Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

Ob-3230/21, Stran 2405
Na podlagi drugega odstavka 115. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 94/21; v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2022 
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini 7.560.000 eur, in sicer se razpiše:
– za področje športnih programov: 5.664.000 eur,
– za področje razvojne dejavnosti v športu: 1.070.000 eur,
– za področje organiziranosti v športu: 200.000 eur,
– za področje športnih prireditev in promocije športa: 550.000 eur,
– za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 76.000 eur.
Znotraj področja športnih programov se razpiše:
– za tekmovalni šport: 4.814.400 eur, od tega 2.647.920 eur za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in 2.166.480 eur za vrhunski šport;
– za šport za vse: 821.280 eur, od tega 394.200 eur za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, 41.080 eur za obštudijske športne dejavnosti, 291.000 eur za športno rekreacijo in 95.000 eur za šport starejših;
– za šport invalidov: 28.320 eur, od tega 16.992 eur za pilotske programe povezovanja športnih invalidskih društev ter nacionalnih panožnih športnih zvez in 11.328 eur za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami.
Znotraj področja razvojne dejavnosti v športu se razpiše:
– za statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovno podporo programom: 802.500 eur, od tega 250.600 eur za štipendije za nadarjene in vrhunske športnike, 369.300 eur za spremljanje pripravljenosti športnikov, 51.400 eur za nadstandardno zdravstveno zavarovanje športnikov in 131.200 eur za nabavo in razvoj opreme za diagnostiko v športu;
– za založništvo v športu: 76.200 eur;
– za znanstvenoraziskovalno dejavnost in druge razvojne projekte v športu: 84.300 eur;
– za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na področju športa: 107.000 eur.
Znotraj področja organiziranosti v športu se razpiše:
– za delovanje regijskih pisarn OKS-ZŠZ: 200.000 eur.
Znotraj področja športnih prireditev in promocije športa se razpiše:
– za športne prireditve: 529.400 eur;
– za javno obveščanje v športu: 15.100 eur;
– za športno dediščino in muzejsko dejavnost v športu: 5.500 eur.
Znotraj področja družbene in okoljske odgovornosti v športu se razpiše:
– za športno obnašanje: 10.000 eur;
– za preprečevanje dopinga v športu: 66.000 eur.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Pogoji za sofinanciranje izvajalcev programov za področje športnih programov, za področje razvojne dejavnosti v športu, za področje organiziranosti v športu, za področje športnih prireditev in promocije športa ter za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu so določeni v pravilniku.
Tekmovalni šport – pogoji
Za sofinanciranje programov tekmovalnega športa lahko kandidirajo izvajalci programov, ki imajo:
– v program iz prve in druge alineje prvega odstavka 8. člena pravilnika vključene kategorizirane športnike (mladinskega ali perspektivnega razreda) po veljavni kategorizaciji;
– v program iz prve in tretje alineje drugega odstavka 8. člena pravilnika vključene kategorizirane športnike (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po veljavni kategorizaciji;
– v program iz druge in četrte alineje drugega odstavka 8. člena pravilnika vključene kategorizirane športnike invalide (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po veljavni kategorizaciji.
Pogoji za izbiro programov priprav in nastopov nacionalnih reprezentanc otrok in mladine in nacionalnih članskih reprezentanc so:
– športna panoga ima strokovno usposobljen ali izobražen kader in ima javnoveljavni program usposabljanja, ki je vpisan v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj;
– športna panoga je na programu olimpijskih iger (v nadaljevanju: OI) ali paraolimpijskih iger (v nadaljevanju: Para-OI) ali je s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja (v nadaljevanju: MOK) priznana športna panoga ali je vključena v mednarodno organizacijo Global Association of International Sports Federations (v nadaljevanju: GAISF) ali je vključena v mednarodno organizacijo posamezne športne panoge;
– športna panoga ima registrirane športnike, ki so v zadnjih dveh letih pred razpisom nastopili na največjih mednarodnih tekmovanjih oziroma vsaj na kvalifikacijah za OI ali svetovno prvenstvo (v nadaljevanju: SP) ali evropsko prvenstvo (v nadaljevanju: EP).
Pogoji za izbiro programov priprav in nastopov večpanožnih nacionalnih reprezentanc otrok in mladine in večpanožnih nacionalnih članskih reprezentanc so:
– športna panoga ima strokovno usposobljen ali izobražen kader;
– športna panoga je vključena v mednarodne organizacije športa;
– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni sistem;
– v program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, so vključeni športniki (mladinskega ali perspektivnega razreda) po veljavni kategorizaciji oziroma v program vrhunskega športa so vključeni vrhunski športniki (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po veljavni kategorizaciji;
– športniki iz športne panoge se udeležujejo mednarodnih tekmovanj.
Pogoji za izbiro programov priprav in nastopov večpanožnih nacionalnih članskih reprezentanc, v katere so vključeni vrhunski športniki invalidi (ki potekajo pod okriljem ZŠIS-SPK) ter nacionalnih članskih reprezentanc, v katere so vključeni vrhunski športniki invalidi (ki nastopajo pod okriljem NPŠZ), so:
– športna panoga ima strokovno usposobljen ali izobražen kader;
– športna panoga je vključena v mednarodne organizacije športa invalidov;
– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni sistem;
– v program vrhunskega športa so vključeni vrhunski športniki invalidi (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po veljavni kategorizaciji;
– športniki invalidi iz športne panoge se udeležujejo mednarodnih tekmovanj.
Opozorilo za NPŠZ:
– Nacionalne panožne športne zveze, ki kandidirajo na področju tekmovalnega športa, morajo s svojimi vlogami kandidirati po panogah, in sicer z uradnimi nazivi športnih panog iz aplikacije e-šport.
– Pri sofinanciranju programov iz prvega odstavka 8. člena pravilnika se upošteva le en prijavljeni program NPŠZ za posamezno športno panogo. Pri sofinanciranju programov iz drugega odstavka 8. člena pravilnika lahko NPŠZ kandidira le z enim prijavljenim programom za posamezno športno panogo in le z enim programom športa invalidov za posamezno športno panogo.
Opozorilo za izvajalce večpanožnih športnih programov:
– Skladno s prvim odstavkom 8. člena pravilnika lahko na področju tekmovalnega športa, podpodročje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, z večpanožnim športnim programom kandidira le OKS-ZŠZ, in sicer le z enim programom, v katerem prijavi vse svoje vsebine s podpodročja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
– Skladno z drugim odstavkom 8. člena pravilnika lahko na področju tekmovalnega športa, podpodročje vrhunskega športa, z večpanožnim športnim programom kandidirajo OKS-ZŠZ in ZŠIS-SPK, in sicer vsak le s po enim programom, v katerem prijavi vse svoje vsebine s podpodročja vrhunskega športa.
Za sofinanciranje programa sklada za vrhunske športnike lahko kandidira OKS-ZŠZ, v kolikor:
– ima uveljavljen akt za sklad vrhunskih športnikov, kjer so opredeljena merila za dodelitev sredstev prejemnikom.
Šport za vse – pogoji
Izvajalci programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine morajo izpolnjevati pogoj:
– da je program prostočasne športne vzgoje otrok in mladine namenjen udeležencem, ki niso vključeni v selekcije športnih klubov ali društev in tekmovalni sistem NPŠZ.
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu najmanj 60 ur letno;
– v program je vključenih najmanj 80 udeležencev.
Športni tabori morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– tabor se izvaja v obsegu najmanj pet dni skupaj in vključuje nočitve;
– v program je vključenih najmanj 80 udeležencev;
– obseg športnih dejavnosti predstavlja najmanj 60 % celotnega programa.
Počitniške dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvajajo se v obsegu najmanj tri dni;
– v program je vključenih najmanj 150 udeležencev;
– obseg športnih dejavnosti predstavlja najmanj 60 % celotnega programa.
Če vlagatelji programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine kandidirajo s programi podizvajalcev, mora biti najmanj 50 % podizvajalcev športnih društev.
Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– program ni obvezni del študijskega programa;
– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu najmanj 60 ur letno;
– v program je vključenih najmanj 150 udeležencev;
– izvajalec programa je študentska športna organizacija.
Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– namenjene so izključno študentom;
– na nacionalni ravni jih organizirajo nacionalne študentske športne zveze, ki so članice FISU;
– na univerzitetni ravni jih organizirajo športne zveze, ki delujejo na univerzitetni ravni na področju obštudijskih športnih dejavnosti in so članice nacionalne študentske športne zveze;
– vsebina prireditev je pretežno športna dejavnost.
Pogoji za izbiro programov tekmovanj pod okriljem FISU so:
– športna panoga ima strokovno usposobljen ali izobražen kader in javnoveljavni program usposabljanja, ki je vpisan v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj;
– športna panoga je na programu FISU;
– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni sistem;
– športna panoga ima registrirane športnike;
– v program priprav in nastopov študentov so vključeni športniki (mladinskega ali perspektivnega razreda) po veljavni kategorizaciji oziroma v program priprav in nastopov študentov so vključeni športniki (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po veljavni kategorizaciji.
V program sofinanciranja se uvrstijo tekmovanja v športnih panogah, ki potekajo pod okriljem Slovenske univerzitetne športne zveze in jih organizira FISU, vanj pa so vključeni registrirani športniki študenti, ki imajo status študenta.
Opozorilo:
– Izvajalec programa tekmovanj pod okriljem FISU lahko kandidira samo z enim programom.
Pogoji za izbiro celoletnega športnorekreativnega programa so:
– program ima visok zdravstveni učinek;
– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu najmanj 60 ur letno;
– v program je vključenih najmanj 60 udeležencev.
Če vlagatelji celoletnih športnorekreativnih programov kandidirajo s programi podizvajalcev, mora biti najmanj 50 % podizvajalcev športnih društev.
Pogoji za izbiro množičnih delavskih športnih prireditev so:
– prireditve potekajo na nivoju lokalne skupnosti, regije ali države;
– udeleženci na tekmovanju predstavljajo delovno organizacijo;
– prireditve niso sestavni del drugih športnorekreativnih tekmovanj;
– organizator je OKS–ZŠZ oziroma regijske pisarne OKS-ZŠZ;
– vsebina prireditev je pretežno športno-gibalna dejavnost.
Pogoji za izbiro programov gibalne vadbe starejših so:
– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu najmanj 60 ur letno;
– v program je vključenih najmanj 60 udeležencev.
Šport invalidov – pogoji
S sredstvi za pilotske programe povezovanja športnih in invalidskih društev ter NPŠZ se sofinancira celoletne športne programe za invalide, ki so nastali s povezovanjem športnih in invalidskih društev in NPŠZ (v nadaljnjem besedilu: pilotski program). Predmet sofinanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov in površin za šport v naravi ter delo strokovno izobraženih ali strokovno usposobljenih delavcev.
Za sofinanciranje s pilotskimi programi lahko kandidirajo športna društva, invalidska društva, občinske športne zveze, NPŠZ in ZŠIS-SPK.
Sofinancira se izvajalec, katerega pilotski program se nanaša na šport invalidov na lokalni ravni, če je pri načrtovanju in izvajanju programa razvidno organizacijsko povezovanje športnih in invalidskih društev in zvez in vključevanje invalidov v njihove programe preko inkluzije ali integracije.
Pogoji za izbiro programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami so:
– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu najmanj 60 ur letno;
– v program je vključenih najmanj 30 udeležencev.
Če vlagatelji programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami kandidirajo s programi podizvajalcev, mora biti najmanj 50 % podizvajalcev športnih društev.
Razvojne dejavnosti v športu – pogoji
Za sofinanciranje programa štipendij za nadarjene in vrhunske športnike lahko kandidira OKS-ZŠZ, v kolikor:
– ima uveljavljen akt za dodelitev štipendij, ki zagotavlja dodelitev sredstev za štipendije športnikom v olimpijskih in neolimpijskih športnih panogah ter je usklajen med sofinancerji in potrjen s strani fundacije.
Za sofinanciranje programa nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja športnikov lahko kandidira OKS-ZŠZ, v kolikor:
– ima uveljavljen akt za sofinanciranje nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja športnikov, ki je usklajen med sofinancerji in potrjen s strani fundacije.
Pogoji za izbiro programov spremljanja pripravljenosti športnikov so:
– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni sistem in ima registrirane športnike, ki so v zadnjih dveh letih pred razpisom nastopili na največjih mednarodnih tekmovanjih oziroma vsaj na kvalifikacijah za OI ali SP ali EP;
– v program so vključeni vrhunski športniki (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega ali perspektivnega razreda) po veljavni kategorizaciji;
– športna panoga ima registrirane športnike;
– športna panoga je razvrščena v 1. ali 2. razred športnih panog iz razvrstitve športnih panog v razrede in športna panoga je na programu OI ali Para-OI ali je s strani MOK priznana športna panoga ali je vključena v GAISF ali je vključena v mednarodno organizacijo posamezne športne panoge.
Za sofinanciranje programov razvojne dejavnosti v športu s podpodročja Spremljanja pripravljenosti športnikov lahko kandidirajo prijavitelji s podizvajalci, ki izvajajo meritve z vključeno interpretacijo rezultatov meritev in/ali svetovanja na podlagi ugotovitev interpretacij, na enem ali več od naslednjih področji: fiziologije ter medicine športa, biomehanike, psihologije športa, športne klinične prehrane ali področja enostavnih gibalnih testov, kineziološkega pregleda ter vrednotenja športnih znanj. Prijavitelj s podizvajalci mora zagotavljati ustrezne prostorske, tehnološke in kadrovske pogoje za izvajanje prijavljenih storitev ter objavljen cenik z nazivom in specifikacijo storitev. Prijavitelj mora v kandidaturi na javni razpis navesti program dela, ki mora vsebovati namen in cilje, konkretno vsebino, finančni načrt ter način vrednotenja uspešnosti programa. Nadalje mora prijavitelj v vlogi na javni razpis opredeliti in navesti vse podizvajalce, s katerimi bo izvajal program ter vrsto dela, ki ga bo opravljal posamezni podizvajalec. Prijavitelj oziroma izvajalec programa lahko tekom izvajanja programa spremeni ali nominira novega podizvajalca, vendar le ob predhodno pridobljenem soglasju Fundacije za šport. V primeru spremembe podizvajalca mora izvajalec programa tudi za novega podizvajalca predložiti Fundaciji za šport vse potrebne dokumente, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. V kolikor bo izvajalec programa izvajal program s podizvajalcem, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni ustrezen, se stroški takšnega podizvajalca ne priznajo kot upravičeni stroški programa.
Za nabavo in razvoj opreme za diagnostiko v športu lahko kandidirajo posamezne NPŠZ in nosilec konzorcija, ki izpolnjuje pogoje na področju programov spremljanja pripravljenosti športnikov in svetovanja pri vključevanju otrok in mladine v šport. Za nabavo večje, kompleksnejše opreme za diagnostiko v športu, ki pokriva več športnih panog, imajo praviloma prednost fakultete športne smeri in NPŠZ, ki se lahko v primeru razvoja nove lastne opreme interdisciplinarno povezujejo z drugimi javnimi inštitucijami na področju raziskovanja opreme za diagnostiko v športu. Poleg tega lahko NPŠZ kandidirajo tudi za nabavo opreme za podporo v trenažnem procesu.
Pogoji za izbiro programov nabave in razvoja opreme za diagnostiko v športu so:
– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni sistem in ima registrirane športnike, ki so v zadnjih dveh letih pred razpisom nastopili na največjih mednarodnih tekmovanjih oziroma vsaj na kvalifikacijah za OI ali SP ali EP;
– v program so vključeni vrhunski športniki (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po veljavni kategorizaciji;
– športna panoga ima registrirane športnike;
– športna panoga je razvrščena v 1. ali 2. razred športnih panog iz razvrstitve športnih panog v razrede in športna panoga je na programu OI ali Para-OI ali je s strani MOK priznana športna panoga ali je vključena v GAISF ali je vključena v mednarodno organizacijo posamezne športne panoge.
Za sofinanciranje programov založništva v športu lahko kandidirajo izvajalci iz 3. člena pravilnika, ki morajo vlogi predložiti:
– vsebinski opis programa s pripravljenim gradivom in natančni finančni načrt;
– za prosto dostopne športne strokovne oziroma znanstvene revije natančno vsebino in izvod zadnje izdane revije (velja za spletno, elektronsko in tiskano izdajo);
– za znanstvene revije s področja športa program konference ali kongresa, iz katerega je razvidno, da gre za znanstveni pristop;
– za znanstvene in strokovne knjige najmanj eno recenzijo strokovnjaka s področja športne vsebine, ki bo objavljena v knjigi.
Publikacija mora iziti v letu sofinanciranja.
Na področju založništva v športu niso predmet sofinanciranja: ponatisi, prevodi, pravilniki, merila, tekmovalni sistemi, letni almanahi, zbirke rezultatov, publikacije, ki niso zajete v prvi alineji prvega odstavka 80. člena pravilnika, in spletne strani.
Za sofinanciranje programov znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu lahko kandidirajo visokošolski zavodi, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe športne smeri in druge pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti na področju športa, in sicer s projektom, iz katerega so razvidni vsebina in finančni načrt ter ustrezne kadrovske in tehnološke zmožnosti.
Za sofinanciranje programov drugih razvojnih projektov v športu lahko kandidirajo NPŠZ, OKS-ZŠZ in ZŠIS-SPK, in sicer s projektom, iz katerega so razvidni vsebina in finančni načrt ter ustrezne kadrovske in tehnološke zmožnosti.
Na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju športa lahko kandidirajo športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, in nosilec konzorcija, ki izpolnjuje pogoje na področju programov spremljanja pripravljenosti športnikov in svetovanja pri vključevanju otrok in mladine v šport.
Organiziranost v športu – pogoji
Za sofinanciranje programa s področja organiziranosti v športu lahko kandidira OKS-ZŠZ, v kolikor:
– ima uveljavljen akt za sofinanciranje delovanja regijskih pisarn OKS-ZŠZ.
Športne prireditve in promocija športa – pogoji
Sofinancira se množične športnorekreativne prireditve, ki:
– se izvajajo na državnem ali regionalnem ali lokalnem nivoju;
– so namenjene predvsem širšemu krogu prebivalstva.
Pri množičnih športnih prireditvah predmet javnega razpisa niso tekmovanja (državna tekmovanja, ligaška tekmovanja, pokali in mednarodna tekmovanja, ki so vključena v koledar nacionalnih panožnih ali mednarodnih športnih zvez), ampak organizirane športnorekreativne prireditve.
Če vlagatelji programov množičnih športnorekreativnih prireditev kandidirajo s podizvajalci, mora biti najmanj 50 % podizvajalcev športnih društev.
Sofinancira se športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu, ki se izvaja tradicionalno na državni ravni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– Podelitev priznanj za tradicionalen izbor športnika leta na državni ravni za vse športne panoge skupaj. Vlagatelj mora imeti soglasje OKS-ZŠZ.
– Podelitev priznanj za športne dosežke na državni ravni. Kandidira lahko OKS-ZŠZ, če ima za podelitev priznanj uveljavljen pravilnik z merili.
Pogoji za izbiro programov nacionalnih promocijskih prireditev za podelitev priznanj v športu so:
– prireditev se izvaja na nacionalni ravni, s soglasjem OKS-ZŠZ;
– na prireditvi se podeljujejo priznanja več športnim panogam skupaj;
– prireditev ima v celoti športno-promocijsko vsebino.
Za sofinanciranje programov športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu lahko kandidirajo vlagatelji, ki imajo status državnega muzeja za področje športa. Pogoji za izbiro programov športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu so:
– finančna konstrukcija projekta je izvedljiva;
– predmet programa je kulturna dediščina s področja športa in muzejska dejavnost v športu.
Za sofinanciranje programa športnega obnašanja lahko kandidira OKS-ZŠZ, pogoji za izbiro programa športnega obnašanja pa so:
– finančna konstrukcija projekta je izvedljiva in dosega pričakovane učinke fundacije;
– projekt vsebinsko pokriva športno obnašanje v športu;
– projekt je zastavljen glede na vsebinsko, organizacijsko in finančno merilo.
Za sofinanciranje programa preprečevanja dopinga v športu lahko kandidira Slovenska antidoping organizacija, če predloži program dela, iz katerega morata biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt, pogoji za izbiro programa preprečevanje dopinga v športu pa so:
– finančna konstrukcija projekta je izvedljiva in dosega pričakovane učinke fundacije;
– projekt vsebinsko pokriva preprečevanje dopinga v športu;
– projekt je zastavljen glede na vsebinsko, organizacijsko in finančno merilo.
Šport za vse – merila
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju športa za vse, za programe s podpodročij programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, celoletnih športnih programov obštudijskih športnih dejavnosti, celoletnih ciljnih športnorekreativnih programov in gibalne vadbe starejših uporabljajo naslednja merila:
– cena športnega programa;
– kompetentnost strokovnih delavcev;
– število vadečih.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju športa za vse, za programe s podpodročja športnih prireditev študentov na univerzitetni in nacionalni ravni in za množične delavske športne prireditve uporabljajo naslednja merila:
– mednarodna oziroma lokalna odmevnost;
– množičnost;
– raven prireditve;
– ustreznost vsebine.
Šport invalidov – merila
Pri izbiri pilotskih programov povezovanja športnih in invalidskih društev ter NPŠZ se uporabljajo naslednja merila:
– cena športnega programa;
– kompetentnost strokovnih delavcev;
– število vadečih.
Pilotski programi se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Cena športnega programa
10
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: NPŠZ, ZŠIS-SPK, občinske športne zveze).
6
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: športna društva, invalidska društva).
3
Programi niso brezplačni in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ravni (izvajalci so: NPŠZ, ZŠIS-SPK, občinske športne zveze, športna društva, invalidska društva).
Kompetentnost strokovnih delavcev
6
V projektu sodeluje 50 % ali več kot 50 % strokovno izobraženega kadra. 
3
V projektu sodeluje manj kot 50 % strokovno izobraženega kadra 
(v programu sodeluje večinoma strokovno usposobljen kader 1. ali 2. stopnje). 
Število vadečih
10
7 ali več udeležencev
6
3 do 6 udeležencev
2
1 do 2 udeleženca
Pilotski programi, ki zberejo najmanj 22 od 26 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
Razdelitev sredstev za pilotske programe se oblikuje na podlagi vsote točk, ki so jih skupaj zbrali vsi programi, ovrednoteni z najmanj 22 točkami.
Vrednost točke se določi kot razmerje med:
– obsegom sredstev, razpisanih za pilotske programe;
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje pilotskih programov.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju športa invalidov, za programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami uporabljajo naslednja merila:
– cena športnega programa;
– kompetentnost strokovnih delavcev;
– število vadečih.
Razvojne dejavnosti v športu – merila
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju razvojne dejavnosti v športu, za programe založništva v športu uporabljata naslednji merili:
– deficitarnost;
– reference.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju razvojne dejavnosti v športu, za programe s podpodročja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in drugih razvojnih projektov v športu uporabljajo naslednja merila:
– izvedljivost in gospodarnost projekta;
– razvojna kakovost;
– relevantnost in potencialni vpliv projekta;
– reference.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju razvojne dejavnosti v športu, za programe s podpodročja informacijsko-komunikacijske tehnologije uporabljajo naslednja merila:
– deficitarnost;
– dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike;
– uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Športne prireditve in promocija športa – merila
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju športnih prireditev in promocije športa, za programe množičnih športnorekreativnih prieditev uporabljajo naslednja merila:
– mednarodna oziroma lokalna odmevnost;
– množičnost;
– raven prireditve;
– ustreznost vsebine (pretežno športna).
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju športnih prireditev in promocije športa, za program javnega obveščanja v športu uporabljajo naslednja merila:
– nacionalni oziroma lokalni doseg medija;
– pogostost pojavljanja;
– vsebina.
Vrednotenje programov se opravi na podlagi metodologij za posamezna področja, ki točkovno opredeljujejo posamezna merila. Metodologije za vrednotenje programov posameznega področja so določene v pravilniku.
Pri vrednotenju programov tekmovalnega športa se uporabljajo izhodiščni podatki Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez iz e-aplikacije, potrjene s strani pristojnega organa OKS-ZŠZ, predvidoma v februarju 2022.
Pri vrednotenju uspešnosti programov vrhunskega športa se upošteva olimpijski, svetovni in mednarodni razred, ki je na dan objave javnega razpisa fundacije objavljen v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov OKS-ZŠZ. Pri vrednotenju uspešnosti programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se upošteva perspektivni in mladinski razred, ki je na dan objave javnega razpisa fundacije objavljen v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov OKS-ZŠZ.
Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov programov vrhunskega športa se upoštevajo osvojene medalje in visoke uvrstitve v članski kategoriji. Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se upoštevajo osvojene medalje mlajših članov, mladincev (starejši in mlajši). Konkurenčnost tekmovanja se ovrednoti na podlagi razvrstitve športnih panog v skupine in na podlagi ravni tekmovanja. Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov, doseženih v ekipnih nastopih v individualnih športnih panogah, se upoštevajo izključno uvrstitve, dosežene v športnih panogah in disciplinah, ki so del rednega programa OI in spadajo v prvi ali drugi razred pri razvrstitvi športnih panog v razrede.
Fundacija pri finančnem vrednotenju nacionalnih reprezentanc otrok in mladine in nacionalnih članskih reprezentanc upošteva način razvrstitve športnih panog v razrede, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za šport, razen razvrstitve števila športnih panog v posamezne razrede, kjer se upošteva razvrstitev iz drugega odstavka 9. člena pravilnika, tako da se športne panoge razvrsti v razrede, kot sledi:
– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 1. do 10. mesta, spadajo v 1. razred;
– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 11. do 25. mesta, spadajo v 2. razred;
– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 26. do 45. mesta, spadajo v 3. razred;
– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 46. do 70. mesta, spadajo v 4. razred;
– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 71. mesta dalje, spadajo v 5. razred.
Kot izhodišče se upošteva način razvrstitve športnih panog v razrede, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za šport, in sicer javno objavljeno in veljavno na dan objave javnega razpisa.
Sklenitev pogodb o sofinanciranju
Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor nad namensko porabo sredstev.
Opozorilo: Fundacija bo izbrane izvajalce pisno pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se izbrani izvajalec v roku osmih dni od prejema pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške sofinanciranega programa odštela od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volontersko delo ni predmet sofinanciranja.
Zahtevek za izplačilo mora izvajalec dostaviti fundaciji najkasneje do konca leta 2022, sicer mu odobrena sredstva ne pripadajo. Računi, s katerimi izvajalec izkazuje upravičene stroške programa, se morajo glasiti na izvajalca. Kadar je izvajalec kandidiral s podizvajalci, se lahko v zahtevku za izplačilo izkazuje tudi stroške podizvajalcev, ki so bili navedeni že v kandidaturi. Fundacija bo kot dokazilo o realizaciji sofinanciranega programa upoštevala le račune, izdane v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
V kolikor je izvajalec kandidiral s podizvajalci, je dolžan 80 % sredstev, prejetih od fundacije, nameniti svojim podizvajalcem, ki so sodelovali pri izvedbi programa, skladno s sprejetim delilnikom, sklepom o delitvi sredstev med podizvajalce ali sklenjenimi dogovori s podizvajalci. Ne glede na predhodno navedeno se lahko odstotek sredstev, ki jih je dolžan izvajalec nameniti svojim podizvajalcem, spremeni, v odvisnosti od višine izkazanih neposrednih stroškov programa nastalih izvajalcu, in sicer v primeru, da je tudi izvajalec sam neposredni izvajalec programa.
Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. V kolikor izvajalec programa nima pravice do odbitka DDV, se mu plačani DDV všteje med upravičene stroške in ga izvajalec programa lahko uveljavlja kot lastna sredstva pri dokazovanju upravičenosti porabe. Izvajalec programa je pri dokazovanju upravičenih stroškov iz naslova DDV, dolžan fundaciji predložiti izjavo o zavezanosti za DDV in o višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV-1 ali izjavo o nezavezanosti za obračun davka na dodano vrednost. Upošteva se samo izjava, podpisana s strani računovodje in zakonitega zastopnika izvajalca programa, ki pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo potrjujeta resničnost v izjavi zatrjevanih podatkov.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov tekmovalnega športa (op. stroški tekmovanj in priprav na tekmovanja), torej programov:
– s podpodročja Vrhunskega športa in
– s podpodročja Športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
Strokovni kader:
– stroški dela in storitev (trenerjev, fizioterapevtov, zdravnikov …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice …)
– strokovno izpopolnjevanje in licenciranje strokovnega kadra v mednarodnem prostoru
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra
Materialni stroški:
– stroški prevoza (najem prevoznih sredstev, delež operativnega lizinga, delež stroškov posojila pri lastnem vozilu po potnem nalogu)
– športna oprema in rekviziti (op. razen osnovnih sredstev, v skladu z definicijo Slovenskih računovodskih standardov 1 (2016))
– registracija športnikov in ekip
– kotizacija ali startnina
– stroški sodnikov ali delegatov
– nezgodna zavarovanja
– stroški namestitve in prehrane
– zdravstveno varstvo športnikov
– obresti in stroški odobritve kredita za izvedbo programa
Športni objekti:
– stroški najema oziroma uporabe
– sorazmerni del obratovalnih stroškov (voda, plin, elektrika, kurilno olje ...)
– sorazmerni del nadomestila za stavbno zemljišče
– stroški zavarovalnih premij
Del stroškov delovanja zveze:
– stroški zaposlenih in materialni stroški do 15 % upravičenih sredstev
Upravičeni stroški sofinanciranega programa tekmovalnega športa, in sicer programa Sklada vrhunskih športnikov, sodijo:
– stroški izplačil vrhunskim športnikom iz sklada vrhunskih športnikov.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja športa za vse, torej programov:
– s podpodročja Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– s podpodročja Obštudijske športne dejavnosti, in sicer za celoletne športne programe obštudijskih športnih dejavnosti,
– s podpodročja Športna rekreacija, in sicer za celoletne ciljne športnorekreativne programe,
– s podpodročja Šport starejših, in sicer za programe gibalne vadbe starejših:
Strokovni kader:
– stroški dela in storitev strokovnega kadra (vaditelji, trenerji, organizatorji …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice …)
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra
Materialni stroški:
– športna oprema, nagrade, priznanja in rekviziti
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost
– stroški oglaševanja
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času izvajanja programa (max do 20 % vseh izkazanih upravičenih stroškov programa)
– stroški prevoza (najem prevoznega sredstva, nakup voznih kart) – samo pri počitniških športnih programih in programi športnih taborov
– stroški namestitve in prehrane – samo pri programi športnih taborov
– stroški prehrane – tudi pri počitniških športnih programih
Športni objekti:
– stroški najema in uporabe športnih objektov
– sorazmerni del obratovalnih stroškov športnih objektov (voda, plin, elektrika, kurilno olje, čiščenje, vzdrževanje ...)
– stroški zavarovalnih premij
– stroški varovanja
Del stroškov iz naslova delovanja:
– plače zaposlenih in materialni stroški do 20 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja športa za vse, torej programov:
– s podpodročja Obštudijske športne dejavnosti, in sicer za tekmovanja pod okriljem FISU:
Strokovni kader:
– stroški dela in storitev (trenerjev, fizioterapevtov, zdravnikov …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice …)
– strokovno izpopolnjevanje in licenciranje strokovnega kadra v mednarodnem prostoru
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra
Materialni stroški:
– stroški prevoza (najem prevoznih sredstev, delež operativnega lizinga, delež stroškov posojila pri lastnem vozilu po potnem nalogu)
– športna oprema in rekviziti (op. razen osnovnih sredstev, v skladu z definicijo Slovenskih računovodskih standardov 1 (2016))
– registracija športnikov in ekip
– kotizacija ali startnina
– stroški sodnikov ali delegatov
– nezgodna zavarovanja
– stroški namestitve in prehrane
– zdravstveno varstvo športnikov
– obresti in stroški odobritve kredita za izvedbo programa
Športni objekti:
– stroški najema oziroma uporabe
– sorazmerni del obratovalnih stroškov (voda, plin, elektrika, kurilno olje ...)
– sorazmerni del nadomestila za stavbno zemljišče
– stroški zavarovalnih premij
Del stroškov iz naslova delovanja:
– plače zaposlenih in materialni stroški do 20 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja športa za vse, torej programov:
– s podpodročja Obštudijske športne dejavnosti, in sicer za športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni,
– s podpodročja Športna rekreacija, in sicer za množične delavske športne prireditve:
Strokovni kader:
– stroški dela in storitev kadra, vključenega v izvedbo prireditve (voditelj prireditve, povezovalec prireditve, animator, sodnik na prireditvi, redarji …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice …)
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra
Materialni stroški:
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času izvajanja programa (max do 20 % vseh izkazanih upravičenih stroškov programa)
– stroški oglasov, objav, naznanil, letakov
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska promocijskega gradiva
– zakupa medijskega prostora ipd.
– stroški objave člankov v medijih
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– stroški najema prireditvenega prostora
– nagrade, priznanja za aktivne udeležence prireditve
– stroški prehrane na množični športni prireditvi (max do 10 % vseh izkazanih upravičenih stroškov programa)
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost
– zavarovanje prireditve
Del stroškov iz naslova delovanja:
– plače zaposlenih in materialni stroški do 20 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja športa invalidov, torej:
– pilotskih programov povezovanja športnih in invalidskih društev ter NPŠZ,
– programov prostočasne športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami:
Strokovni kader:
– stroški dela in storitev strokovnega kadra (vaditelji, trenerji, organizatorji …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice …)
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra
Materialni stroški:
– športna oprema, nagrade, priznanja in rekviziti
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost
– stroški oglaševanja
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času izvajanja programa (max do 20 % vseh izkazanih upravičenih stroškov programa)
– stroški prevoza (najem prevoznega sredstva, nakup voznih kart) – samo pri počitniških športnih programih in programih športnih taborov
– stroški namestitve in prehrane – samo pri programih športnih taborov
– stroški prehrane – tudi pri počitniških športnih programih
Športni objekti:
– stroški najema in uporabe športnih objektov
– sorazmerni del obratovalnih stroškov športnih objektov (voda, plin, elektrika, kurilno olje, čiščenje, vzdrževanje ...)
– stroški zavarovalnih premij
– stroški varovanja
Del stroškov iz naslova delovanja:
– plače zaposlenih in materialni stroški do 20 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja statusnih pravic športnikov, trenerjev in strokovne podpore programom, torej programov:
– s podpodročja Štipendij za nadarjene in vrhunske športnike,
– s podpodročja Spremljanja pripravljenosti športnikov,
– s podpodročja Nabave in razvoja opreme za diagnostiko v športu,
– s podpodročja Nadstandardnega zavarovanja športnikov:
Med upravičene stroške na področju štipendij za nadarjene in vrhunske športnike sodijo:
– stroški izplačanih štipendij.
Med upravičene stroške na področju spremljanja pripravljenosti športnikov sodijo:
– stroški izvedbe storitev meritev, analiz in svetovanja,
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu izključno za raziskovalno dejavnost),
– stroški inštrumentov in opreme uporabljene pri meritvah in analizi, če strošek ni zajet v ceni izvajalca,
– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki se uporabljajo izključno za namen meritev in svetovanja, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah, kadar je to nujno za evalvacijo projekta,
– drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica meritev, analiz in svetovanja.
Med upravičene stroške na področju nabave in razvoja opreme za diagnostiko v športu sodijo:
– stroški nabave opreme za diagnostiko v športu,
– stroški razvoja opreme za diagnostiko v športu.
Med upravičene stroške na področju nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja športnikov sodijo:
– stroški izplačanih zavarovanj športnikov iz naslova nadstandardnih storitev.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja založništva v športu:
Med upravičene stroške na področju izdaje tiskanih knjig sodijo:
– stroški avtorskega dela (avtorji besedil, avtorji uvodnih/spremnih besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, urejanje besedila, plačilo avtorskih pravic idr.)
– tiskarska priprava in tisk knjige
– stroški uredniškega dela.
Med upravičene stroške na področju izdaje tiskanih revij sodijo:
– stroški avtorskega dela (avtorska besedila, prevodi besedil v slovenski jezik, odkup avtorskih pravic za besedila in vizualno gradivo, lektoriranje, urejanje besedila …)
– distribucija za brezplačne revije
– tiskarska priprava in tisk revije
– stroški uredniškega dela.
Med upravičene stroške na področju izdaje prosto dostopne športne strokovne oziroma znanstvene revije na spletu sodijo:
– stroški avtorskega dela (stroški administratorja spletne strani, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačilo avtorskih pravic idr.)
– stroški uredniškega dela
– stroški domene
– stroški gostovanja na strežniku.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in drugih razvojnih projektov v športu:
Stroški Znanstveno raziskovalnih projektov v športu:
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu izključno za raziskovalno dejavnost),
– stroški inštrumentov in opreme do obsega in za obdobje, ki ga predvideva projekt – če se ti instrumenti in oprema ne uporabljajo za raziskovalni projekt skozi njihovo celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravičene stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskovalnega projekta,
– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah,
– režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta,
– drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti.
Stroški Drugih razvojnih projektov v športu:
– materialni stroški, ki so neposredno vezani na realizacijo prijavljenega projekta,
– stroški dela, ki so neposredno vezani na realizacijo prijavljenega projekta.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju športa:
– stroški nabave opreme po računu,
– stroški nabave oziroma izdelave programske opreme.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s področja organiziranosti v športu:
– stroški dela in storitev strokovnega kadra regijskih pisarn, ki so neposredno vezani na realizacijo prijavljenega programa,
– neposredni materialni stroški regijskih pisarn, ki so neposredno vezani na realizacijo prijavljenega programa.
Sredstva, ki jih za izvajanje programov s področja organiziranosti v športu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 65 % upravičenih stroškov programa.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja športnih prireditev:
Strokovni kader:
– stroški dela in storitev kadra, vključenega v izvedbo prireditve (voditelj prireditve, povezovalec prireditve, animator, sodnik na prireditvi, redarji …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice …)
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra
Materialni stroški:
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času izvajanja programa (max do 20 % vseh izkazanih upravičenih stroškov programa)
– stroški oglasov, objav, naznanil, letakov
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska promocijskega gradiva
– zakupa medijskega prostora ipd.
– stroški objave člankov v medijih
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– stroški najema prireditvenega prostora
– nagrade, priznanja za aktivne udeležence prireditve
– stroški prehrane na množični športni prireditvi (max do 10 % vseh izkazanih upravičenih stroškov programa)
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost
– zavarovanje prireditve
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja javnega obveščanja v športu:
Strokovni kader:
– stroški dela in storitev strokovnega kadra
– potni stroški (kilometrine, dnevnice …)
Materialni stroški:
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času izvajanja programa (max do 20 % vseh izkazanih upravičenih stroškov programa)
– stroški oglasov, objav, naznanil
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska
– zakupa medijskega prostora ipd.
– stroški objave člankov v medijih
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– stroški najema predavalnice
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu:
– stroški priprave in ureditve muzejskega gradiva.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja družbene in okoljske odgovornosti v športu:
– stroški dela in storitev strokovnega kadra,
– neposredni materialni stroški programa.
Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpostaviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računovodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkovni in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani program. Izvajalec je dolžan vsak sofinanciran program v celoti evidentirati na samostojnem stroškovnem mestu, tako po prihodkovni kot odhodkovni strani.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega programa fundacije enostransko spremeni dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org, obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2022-D1: prijavni obrazec za programe vrhunskega športa,
– obrazec FŠO 2022-D2: prijavni obrazec za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– obrazec FŠO 2022-D3: prijavni obrazec za programe športa za vse,
– obrazec FŠO 2022-D4: prijavni obrazec za programe športnih prireditev, za programe javnega obveščanja v športu ter za programe športne dediščine in muzejske dejavnosti,
– obrazec FŠO 2022-D5: prijavni obrazec za programe statusnih pravic športnikov, trenerjev in strokovne podpore programom,
– obrazec FŠO 2022-D6: prijavni obrazec za programe družbene in okoljske odgovornosti,
– obrazec FŠO 2022-D7: prijavni obrazec za programe športa invalidov,
– obrazec FŠO 2022-D8: prijavni obrazec za program organiziranosti v športu,
– obrazec FŠO 2022-Z: prijavni obrazec za programe založništva v športu,
– obrazec FŠO 2022-RR: prijavni obrazec za znanstvenoraziskovalne projekte, za druge razvojne projekte ter za programe informacijsko-komunikacijske tehnologije,
– vzorce pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije.
4. Rok in način oddaje vloge
Kandidati za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata.
Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 29. 11. 2021. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:
– navedba kandidata (naziv in polni naslov kandidata),
– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
– pripis »Ne odpiraj-vloga za javni razpis« in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: Kandidat mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, v zapečateni ovojnici!
5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa in obrazec FŠO 2022 za posamezno področje, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo je kandidat po pozivu v danem roku dopolnil.
Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec FŠO 2022 za področje, na katerem kandidat kandidira, in vse zahtevane priloge, naštete v besedilu tega javnega razpisa.
Na področju tekmovalnega športa mora biti tiskani vlogi obvezno priložena:
– kopija dokazila o kompetentnosti strokovnega kadra (op. vlogi se priloži dokazilo za selektorja ali trenerja).
Na področju tekmovalnega športa, za program sklada vrhunskih športnikov, mora biti tiskani vlogi obvezno priložen:
– uveljavljen akt za sklad vrhunskih športnikov.
Na področju športa za vse, za programe s podpodročij programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, celoletnih športnih programov obštudijskih športnih dejavnosti, celoletnih ciljnih športnorekreativnih programov in gibalne vadbe starejših, mora biti tiskani vlogi obvezno priloženo:
– dokazilo o brezplačnosti programa ali dokazilo, ki izkazuje ceno programa za posameznega udeleženca (izjava kandidata),
– kopija dokazila o kompetentnosti strokovnega kadra (op. vlogi se priloži dokazilo za nosilca projekta).
Na področju športa za vse, za programe s podpodročij športnih prireditev študentov na univerzitetni in nacionalni ravni in za množične delavske športne prireditve, mora biti tiskani vlogi obvezno priloženo:
– dokazilo o brezplačnosti programa ali dokazilo, ki izkazuje ceno programa za posameznega udeleženca (izjava kandidata).
Na področju športnih prireditev in promocije športa, za programe s podpodročja športnih prireditev, mora biti tiskani vlogi obvezno priloženo:
– dokazilo o brezplačnosti programa ali dokazilo, ki izkazuje ceno programa za posameznega udeleženca (izjava kandidata).
Če kandidat na področju športa za vse oziroma na področju športnih prireditev kandidira s programi podizvajalcev, mora tiskani vlogi obvezno priložiti:
– seznam podizvajalcev,
– izpolnjena in podpisana soglasja podizvajalcev, navedenih v seznamu podizvajalcev,
– dokazilo o brezplačnosti programa pri posameznem podizvajalcu ali dokazilo, ki izkazuje ceno programa podizvajalca za posameznega udeleženca (izjava podizvajalca).
V obrazcu vloge ali v tiskani prilogi mora kandidat za vsakega podizvajalca navesti sledeče podatke: naziv podizvajalca, naziv programa/ov podizvajalca, število udeležencev v posameznem programu podizvajalca, vrednost posameznega programa podizvajalca, ceno za udeležence posameznega programa podizvajalca v preteklem letu, kompetentnosti strokovnega kadra podizvajalca.
Na področju športa invalidov mora biti tiskani vlogi obvezno priloženo:
– dokazilo o brezplačnosti programa ali dokazilo, ki izkazuje ceno programa za posameznega udeleženca (izjava kandidata),
– kopija dokazila o kompetentnosti strokovnega kadra (op. vlogi se priloži dokazilo za nosilca projekta).
Na področju organiziranosti v športu mora biti tiskani vlogi obvezno priložen:
– uveljavljen akt za sofinanciranje delovanja regijskih pisarn OKS-ZŠZ.
Na podpodročju statusnih pravic športnikov, trenerjev in strokovne podpore programom, za program štipendij za nadarjene in vrhunske športnike, mora biti tiskani vlogi obvezno priložen:
– uveljavljen akt za dodelitev štipendij.
Na podpodročju statusnih pravic športnikov, trenerjev in strokovne podpore programom, za program nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja športnikov, mora biti tiskani vlogi obvezno priložen:
– uveljavljen akt za sofinanciranje nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja športnikov.
Na področju statusnih pravic športnikov, trenerjev in strokovne podpore programom, za programe spremljanja pripravljenosti športnikov, morajo biti tiskani vlogi obvezno priloženi:
– veljavni, javno dostopni cenik z nazivom in specifikacijo storitev (op. področje delovanja, naziv storitve, enota, cena na enoto), za vsakega izvajalca oziroma podizvajalca storitev;
– dokazila o referencah izvajalca oziroma podizvajalca storitev (op. izobrazba, reference s področja storitev, ki jih bo opravljal v programu), za vsakega izvajalca oziroma podizvajalca storitev.
Na področju statusnih pravic športnikov, trenerjev in strokovne podpore programom, za programe nabave in razvoja opreme za diagnostiko v športu morajo biti tiskani vlogi obvezno priloženi:
– predračuni s podrobno specifikacijo opreme in namena koriščenja te opreme. Priloženi predračuni morajo veljati 90 dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
Na področju založništva v športu, pri kandidaturi za knjigo, mora biti tiskani vlogi obvezno priloženo:
– osnutek publikacije oziroma osnutek gradiva;
– najmanj ena recenzija strokovnjaka s področja športne vsebine, ki bo objavljena v knjigi.
Na področju založništva v športu, pri kandidaturi za revijo, mora biti tiskani vlogi obvezno priložen:
– en izvod zadnje izdane številke te revije (op. velja za spletno, elektronsko ali tiskano izdajo).
Na področju založništva v športu, pri kandidaturi za znanstveno revijo s področja športa, mora biti tiskani vlogi obvezno priložen:
– program konference ali kongresa, iz katerega je razvidno, da gre za znanstveni pristop.
Na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in drugih razvojnih projektov v športu je potrebno tiskani vlogi obvezno priložiti:
– reference o vodenju projektov za projektnega vodja in projektno skupino.
Na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije v športu morajo biti tiskani vlogi obvezno priloženi:
– predračuni s podrobno specifikacijo tehnologije in namena koriščenja te tehnologije. Priloženi predračuni morajo veljati 90 dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
6. Informiranje prijaviteljev
Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije: http://www.fundacijazasport.org.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani kandidati fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktni osebi sta Marija Slovnik Hrvat in Maja Benedičič.
7. Postopek obravnave vlog
Komisija fundacije (v nadaljevanju: komisija) v roku 15 dni po poteku roka za oddajo vlog preveri prejete vloge in jih obravnava skladno z določbami Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20). Odpiranje vlog ni javno. Komisijsko odpiranje vlog bo predvidoma potekalo dne 2. 12. 2021. O prejetih vlogah komisija izdela zapisnik.
Nepravočasno prejete vloge in nepravilno oddane vloge se s sklepom zavržejo.
V kolikor kandidat odda samo elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) ali samo vlogo v tiskani obliki, se takšna vloga s sklepom zavrže.
Kandidate za sofinanciranje programov, katerih vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če kandidat v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, se vloga s sklepom zavrže.
Popolne vloge vrednoti komisija po metodologiji, ki izhaja iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko komisija od kandidatov zahteva dodatne informacije, podatke in strokovna mnenja. Če kandidat zahtevanih dodatnih informacij ne predloži v zahtevanih rokih, komisija pripravi predlog razdelitve sredstev na osnovi razpoložljivih podatkov.
Komisija pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov letnega programa športa fundacije. Na podlagi predloga komisije, fundacija sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem, na podlagi sprejetega sklepa pa nato fundacija izda odločbe.
Fundacija vroči kandidatom odločbe, skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločbo je mogoče vložiti ugovor v roku 8 dni od vročitve. O ugovoru odloči fundacija, odločitev o izbiri je s tem dokončna.
Fundacija rezultate javnega razpisa objavi na svojih spletnih straneh, po dokončnosti odločitev o ugovorih.
8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh fundacije, po sprejemu dokončnih odločitev o ugovorih. Oddaja vloge pomeni, da se je kandidat seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Izvajalec sofinanciranega programa se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o izvajalcu programa, o programu ter o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih je kandidat v vlogi posebej označil kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti