Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3397. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo, stran 9919.

  
Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 7. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2021 – uradno prečiščeno besedilo), 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/15) so Občinski svet Občine Radovljica na 20. seji dne 29. 9. 2021, Občinski svet Občine Škofja Loka na 20. seji dne 9. 9. 2021, Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne 13. 10. 2021, Občinski svet Občine Naklo na 17. seji dne 22. 9. 2021 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen 
(1) Občina Radovljica, Občina Škofja Loka, Občina Medvode in Občina Naklo ustanovijo skupno upravo z imenom Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo, skrajšano ime MIR občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo.
(2) Skupna uprava je ustanovljena za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
– občinskega redarstva.
3. člen 
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
(2) Uradni elektronski poštni naslov in uradni podatki organa se objavijo na uradnih spletnih straneh občin ustanoviteljic.
(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin. V notranjem krogu je izpisano Radovljica Škofja Loka Medvode Naklo. Imena občin si sledijo po navedenem zaporedju, brez ločil.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
4. člen 
(1) Skupna uprava opravlja upravne, prekrškovne in druge strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer:
– medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva: naloge občinske inšpekcije,
– medobčinskega redarstva: naloge občinskega redarstva.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
5. člen 
(1) Skupna uprava deluje neodvisno, samostojno in pri izvrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.
(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave so pristojne za vodenje in odločanje v upravnih zadevah občin ustanoviteljic skupne uprave, na prvi stopnji, skladno s svojimi pristojnostmi. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb skupne uprave, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.
(3) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, na podlagi državnih predpisov in predpisov občin ustanoviteljic. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno. Občina Radovljica mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje za škodo, povzročeno z delom zaposlenih v skupni občinski upravi. Strošek zavarovanja se deli v razmerju, določenem v prvem odstavku 11. člena tega odloka.
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečeta medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen 
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(3) Vodja skupne uprave mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo (prvo stopnjo). V sistemizaciji delovnih mest se lahko določi višja izobrazba, če je ta pogoj za uradniški naziv, v katerem se opravljajo naloge na uradniškem delovnem mestu.
7. člen 
(1) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih in prekrškovnih zadevah iz svoje pristojnosti, odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela skupne uprave, skrbi za izdelavo in izvedbo programa dela in letno poročanje o delu skupne uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
(2) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa županom vseh občin ustanoviteljic.
8. člen 
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje s sedežno občino.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine.
9. člen 
(1) Delovna mesta skupne uprave in pogoji za njihovo zasedbo se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave.
(2) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan sedežne občine na podlagi kadrovskega načrta, potrjenega s strani občin ustanoviteljic.
III. SREDSTVA ZA DELO 
10. člen 
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic, sedežna občina vključi v predlog proračuna.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnem načrtu svoje občinske uprave na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovemu proračunu.
(4) Če finančni načrt med občinami ustanoviteljicami ni usklajen do priprave predloga proračuna sedežne občine, se v proračun vključi finančni načrt, ki ga določi župan sedežne občine.
(5) Finančni načrt mora biti po sprejemu proračuna sedežne občine usklajen s strani vseh občin ustanoviteljic najkasneje v roku treh mesecev od sprejetja proračuna sedežne občine.
11. člen 
(1) Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih v naslednjem razmerju, če s tem odlokom za posamezno vrsto izdatkov ni določeno drugače:
Inšpekcijsko nadzorstvo
Redarstvo
Vodenje in skupne službe
Radovljica
37,58
38,97
38,58
Škofja Loka
28,57
38,89
36,00
Medvode 
28,57
16,67
20,00
Naklo
5,28
5,47
5,42
Skupaj
100,00
100,00
100,00
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena posamezna občina ustanoviteljica zagotavlja v celoti sredstva za izvajanje dopolnilnega programa in dodatnega obsega nalog, ki se določijo z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne uprave. Občina ustanoviteljica za opravljanje teh nalog krije stroške na način določen v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.
12. člen 
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih, kjer ima tudi sedež, lahko pa tudi dislocirano v prostorih na območju občin soustanoviteljic, če tako zahteva narava dela in se občine dogovorijo v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.
(2) Stroške uporabe prostorov in nabave ter uporabe opreme krijejo občine ustanoviteljice na način in v razmerju, določenem v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.
13. člen 
(1) Tekoče upravne, finančne, pravne, tehnične, informacijske, kadrovske in strokovne naloge za skupno upravo zagotavlja občinska uprava sedežne občine. Za izvajanje posameznih tekočih nalog na lokaciji dislocirane enote se lahko občine v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka dogovorijo tudi drugače.
(2) Stroške iz prejšnjega odstavka krijejo občine ustanoviteljice na način in v razmerju, določenem v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
14. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani sprejmejo kadrovski načrt in finančni načrt ter program dela skupne uprave, imenujejo vodjo skupne uprave, dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
(3) Če je to nujno potrebno za nemoteno delo skupne uprave, lahko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarjenja, sprejme župan sedežne občine.
(4) Župani občin ustanoviteljic z dogovorom o medsebojnih razmerjih podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
15. člen 
(1) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
(2) Nova občina pristopi v skupno upravo s spremembo ustanovitvenega akta skupne uprave, katerega v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin.
16. člen 
Skupna uprava preneha s sporazumno odločitvijo občin ustanoviteljic o prenehanju skupne uprave, z izstopom sedežne občine ali z izstopom vseh ostalih občin ustanoviteljic.
17. člen 
(1) O prenehanju delovanja skupne uprave sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic ugotovitvene sklepe, na podlagi katerih se pristopi k pripravi odloka o ukinitvi organa skupne uprave. Z odlokom občine ustanoviteljice določijo razmerja glede kritja stroškov obveznosti, stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev, delitev premoženja in morebitna druga razmerja ter določijo roki, v katerih so občine ustanoviteljice dolžne kriti stroške oziroma izvesti druga dejanja. Šteje se, da je odlok o ukinitvi organa skupne uprave sprejet, če ga v istem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice.
(2) Ob prenehanju skupne uprave mora vsaka občina prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev skupne uprave v upravnih in prekrškovnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
(3) V primeru prenehanja delovanja skupne uprave vsaka občina ustanoviteljica prevzame v delovno razmerje tiste javne uslužbence, ki so bili iz njene občinske uprave prevzeti ali premeščeni v skupno upravo.
(4) Glede ostalih javnih uslužbencev, ki pred začetkom dela v skupni upravi niso imeli statusa javnega uslužbenca v eni od občinskih uprav občin ustanoviteljic skupne uprave, se občine ustanoviteljice lahko medsebojno dogovorijo o njihovi nadaljnji zaposlitvi na posamezni občini ustanoviteljici. Če do takega dogovora ne pride, se ravna skladno z delovno zakonodajo. Stroške presežnih delavcev pokrivajo občine ustanoviteljice v razmerjih delitve stroškov, določenih v 11. členu tega odloka, pri čemer se v korist posamezne občine upošteva delež javnih uslužbencev, ki jih je ta prevzela iz skupne uprave.
(5) Ob prenehanju skupne uprave vsaki občini pripadajo stvari, pravice in sredstva, pridobljena v času delovanja skupne uprave v razmerju sofinanciranja posameznega nakupa ter ob upoštevanju knjigovodske vrednosti le-teh, razen če se občine sporazumno drugače dogovorijo o načinu razdelitve in prevzema posameznih stvari, pravic in sredstev.
18. člen 
(1) Občina ustanoviteljica lahko izstopi iz skupne uprave z enostransko izjavo v obliki sklepa občinskega sveta, ki ga vroči vsem občinam ustanoviteljicam. Izstop je možen z zaključkom proračunskega leta pod pogojem, da občina napove izstop najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta. Sporazumno se občine lahko dogovorijo tudi za drugačen odpovedni rok.
(2) Občine ustanoviteljice so za obdobje do izteka odpovednega roka dolžne zagotavljati sredstva za delovanje skupne uprave v deležu in na način, določen s tem odlokom in dogovorom o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.
(3) Z dnem izstopa iz skupne uprave občina ustanoviteljica prevzame javne uslužbence skupne uprave, ki so bili prevzeti ali premeščeni v skupno upravo iz njene občinske uprave.
(4) Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz skupne uprave, ima z dnem izstopa glede javnih uslužbencev poleg obveznosti iz prejšnjega odstavka obveznost tudi do ostalih javnih uslužbencev v razmerju iz 11. člena tega odloka, če je ta delež višji od prevzetih javnih uslužbencev iz prejšnjega odstavka. Občina je dolžna ostalim ustanoviteljicam skupaj s sklepom o izstopu sporočiti ali prevzame javne uslužbence na delo v občinski upravi. V nasprotnem primeru je dolžna pokriti stroške presežnih delavcev skladno z delovno zakonodajo.
(5) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena se lahko občine ustanoviteljice glede prevzema in obveznosti do javnih uslužbencev sporazumno dogovorijo tudi drugače. Odločitev mora biti sprejeta najmanj tri mesece pred datumom izstopa občine.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Skupna uprava začne z delom 1. 1. 2022. Skupna uprava s tem dnem prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih nadzora iz 4. člena tega odloka.
20. člen 
(1) Župani občin ustanoviteljic v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka sprejmejo dogovor o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.
(2) Župani občin ustanoviteljic v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejmejo kadrovski načrt in finančni načrt. Na podlagi sprejetega kadrovskega načrta župan sedežne občine v enem mesecu sprejme sistemizacijo delovnih mest.
(3) Program dela skupne uprave za prvo leto vodja skupne uprave pripravi v roku treh mesecev po začetku delovanja skupne uprave.
21. člen 
(1) Javni uslužbenci, zaposleni v občinskih ali skupnih upravah občin ustanoviteljic na delovnih mestih, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame skupna uprava, se premestijo na delovna mesta skupne uprave v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave.
(2) Javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni upravi, se ne sme poslabšati delovnopravni položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi občine ustanoviteljice.
22. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo (DN UO, št. 219/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2016), ki pa se uporablja do začetka delovanja skupne uprave ustanovljene s tem odlokom.
23. člen 
(1) Odlok sprejmejo v enakem besedilu občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 061-0009/2019-9
Radovljica, dne 14. oktobra 2021
Župan 
Občine Radovljica 
Ciril Globočnik 
Št. 031-0001/2021-3
Škofja Loka, dne 14. oktobra 2021
Župan 
Občine Škofja Loka 
Tine Radinja 
Št. 007-1/2021-2
Medvode, dne 14. oktobra 2021
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 
Št. 007-0005/2021-5
Naklo, dne 14. oktobra 2021
Župan 
Občine Naklo 
Ivan Meglič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti