Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

Št. 110-0041/2021-200 Ob-3221/21, Stran 2444
Na podlagi 20. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE), 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A), Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota objavlja javni natečaj za zasedbo položaja
direktor 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota 
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
– opravljen izpit iz ZUP,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
V kolikor izbrani kandidat ne bo izpolnjeval pogoja iz tretje alinee, bo moral najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti izpit iz ZUP-a.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja stanovanjske problematike in poznavanja zakonodaje na tem področju, kar bodo dokazali s potrdili, ki izkazujejo zahtevane izkušnje.
Pristojnosti in odgovornosti direktorja:
1. Direktor zastopa in predstavlja javni sklad
2. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje javnega sklada
3. Za skrbnost in odgovornost direktorja javnega sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
Direktor opravlja funkcijo poklicno. Imenovan je za dobo 4 let in je lahko ponovno imenovan.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Dokazilo (overjeno kopijo diplome) o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj ter ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Murska Sobota pridobitev podatkov iz I. točke, iz uradnih evidenc.
5. Izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev iz razpisa.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
III. Pisno prijavo z izjavami ter dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota, Trg zmage 1, Murska Sobota, z označbo »Ne odpiraj – Javni natečaj – Direktor JSSMOMS«, v roku 8 dni po objavi javnega natečaja.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota, Trg zmage 1, Murska Sobota.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po potrditvi kandidata na seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti