Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

Ob-3204/21, Stran 2443
Svet zavoda OŠ Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, na podlagi sklepa, sprejetega na 1. izredni seji Sveta Osnovne šole Komenda Moste dne 20. 10. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (zaželen opis delovnih izkušenj),
– potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen) in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih/njenih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja/ravnateljice
pošljite po pošti priporočeno s povratnico do vključno 12. 11. 2021 v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda Osnovne šole Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – ne odpiraj«.
Prosimo, da na prijavo zapišete svoj elektronski naslov in telefonsko številko, na katero ste dosegljivi.
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita; mora pa ga opraviti najkasneje v 1 letu od začetka opravljanja nalog ravnatelja/ravnateljice, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Komenda Moste 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti