Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3356. Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM), stran 9874.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. in 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 26. oktobra 2021 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ustanovitelj Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je Republika Slovenija.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. STATUSNA OPREDELITEV VISOKE ŠOLE ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO 
2. člen 
Ime: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Skrajšano ime: VŠ Grm Novo mesto
Ime v angleškem jeziku: Landscape Governance College Grm
Skrajšano ime v angleškem jeziku: LGC Grm
Sedež: Sevno 13, 8000 Novo mesto
3. člen 
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: visoka šola) je pravna oseba.
4. člen 
Visoka šola lahko v okviru svoje dejavnosti ter po poprejšnjem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo.
III. DEJAVNOST VISOKE ŠOLE 
5. člen 
(1) Visoka šola razvija znanosti in stroke tako, da opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:
– P85.422
Visokošolsko izobraževanje
– P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– 01.110
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
– 01.130 
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
– 01.190 
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
– 01.210 
Vinogradništvo
– 01.240 
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
– 01.280 
Gojenje začimb, aromatskih in zdravilnih rastlin
– 01.290 
Gojenje drugih trajnih nasadov
– 01.300 
Razmnoževanje rastlin
– 01.4 
Živinoreja
– 01.640 
Obdelava semen
– 02 
Gozdarstvo
– 03.120 
Sladkovodno ribištvo
– 10.5 
Predelava mleka
– 10.6 
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
– 18.110 
Tiskanje časopisov
– 18.120 
Drugo tiskanje
– 18.130 
Priprava za tisk in objavo
– 18.140 
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
– 18.200 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 36.000 
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
– 37.000 
Ravnanje z odplakami
– 39.000 
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
– 55.209 
Druge nastanitve za krajši čas
– 55.900 
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
– 58.110 
Izdajanje knjig
– 58.130 
Izdajanje časopisov
– 58.140 
Izdajanje revij in druge periodike
– 59.110 
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– 71.112 
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
– 71.129 
Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
– 71.200 
Tehnično preizkušanje in analiziranje
– 72.110 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
– 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
– 74.300 
Prevajanje in tolmačenje
– 74.900 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– 77.400 
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
– 82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 82.990 
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– 91.011 
Dejavnost knjižnic
– 91.012 
Dejavnost arhivov
– 94.120 
Dejavnost strokovnih združenj
– in druge s tem povezane dejavnosti, ki jih visoka šola s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
(2) Visoka šola opravlja znanstvenoraziskovalno dejavnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravlja na študijskih področjih, določenih s tem odlokom in statutom.
(3) Študijske programe lahko visoka šola izvaja sama ali v sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji in tujini.
(4) Visoka šola izvaja tudi javna pooblastila v skladu z zakoni.
IV. ORGANI VISOKE ŠOLE 
6. člen 
Organi visoke šole so: dekan, senat, akademski zbor, študentski svet in upravni odbor.
7. člen 
(1) Dekan ima pooblastila in odgovornosti v skladu z ustanovitvenim aktom in je strokovni vodja visoke šole.
(2) Dekan visoke šole ima pooblastila in odgovornosti v skladu s tem odlokom in opravlja naslednje naloge: usklajuje strokovne vidike izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in drugega dela; skrbi in odgovarja za zakonitost delovanja; je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visoke šole, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija); najmanj enkrat letno poroča o delu senatu in upravnemu odboru; odloča o sklepanju in prekinitvi pogodb o zaposlitvi ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi in statutom visoke šole.
(3) Prodekani pomagajo dekanu glede nalog, ki jih določi statut visoke šole in drugi splošni akti.
8. člen 
(1) Senat je strokovni organ visoke šole. Sestavljajo ga lahko tisti člani akademskega zbora visoke šole, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov, tako da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja visoke šole.
(2) Po položaju so člani senata predstavnik študentskega sveta in dekan visoke šole.
(3) Statut lahko določi, da so člani senata po položaju lahko tudi prodekani in predstojniki določenih organizacijskih enot visoke šole.
(4) Senat odloča o strokovnih zadevah izvajanja študijskih programov visoke šole, o novih programih in o spremembah obstoječih programov, o programskih usmeritvah za raziskovalno delo, o izpolnjevanju strokovnih pogojev za delo in o postopkih in ocenah za magistrske in doktorske naloge. Če tako določa zakon ali statut visoke šole opravlja tudi druge naloge.
(5) Senat imenuje predstojnike organizacijskih enot visoke šole na predlog dekana.
9. člen 
(1) Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja z visoko šolo. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi drugi delavci. Način sodelovanja drugih delavcev se določi s statutom.
(2) Akademski zbor voli člane senata v skladu s tem odlokom in statutom, daje senatu splošne usmeritve, predloge in pobude v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem, obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda ter opravlja druge naloge, določene s statutom.
10. člen 
(1) Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu visoke šole, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, skladno z zakonom.
(2) Če mnenje iz prejšnjega odstavka ni upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ na način in po postopku, določenem s statutom, še enkrat obravnava in odloči o posamezni zadevi.
11. člen 
(1) Upravni odbor je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike visoke šole, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
(2) V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni dekan in prodekani visoke šole.
(3) Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavnika študentov, katerega mandatna doba je dve leti.
(4) Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita se izmed članov upravnega odbora tako, da je predsednik izvoljen izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja ali nasprotno.
(5) Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom visoke šole, predstavnika delodajalcev pa visoka šola prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo gospodarska interesna združenja in zbornice.
(6) Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče dekan visoke šole.
12. člen 
(1) Upravni odbor:
– sprejema splošne akte visoke šole v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom,
– sprejema delovni načrt in program razvoja visoke šole ter spremlja njegovo uresničevanje,
– sprejema letni finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo,
– odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje visoke šole,
– daje ustanovitelju in dekanu predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
– sprejema odločitve o upravljanju premoženja iz 17. člena tega odloka,
– sprejme poslovnik o svojem delu,
– sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem visoke šole.
(2) Pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa razvoja visoke šole si mora upravni odbor pridobiti soglasje senata visoke šole.
13. člen 
Statut visoke šole sprejmeta upravni odbor in senat v enakem besedilu. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen 
(1) Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje.
(2) Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov upravnega odbora, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov visoke šole je potrebna večina glasov vseh članov upravnega odbora.
15. člen 
Posebne naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve ali imenovanja, trajanje mandata in način odločanja organov se lahko podrobneje uredijo s statutom visoke šole v skladu s tem odlokom.
V. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO VISOKE ŠOLE 
16. člen 
Visoka šola pridobiva sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij, dediščin in daril,
– iz drugih virov.
17. člen 
(1) Visoka šola upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, skladno z zakonom, tem odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.
(2) Visoka šola lahko odtuji ali obremeni nepremičnino oziroma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev, le v soglasju z ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se šteje oprema, za nakup katere je v skladu z zakonom o javnih naročilih potreben razpis.
(3) Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja iz prejšnjega odstavka tega člena, se lahko uporabijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI VISOKE ŠOLE IN USTANOVITELJA V PRAVNEM PROMETU 
18. člen 
(1) Visoka šola nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem odloku in statutu, brez omejitev.
(2) Visoka šola odgovarja za obveznosti iz prvega odstavka tega člena z vsem svojim premoženjem.
19. člen 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti visoke šole do vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim visoka šola razpolaga.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN VISOKE ŠOLE
20. člen 
Ustanovitelj zagotavlja prostorske in druge materialne pogoje za ustanovitev in delo visoke šole ter izvajanje rednega pedagoškega procesa (rednega študija) na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu z zakonom.
21. člen 
Visoka šola mora ministru, pristojnemu za visoko šolstvo, poslati predlog finančnega načrta za naslednje koledarsko leto po predpisih, ki urejajo javne finance.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN PORAVNAVANJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO VISOKE ŠOLE 
22. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki visoke šole se uporablja v skladu z veljavnimi predpisi.
23. člen 
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev visoke šole, ki nastane pri izvajanju javne službe, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora visoke šole.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(1) Vlada Republike Slovenije imenuje predstavnike ustanovitelja v upravni odbor v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
(2) Upravni odbor visoke šole se mora oblikovati najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka, drugi organi visoke šole pa najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom. Upravni odbor se konstituira, ko je imenovanih vsaj šest njegovih članov. Prvo sejo upravnega odbora skliče dekan.
(3) V začetni upravni odbor se izvoli predstavnike visokošolskih učiteljev in sodelavcev izmed tistih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki v študijskem letu 2020/2021 izvajajo pedagoški proces pri študijskem programu Upravljanje podeželja (visokošolski strokovni študijski program).
(4) V študijskem letu 2020/2021 visoka šola izvaja visokošolski strokovni študijski program Upravljanje podeželja.
(5) Funkcije članov senata, prodekanov in dekana, izvoljenih skladno z veljavnim statutom pred sprejemom tega odloka veljajo do konca izvoljenih mandatov.
25. člen 
Upravni odbor in senat visoke šole sprejmeta s tem aktom usklajeni statut visoke šole najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
26. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/21-19/11
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
EPA 1950-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti