar nadzorni organ ugotovi, da se izvajajo posegi na javnih zelenih površinah brez dovoljenja, odredi takojšnjo ustavitev del in določi rok za pridobitev dovoljenja. Pritožba ne zadrži izvršitve odrejenega ukrepa.
(6) Če izvajalec posega v javne zelene površine ne pridobi ustreznega dovoljenja v določenem roku, odredi nadzorni organ vzpostavitev javne zelene površine v stanje pred posegom, na stroške izvajalca posega.
(7) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.
(8) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.
21. člen 
(Nujna dela na komunalni infrastrukturi) 
(1) V primerih prekopavanja javnih zelenih površin, zaradi nujnih del na komunalni infrastrukturi, je izvajalec posega dolžan najkasneje v roku 24 ur obvestiti pristojni občinski organ o izvajanju del in takoj po končanju del povrniti javno zeleno površino v prvotno stanje.
(2) V primeru, da izvajalec nujnih del na komunalni infrastrukturi po prekopavanju ne vzpostavi javne zelene površine v prvotno stanje takoj po končanju del, mu nadzorni organ odredi rok za vzpostavitev prvotnega stanja oziroma odredi, da na stroške izvajalca to opravi drugi izvajalec.
22. člen 
(Gradbeni in drugi posegi na javnih zelenih površinah) 
(1) Izvajalec, ki zaradi gradbenih ali drugih del ter izvajanja rednih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi posega v javne zelene površine, je dolžan poskrbeti, da ne povzroči nepotrebne škode na zelenih površinah, oziroma je dolžan škodo takoj po nastanku odpraviti.
(2) V primeru, da izvajalec škode ne odpravi takoj po opravljenem delu, mu lahko nadzorni organ odredi dodatni rok za odpravo škode oziroma odredi, da na stroške izvajalca škodo odpravi drugi izvajalec.
(3) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.
(4) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.
23. člen 
(Zavarovanje zelenih površin v času posega) 
(1) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del in drugih posegov na javnih zelenih površinah je dolžan pred posegom na celotnem območju gradnje zavarovati obstoječa drevesa, grmovnice in drugo vegetacijo pred poškodbami. Pri drevesih in grmovnicah je potrebno zaščititi nadzemni del in koreninski sistem v skladu z načrtom urejanja zelenih površin.
(2) V primeru, da investitor oziroma izvajalec gradbenih del med gradnjo poškoduje ali uniči drevje ali grmičevje, ga je dolžan nadomestiti v enaki količini, primerni velikosti, stanju in obliki. Poškodovane zelenice je investitor oziroma izvajalec dolžan obnoviti in povrniti v stanje pred posegom.
(3) Kadar nadzorni organ ugotovi, da izvajalec gradbenih del med gradnjo poškodovanega ali uničenega drevja ali grmičevja ni nadomestil v enaki količini, primerni velikosti, stanju in obliki, mu določi rok, v katerem mora to storiti.
(4) Če izvajalec gradbenih del naložene obveznosti ne izpolni v določenem roku, nadzorni organ odredi, da to stori izvajalec javne službe na stroške izvajalca gradbenih del.
(5) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.
(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.
24. člen 
(Odstranitev obstoječe vegetacije) 
V primeru, ko je zaradi gradnje potrebno odstraniti obstoječo vegetacijo (drevje, drevored, večje okrasno ali parkovno grmičevje), jo je investitor dolžan nadomestiti. Odstranjeno drevo ali nasad mora nadomestiti z enakim ali podobnim drevesom oziroma nasadom primerne vrste in velikosti v skladu z načrtom urejanja zelenih površin oziroma v skladu s projektno dokumentacijo. Nadomestno zasaditev mora izvesti na mestu in v času, ki ga odredi pristojni občinski organ.
25. člen 
(Ureditev zelenih površin po zaključeni gradnji) 
(1) Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec gradbenih del dolžan urediti zemljišče v skladu z načrtom urejanja zelenih površin v roku, ki je določen v dovoljenju in ki ne sme biti daljši od enega leta. Na območje, ki je namenjeno travni površini, mora posejati travno seme, primerno za uporabo v urbanih območjih.
(2) Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec gradbenih del dolžan zemljišče urediti, odstraniti začasne objekte in odvečni material ter razgrniti in poravnati rodovitno zemljo tako, da je plast debela najmanj 20 cm, ter na območje, ki je namenjeno travni površini, posejati travno seme, primerno za uporabo v urbanih območjih.
(3) Za drevoredne oblike sajenja in za sajenje ob asfaltnih cestah ter parkiriščih se določi višina rodovitne zemlje z načrtom urejanja zelenih površin.
(4) Če investitor oziroma izvajalec gradbenih del po zaključeni gradnji ne uredi zemljišča v skladu z načrtom urejanja zelenih površin v roku, ki je določen v uporabnem dovoljenju, ali tega ne stori tako, kot to določata drugi in tretji odstavek tega člena, nadzorni organ odredi, da to stori izvajalec javne službe na stroške investitorja oziroma izvajalca gradbenih del.
(5) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.
(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.
VII. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN 
26. člen 
(nove javne zelene površine) 
(1) Nove javne zelene površine se lahko pridobivajo in urejajo samo v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti in na njihovi podlagi izdanimi dovoljenji za posege v prostor.
(2) Investitorji gradenj objektov v ureditvenih območjih naselij so dolžni v skladu s prostorskimi izvedbenimi načrti poskrbeti za estetsko, varno in naravnim pogojem primerno ureditev okolja novih gradbenih objektov.
(3) Nove javne zelene površine na območjih naselij, ki niso vključene v prostorskih izvedbenih načrtih, se načrtujejo na osnovi programa, ki ga pripravi izvajalec javne službe v sodelovanju z občinskim upravnim organom, pristojnim za prostor in okolje, sprejme pa ga mestni svet.
27. člen 
(Načrt urejanja zelenih površin ob novogradnjah) 
Za zagotovitev primernega videza naselja in zagotovitev pravic drugih fizičnih in pravnih oseb mora investitor stanovanjskega, poslovnega, industrijskega ali drugega objekta v projektni dokumentaciji določiti načrt urejanja zelenih površin ob objektu, ki ga namerava graditi. Načrt urejanja zelenih površin obsega ureditveni načrt zelenih površin in predlog hranjenja rodovitne zemlje v času gradnje.
28. člen 
(Urejanje zasebnih zelenih površin) 
(1) Zasebne zelene površine, ki mejijo na javne površine, morajo biti urejene tako, da ne kvarijo estetskega videza naselja in zagotavljajo pravice drugih fizičnih in pravnih oseb in prometno varnost in v skladu z Odlokom o občinskih cestah.
(2) Za zasaditev zasebnih zelenih površin ob javnih prometnih površinah z živo mejo, drevjem ali drugimi visokoraslimi nasadi, mora lastnik pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
(3) Investitorjem individualnih stanovanjskih hiš ni potrebno predložiti načrta urejanja zelenih površin. Zelene površine teh gradenj se morajo urediti v skladu s projektno dokumentacijo.
(4) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.
29. člen 
(Ravnanje z rodovitno zemljo ob posegu na zelenih površinah) 
(1) Izvajalec gradbenih del mora ob izkopu gradbene jame na javni površini na celotnem območju odstraniti rodovitno zemljo in jo deponirati na mestu, ki ga odredi pristojni občinski organ.
(2) Deponirano rodovitno zemljo je potrebno zavarovati in vzdrževati tako, da se ohrani njena rodovitnost. Rodovitno zemljo je pod določenimi pogoji mogoče uporabiti za urejanje javnih zelenih površin ob novozgrajenih objektih, na drugih javnih površinah in za izboljšanje rodovitnosti nerodovitnih tal.
(3) Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del so dolžni pristojnemu občinskemu organu prijaviti pričetek del na odkopu rodovitne zemlje in ga obvestiti o morebitnih viških rodovitne zemlje.
30. člen 
Pri urejanju javnih zelenih površin morajo izvajalec javne službe in drugi izvajalci posegov na zelenih površinah ravnati z rodovitno zemljo tako, kot to določajo predpisi o ravnanju z rodovitno zemljo.
31. člen 
(Urejanje in vzdrževanje gozdov) 
Za urejanje in vzdrževanje gozdov in zemljišč, ki so po zakonu o gozdovih določene kot gozdne površine, veljajo predpisi o gozdovih.
VIII. VIRI FINANCIRANJA 
32. člen 
(Viri financiranja) 
(1) Sredstva za izvajanje gospodarske javne službe se zagotavljajo v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Osnova za določitev vrednosti in obsega del je letni program urejanja in čiščenja zelenih in drugih javnih površin izvajalca javne službe. Cenik storitev sprejme strokovna služba Mestne občine Slovenj Gradec na podlagi predloga izvajalca.
IX. NADZOR 
33. člen 
(Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe) 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja občinska uprava. Izvajalec javne službe mora občinski upravi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti pristojnemu javnemu uslužbencu (v nadaljevanju: nadzorovalec) vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem javne službe.
(2) Nadzor je stalen, napovedan ali nenapovedan. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja javne službe in tretjih oseb. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta nadzorovanec in nadzorovalec.
34. člen 
(Nadzor nad uporabo javnih površin) 
Nadzor nad rabo javnih površin izvaja pristojni občinski inšpektorat v okviru svojih pristojnosti, pri čemer je občinsko redarstvo pristojno za nadzor 15. in 16. člena in druge, trinajste in dvaindvajsete alineje 18. člena tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(razveljavitev veljavnega predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 32/06).
36. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0003/2021
Slovenj Gradec, dne 21. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti