Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

Ob-3231/21, Stran 2416
Na podlagi drugega odstavka 115. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 94/21; v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023 
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 2.440.000 EUR, in sicer:
– v letu 2022 se razpiše: 2.159.000 EUR;
– v letu 2023 se razpiše: 281.000 EUR.
Na področju športnih objektov in površin za šport v naravi se sofinancirajo programi, ki se nanašajo na:
– energetsko in športno-tehnološko posodobitev športnih objektov;
– trajnostno ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitev naravnih površin za šport;
– novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa;
– gradnjo, posodobitev in opremljanje športnih objektov za panožne športne centre OKS-ZŠZ.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki so lastniki športnih objektov ali izvajalci, ki niso lastniki športnih objektov, s soglasjem in zagotovilom lastnika oziroma solastnikov športnega objekta, da se namembnost objekta brez soglasja fundacije ne bo spremenila. Pisno soglasje in zagotovilo lastnika oziroma solastnikov športnega objekta mora biti priloženo k vlogi na javni razpis. Vlogi na javni razpis, ki se nanaša na nabavo športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov, pisnega soglasja lastnika oziroma solastnikov športnega objekta ni potrebno priložiti.
Vsi izvajalci iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika morajo imeti registrirano dejavnost s področja športa.
Pogoji za sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi so določeni v pravilniku.
Za sofinanciranje lahko kandidirajo tisti, ki predložijo ustrezen investicijski dokument, pripravljen skladno s predpisom, ki ureja metodologijo za pripravo investicijske dokumentacije za investicijske projekte.
Za novogradnjo ali posodabljanje športnega objekta mora kandidat do 31. 1. v letu, na katerega se nanaša javni razpis, predložiti veljavno gradbeno dovoljenje. V primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, mora kandidat predložiti izjavo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, najkasneje do datuma, do katerega je potrebno predložiti gradbeno dovoljenje.
Če gre za nakup opreme za potrebe športnega objekta, mora vlagatelj ob oddaji vloge fundaciji predložiti veljavni predračun nakupa opreme.
Za dokazovanje merila dostopnosti vsem prebivalcem v programih gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi mora vlagatelj ob oddaji vloge fundaciji predložiti mnenje NPŠZ ali občinske športne zveze, ki je potrjeno s strani pristojnega organa zveze, iz katerega so razvidni vloga, položaj in pomen športnega objekta in vlaganja v športni objekt.
Objekti, kot so adrenalinski parki, zipline in drugi podobni programi, niso predmet sofinanciranja.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju športnih objektov in površin za šport v naravi uporabljajo naslednja merila:
– dostopnost vsem prebivalcem;
– obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi;
– vrednost investicije;
– zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog.
Vrednotenje programov se opravi na podlagi metodologije za področje športnih objektov in površin za šport v naravi, ki točkovno opredeljuje posamezna merila. Metodologija za vrednotenje programov s področja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi je določena v pravilniku.
Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi, ki jih namenja fundacija, lahko pri velikih investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, predstavljajo največ 30 % predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti celotne investicije.
Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi so lahko za posamezno investicijo odobrena največ dvakrat, vendar drugič ne za tisti del investicije, ki je bil v preteklosti že sofinanciran.
Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor nad namensko porabo sredstev.
Opozorilo: Fundacija bo izbrane izvajalce pisno pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se izbrani izvajalec v roku osmih dni od prejema pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Izvajalci, ki so izbrani za sofinanciranje programov s področja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, morajo pred podpisom pogodbe, fundaciji predložiti pisno izjavo, ki izkazuje verodostojnost in resnost finančne konstrukcije prijavljenega programa (sklep občinskega sveta o rezervaciji sredstev, dokazilo o rezervaciji sredstev v proračunu, sklep o dodelitvi sredstev s strani ministrstva, sklenjena zavezujoča pogodba s sofinancerji, pogodba o javno-zasebnem partnerstvu ipd.).
Fundacija si pridržuje pravico, da izbrane velike investicije glede na dvoletno dinamiko razpisa sofinancira v dvoletnem obdobju.
Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij je 70.000 EUR, ne glede na vrednost investicije.
Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. V kolikor izvajalec programa nima pravice do odbitka DDV, se mu plačani DDV všteje med upravičene stroške in ga izvajalec programa lahko uveljavlja kot lastna sredstva pri dokazovanju upravičenosti porabe. Izvajalec programa je pri dokazovanju upravičenih stroškov iz naslova DDV, dolžan fundaciji predložiti izjavo o zavezanosti za DDV in o višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV-1 ali izjavo o nezavezanosti za obračun davka na dodano vrednost. Upošteva se samo izjava, podpisana s strani računovodje in zakonitega zastopnika izvajalca programa, ki pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo potrjujeta resničnost v izjavi zatrjevanih podatkov.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi:
– stroški gradnje in posodabljanja športnih objektov in površin za šport v naravi,
– stroški trajnostne ureditve, investicijskega vzdrževanja in posodobitve naravnih površin za šport,
– stroški strokovnega nadzora v zvezi z gradnjo in posodabljanjem športnih objektov in površin za šport v naravi,
– stroški nabave in vgradnje vgradnih športnih naprav, ki zagotavljajo uporabnost objektov,
– stroški nabave športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov.
Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške sofinanciranega programa odštela od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volontersko delo ni predmet sofinanciranja, prav tako niso predmet sofinanciranja režijski stroški izvajalca programa.
Zahtevek za izplačilo mora izvajalec dostaviti fundaciji najkasneje do konca leta v katerem so mu odobrena sredstva, sicer mu odobrena sredstva ne pripadajo. Računi, s katerimi izvajalec izkazuje upravičene stroške programa, se morajo glasiti na izvajalca. Fundacija bo kot dokazilo o realizaciji sofinanciranega programa upoštevala le račune, izdane v obdobju od 1. 1. 2022 do konca leta, v katerem bo po podatkih iz vloge investicija končana.
Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpostaviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računovodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkovni in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani program. Izvajalec je dolžan vsak sofinanciran program v celoti evidentirati na samostojnem stroškovnem mestu, tako po prihodkovni kot odhodkovni strani.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega programa fundacije enostransko spremeni dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org, obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2022-O: prijavni obrazec za programe na področju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi,
– vzorca pogodb o sofinanciranju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi.
4. Rok in način oddaje vloge
Kandidati za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata.
Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 29. 11. 2021. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:
– navedba kandidata (naziv in polni naslov kandidata),
– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
– pripis »Ne odpiraj-vloga za javni razpis« in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: Kandidat mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, v zapečateni ovojnici!
5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo je kandidat po pozivu v danem roku dopolnil.
Tiskana vloga za program novogradenj športnih objektov, prenove in posodabljanja športnih objektov ter za programe trajnostne ureditve, investicijskega vzdrževanja in posodobitve naravnih površin za šport v naravi, mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec FŠO 2022-O za področje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, skupaj z naslednjimi obveznimi prilogami:
– dokazilo, ki izkazuje registrirano dejavnost kandidata za področje športa, 
– Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 
– dokazilo o lastništvu športnega objekta in pripadajočega zemljišča, 
– soglasje lastnika oziroma solastnikov v kolikor investitor ni lastnik, 
– zagotovilo solastnikov objekta, da se namembnost objekta brez soglasja fundacije ne bo spremenila, 
– mnenje nacionalne panožne športne zveze oziroma občinske športne zveze, 
– veljavno gradbeno dovoljenje, v primeru da gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa izjavo investitorja, da gradbeno dovoljenje ni potrebno. 
Tiskana vloga za program nakupa opreme za potrebe športnega objekta mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec FŠO 2022-O za področje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, skupaj z naslednjimi obveznimi prilogami:
– dokazilo, ki izkazuje registrirano dejavnost kandidata za področje športa, 
– veljavni predračuni nakupa opreme (op. Priloženi predračuni morajo veljati 90 dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.), 
– dokazilo o lastništvu športnega objekta in pripadajočega zemljišča, 
– soglasje lastnika oziroma solastnikov v kolikor investitor ni lastnik, 
– mnenje nacionalne panožne športne zveze oziroma občinske športne zveze. 
Opozorilo: Kandidat mora obvezno tako pri izpolnjevanju prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije, kot pri izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) vpisovati vrednosti investicije v neto zneskih (brez davka na dodano vrednost).
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije: http://www.fundacijazasport.org.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani kandidati fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktni osebi sta Marija Slovnik Hrvat in Maja Benedičič.
7. Postopek obravnave vlog
Komisija fundacije (v nadaljevanju: komisija) v roku 15 dni po poteku roka za oddajo vlog preveri prejete vloge in jih obravnava skladno z določbami Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20). Odpiranje vlog ni javno. Komisijsko odpiranje vlog bo predvidoma potekalo dne 2. 12. 2021. O prejetih vlogah komisija izdela zapisnik.
Nepravočasno prejete vloge in nepravilno oddane vloge se s sklepom zavržejo.
V kolikor kandidat odda samo elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) ali samo vlogo v tiskani obliki, se takšna vloga s sklepom zavrže.
Kandidate za sofinanciranje programov, katerih vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če kandidat v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, se vloga s sklepom zavrže.
Popolne vloge vrednoti komisija po metodologiji, ki izhaja iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko komisija od kandidatov zahteva dodatne informacije, podatke in strokovna mnenja. Če kandidat zahtevanih dodatnih informacij ne predloži v zahtevanih rokih, komisija pripravi predlog razdelitve sredstev na osnovi razpoložljivih podatkov.
Komisija pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov letnega programa športa fundacije. Na podlagi predloga komisije, fundacija sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem, na podlagi sprejetega sklepa pa nato fundacija izda odločbe.
Fundacija vroči kandidatom odločbe, skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločbo je mogoče vložiti ugovor v roku 8 dni od vročitve. O ugovoru odloči fundacija, odločitev o izbiri je s tem dokončna.
Fundacija rezultate javnega razpisa objavi na svojih spletnih straneh po dokončnosti odločitev o ugovorih.
8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh fundacije, po sprejemu dokončnih odločitev o ugovorih. Oddaja vloge pomeni, da se je kandidat seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Izvajalec sofinanciranega programa se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o izvajalcu programa, o programu ter o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih je kandidat v vlogi posebej označil kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti