Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3390. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja Urbano središče Barka, stran 9916.

  
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper (v nadaljevanju OVK MOK) je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 47.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) na seji dne 15. 10. 2021 sprejela naslednje
P O R O Č I L O 
OVK MOK je v postopku ugotavljanja končnega izida glasovanja na naknadnem referendumu o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja “Urbano središče Barka”, ki je bil 10. 10. 2021 (v nadaljnjem besedilu: referendum) ugotovila:
I. 
Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 42.516 volivk in volivcev (v nadaljevanju volivci), od tega 42.516 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike ter 0 volivcev, ki so glasovali na podlagi potrdila pristojne upravne enote, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 10.367 volivcev oziroma 24,38 odstotka vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
II. 
Oddanih je bilo 10.367 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 81 glasovnic neveljavnih, kar predstavlja 0,78 odstotka oddanih glasovnic.
Oddanih je bilo 10.286 veljavnih glasovnic.
Na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«, ki ga je sprejel Občinski svet Mestne občine Koper dne 23. junija 2021?«, je:
– »ZA« glasovalo 6056 volivcev oziroma 58,88 odstotka volivcev, ki so veljavno glasovali;
– »PROTI« glasovalo 4230 volivcev oziroma 41,12 odstotka volivcev, ki so veljavno glasovali.
Na referendumu je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, glasovala »ZA«.
Št. 042-1/2021
Koper, dne 15. oktobra 2021
Predsednik 
Občinske volilne komisije 
Mestne občine Koper 
dr. Miloš Senčur 
Ai sensi dell’articolo 41 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20 – Sentenza della CC) e in virtù dell’articolo 47/b della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), la Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria (nel testo a seguire CEC del CCC), riunitasi alla seduta in data 15 ottobre 2021, approva la seguente
R E L A Z I O N E 
La CEC del CCC è in procedimento di constatazione dell’esito finale della votazione al referendum abrogativo sul Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka”, tenutosi in data 10 ottobre 2021 (nel testo a seguire referendum) e ha rilevato che:
Gli aventi diritto al voto al referendum erano in totale 42.516 (nel testo a seguire elettori), di cui 42.516 elettori, iscritti negli elenchi elettorali e 0 elettori che hanno votato in base al certificato della competente unità elettorale, perché erroneamente non iscritti nell’elenco elettorale.
Hanno votato in totale 10.367 elettori ovv. il 24,38 percento di tutti gli elettori con diritto al voto.
II 
Sono state recapitate 10.367 schede elettorali. 81 schede elettorali erano nulle per impossibilità di deduzione della volontà dell’elettore, cioè il 0,78 percento delle schede elettorale recapitate.
Sono state recapitate 10.286 schede elettorali valide.
Al quesito referendario: “Approva l’entrata in vigore del Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka”, approvato dal Consiglio comunale del Comune città di Capodistria in seno alla seduta del 23 giugno 2021?”:
– 6056 elettori ovv. il 58,88 percento degli elettori che ha espresso il voto valido, erano “FAVOREVOLI”;
– 4230 elettori ovv. il 41,12 percento degli elettori che ha espresso il voto valido, erano “CONTRARI”.
La maggioranza degli elettori che ha espresso il voto valido erano “FAVOREVOLI”.
N. 042-1/2021
Capodistria, 15 ottobre 2021
Il Presidente della 
Commissione elettorale comunale 
del Comune città di Capodistria 
dr. Miloš Senčur 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti