Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3410. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje v letu 2021, stran 9946.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12, 76/17 in 78/19) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 17. redni seji dne 13. 10. 2021 sprejel
S K L E P 
o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje v letu 2021 
1. člen 
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje, leto 2021, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o..
2. člen 
Občinski svet določi in potrdi cene za obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in sicer:
– cena odvajanja komunalne odpadne vode iz javnih površin 0,3793 EUR/m3;
– cena odvajanja padavinske odpadne vode iz javnih površin 0,0045 EUR/m3;
– cena čiščenja komunalne odpadne vode iz javnih površin 0,6098 EUR/m3;
– cena čiščenja padavinske odpadne vode iz javnih površin 0,0058 EUR/m3;
– cena storitev povezanih s pretočnimi in nepretočnimi greznicami in MKČN 0,2732 EUR/m3;
– cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode DN 20 5,4626 EUR/vodomer na mesec (za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12, 76/17 in 78/19);
– cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode DN 20 1,9229 EUR/vodomer na mesec (za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12, 76/17 in 78/19);
– cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode 0,0034 EUR/mesec;
– cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode 0,0011 EUR/m3;
– cena omrežnine za čiščenje grezničnih vsebin in gošč in MKČN 0,0839 EUR/m3.
3. člen 
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaračunava po predpisani stopnji. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračuna skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 11. 2021.
Št. 301-2/2021-3
Trebnje, dne 13. oktobra 2021
Župan 
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti