Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

Št. 331-44/2021-1 Ob-3228/21, Stran 2427
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju Mestne občine Ljubljana za leto 2022 
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– programov dela neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,
– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju,
– izvedbe Posavskega štehvanja in
– izvedbe programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju Mestne občine Ljubljana.
I.1. Izvajanje programa dela lokalnega društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov, povezanih z/s:
– izobraževalnimi vsebinami splošnega pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje običajev),
– predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj podeželja (zloženke, različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani),
– predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in na prireditvah drugih društev,
– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, domače obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije ter društvene prireditve, ki niso predmet druge točke javnega razpisa,
– udeležba na promocijskih prireditvah v organizaciji Oddelka za varstvo okolja, Odseka za razvoj podeželja Mestne občine Ljubljana.
I.2. Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah
Vsako lokalno društvo s sedežem v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) lahko kandidira le z eno prireditvijo.
MOL bo sofinanciral stroške organizacije in izvedbe strokovnega dela 3 tradicionalnih prireditev, ki bodo dosegle najvišje število točk in predstavljajo podeželje ter pospešujejo njegov razvoj, hkrati pa so namenjene širši javnosti in se izvajajo na območju MOL.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov za izvedbo strokovnih vsebin prireditve, povezanih z naslednjimi vsebinami:
– Aktivnosti organizatorja prireditev:
– razstave in priprava gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami …), 
– strokovni komentarji in ocenjevanja, delavnice, predavanja, posveti, 
– prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja. 
– Sodelovanje drugih društev in nevladnih organizacij – nastopi in predstavitve drugih društev.
I.3. Izvedba Posavskega štehvanja
Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve, ki predstavlja tradicijo Posavskega štehvanja na območju Savelj in Kleč v Ljubljani. Prireditev je namenjena širši javnosti, seznanjanju prebivalstva z dolgoletno etnološko dediščino območja Savelj in Kleč ter ohranjanju tradicije štehvanja.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov za izvedbo strokovnih vsebin Posavskega štehvanja, povezanih z naslednjimi vsebinami:
– Aktivnosti organizatorja prireditve:
– strokovni komentarji in ocenjevanja, 
– delavnice, predavanja, posveti, razstave, priprava gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami …), prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja, 
– Sodelovanje drugih društev in nevladnih organizacij – nastopi in predstavitve drugih društev.
I.4. Izvedba programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL
Sofinancira se vsebina programa za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL na območju naslednjih Četrtnih skupnosti MOL: Črnuče, Polje, Posavje, Sostro, Šentvid in Šmarna gora. Upoštevajo se stroški, ki so povezani z naslednjimi vsebinami:
– Postavitev nove tematske poti, ki temelji na predstavitvi lokalne naravne ali kulturne dediščine;
– Vsebinska dopolnitev obstoječe tematske poti, ki temelji na predstavitvi lokalne naravne ali kulturne dediščine (npr. dodatne točke na poti, dodatne predstavitvene table ipd.);
– Ureditev in označitev lokalno zgodovinsko pomembnih lokacij z vidika ohranjanja lokalne identitete – npr. vodnjaki, perišča ipd.;
– Organizacija in izvedba strokovnih raziskovalnih taborov v sodelovanju s stroko (etnologija, zgodovina, biologija ipd.);
– Zbiranje življenjskih zgodb s pripadajočim fotografskim gradivom;
– Ureditev lokalnega muzeja ali zbirke etnoloških predmetov.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Za pridobitev sredstev za izvajanje programa dela lokalnega društva in izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah lahko kandidirajo:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, registrirane v MOL, ki pospešujejo razvoj podeželja in je najmanj 50 % vseh njihovih članov iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.
2. Za pridobitev sredstev za izvedbo Posavskega štehvanja lahko kandidirajo:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, registrirane v MOL, ki pospešujejo razvoj podeželja in je najmanj 50 % vseh njihovih članov iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.
3. Za pridobitev sredstev za izvedbo programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL lahko kandidirajo:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL.
Vlagatelji pod 1. in 2. točko morajo za pridobitev sredstev posebej vložiti vlogo za vsak namen.
Vloga mora vsebovati razpisne obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ter prilogo: potrjen program dela društva za leto 2022, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa. Program mora spremljati dopis oziroma zapisnik iz katerega je razvidno, kdo in kdaj je program potrdil (npr.: zapisnik Občnega zbora društva ali zapisnik sestanka Upravnega odbora društva ipd.).
Vlagatelji pod 3. točko morajo za pridobitev sredstev za izvedbo izvedbe programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL vložiti vlogo, sestavljeno iz razpisnih obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in prilogi: potrjen program dela društva za leto 2022, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa (program mora spremljati dopis oziroma zapisnik iz katerega je razvidno, kdo in kdaj je program potrdil, npr.: zapisnik Občnega zbora društva ali zapisnik sestanka Upravnega odbora društva ipd.) ter kopijo Statuta iz katerega je razvidno, da je razpisana vsebina tudi del njihovega rednega delovanja in da so registrirani na območju navedene Četrtne skupnosti MOL.
MOL sofinancira programe dela lokalnega društva, izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah, izvedbo Posavskega štehvanja in izvedbo programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022.
III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela lokalnega društva
1. število članov društva,
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa,
3. program dela društva,
4. udeležba na promocijskih prireditvah Mestne občine Ljubljana v organizaciji Oddelka za varstvo okolja, Odseka za razvoj podeželja.
Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah
1. delež lastnih sredstev,
2. prejeta javna sredstva v letu 2021,
3. strokovne vsebine prireditve.
Merila za ocenjevanje Posavskega štehvanja
1. delež lastnih sredstev,
2. strokovne vsebine prireditve in reference.
Merila za ocenjevanje programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL
1. delež lastnih sredstev,
2. vsebine programa za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril za ocenjevanje vlog. Za posamezni namen so merila vsebinskega ocenjevanja dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirni skupni znesek sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je 40.000,00 EUR, od tega za:
– sofinanciranje programov dela lokalnih društev 24.000,00 EUR,
– sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju 6.000,00 EUR,
– sofinanciranje Posavskega štehvanja 2.000,00 EUR,
– sofinanciranje Ekopraznika v Ljubljani 8.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo največ do 50 % nepovratnih sredstev od skupne vrednosti predloženega programa. Skupna višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme presegati 50 % celotne vrednosti. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2022.
V kolikor bodo zaprošena sredstva po predloženih vlogah v okviru posameznega namena nižja od predvidenih, se preostanek sredstev prerazporedi na sofinanciranje dela lokalnih društev.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: sredstva, dodeljena za leto 2022, morajo biti porabljena v letu 2022.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za predložitev vlog je 8. 12. 2021 (datum poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana.
Vsaka vloga mora biti poslana posebej za vsak namen, v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na sprednji strani ovojnice:
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Program dela društva«
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Prireditev«
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Posavsko štehvanje«
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Dediščina«.
Na zadnji strani ovojnice mora biti razločno napisan naziv in naslov pošiljatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci MOL – vloga,
– potrjen program dela društva za leto 2022, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa (program mora spremljati dopis oziroma zapisnik iz katerega je razvidno, kdo in kdaj je program potrdil),
– statut društva (velja za nove prijavitelje programov s področja ohranjanja in predstavitve naravne in kulturne dediščine) in
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
VII. Datum odpiranja vlog in obveščanje o izidu razpisa
Odpiranje vlog za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in programov ohranjanja in predstavitve naravne in kulturne dediščine na podeželju MOL, za leto 2022, bo opravila strokovna komisija v torek, 14. 12. 2021. V primeru, da se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Odpiranje vlog ne bo javno. Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili priloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 5 dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.
VIII. Odločanje v postopku razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen ali iz programa dela društva za leto 2022 ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa, pa vloge kljub pozivu v roku za dopolnitev ne bodo dopolnjene z vsemi dokazili in drugimi sestavinami, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen ali kljub pozivu za dopolnitev iz programa dela društva za leto 2022 ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v II. točki besedila tega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsak razpisni namen obsega:
– navodilo vlagateljem za prijavo na razpis,
– razpisne obrazce – vloga,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec pogodbe.
Tekst javnega razpisa in razpisna dokumentacija je vlagateljem, od dneva objave do zaključka javnega razpisa, na voljo na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa ju v tem roku lahko zainteresirani dvignejo vsak uradni dan med 9. in 12. uro, na Odseku za razvoj podeželja Oddelka za varstvo okolja MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, pri Maruški Markovčič.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v sredo, 3. 11. 2022, ob 9. uri v sejni sobi, številka 505 (V. nadstropje), na Zarnikovi ulici 3 v Ljubljani.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak uradni dan od 9. do 12. ure, pri Maruški Markovčič, na tel. 01/306-43-09 ali preko elektronske pošte na naslovu: maruska.markovcic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti