Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

Št. 100-142-24/2021 Ob-3199/21, Stran 2443
Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik, Prušnikova 29/a, 3212 Vojnik, na podlagi sklepa 93. seje Sveta zavoda z dne 14. 10. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek, 65/09 – popravek, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popravek in 25/17 – ZVaj, 123/21) in 84. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popravek, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 3. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (ftk overjena ali originalna),
– dokazilo o pridobljenem nazivu – naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor (ftk overjena ali originalna),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk overjeno ali originalno),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu; če ravnateljskega izpita kandidat nima, si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata (ftk overjeno ali originalno),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj pet let),
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen),
– izjavo, s katero dovoljujete obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja
pošljite v 12 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik, Prušnikova 29/a, 3212 Vojnik, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo dostavljena na sedež vrtca oziroma zadnji dan roka, dne 10. 11. 2021, s priporočeno pošiljko, oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti