Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3376. Odlok o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina, stran 9906.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 19., 58. in 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) in 5. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 14. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določajo pogoji uporabe javnih površin za namen organizacije prireditev, upravljanje z javnimi površinami, ki se uporabljajo kot prireditveni prostori, ter izhodišča za določitev cene uporabe javnih površin z namenom organizacije prireditev in drugih dogodkov.
2. člen 
prireditvena območja oziroma prostori 
(1) Ta odlok se uporablja za zunanje javne površine, ki so v lasti Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: Občina) ter jih Občina ni predala v upravljanje javnim zavodom ali drugim pravnim subjektom.
(2) Javne površine iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo v osrednje in druge prireditvene prostore (v nadaljevanju: prireditveni prostori), kot je določeno z Odlokom o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju: Odlok o JRM).
3. člen 
prireditve v javnem interesu 
V javnem interesu Občine so prireditve in dogodki, ki pozitivno vplivajo na razvoj lokalne skupnosti in ki spodbujajo dejavnosti s področja izobraževanja, kulture, športa, mladinske dejavnosti, zdravstva, znanosti, varstva okolja, dobrodelnih in humanitarnih dejavnosti, osveščanja, društvenih dejavnosti ter drugih področij družbenih dejavnosti.
4. člen 
upravljanje s prireditvenimi prostori 
(1) Upravljanje obsega skrb za pravno in funkcionalno urejenost prireditvenih prostorov, ki se oddajajo v občasno uporabo z namenom organizacije prireditev in drugih dogodkov.
(2) V imenu Občine upravlja z javnimi površinami iz drugega člena tega odloka Občinska uprava Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občinska uprava).
(3) Občinska uprava lahko posamezne naloge v zvezi z upravljanjem odda zunanjim izvajalcem t.i. skrbnikom (v nadaljevanju: skrbnik). Posamezni prireditveni prostor ima največ enega skrbnika.
5. člen 
vloga za organizacijo prireditve ali drugega dogodka 
(1) Vlogo za uporabo prireditvenega prostora zaradi organizacije prireditve oziroma drugega dogodka uporabniki posredujejo na sedež Občine, praviloma 14 dni pred uporabo in na predpisanem obrazcu.
(2) Vloga mora vsebovati podatke o uporabniku (ime in priimek, oziroma ime pravne osebe, naslov, davčna številka), o odgovorni osebi uporabnika (oseba, ki je odgovorna za izvedbo dogodka), o namenu uporabe, o času trajanja uporabe, lokaciji in površini uporabe ter druge podatke, predpisane z obrazcem. Zaželeno je, da uporabnik zaradi potrebe po dodatnih pojasnilih v vlogi navede tudi elektronski naslov ali telefonsko številko.
6. člen 
soglasje za uporabo javne površine 
(1) Občinska uprava o uporabi prireditvenega prostora odloči s soglasjem, ki ga izda uporabniku.
(2) Občinska uprava v soglasju navede:
– pogoje, ki jih mora zagotoviti uporabnik zaradi zagotavljanja dostave in dostopov preko prireditvenega prostora,
– pogoje za uporabo infrastrukture, ki se bo uporabila za potrebe prireditve oziroma dogodka,
– pogoje za uporabo, vezane na prekritje arheoloških prezentacijskih polj,
– pogoje za uporabo odra, v kolikor je ta v času prireditve ali drugega dogodka postavljen na prireditvenem prostoru,
– druge pogoje, ki jih mora zagotoviti uporabnik, vezano na specifiko prireditve.
(3) Soglasje za uporabo javne površine se izda za en dan ali za več dni, vendar ne sme preseči povezanih 31 dni.
(4) Za uporabo javne površine se upošteva obdobje, ki ga uporabnik potrebuje za pripravo, izvedbo ter za pospravljanje po izvedeni prireditvi ali drugem dogodku.
7. člen 
zavrnitev soglasja za uporabo prireditvenega prostora 
Občinska uprava vlogo za uporabo prireditvenih prostorov zavrne:
– če je uporabnik že uporabljal prireditvene prostore v nasprotju z določili tega odloka ali v nasprotju z izdanim soglasjem ali če je povzročil škodo na prireditvenih prostorih ali/in na javni infrastrukturi,
– če bi se z izvedbo prireditve oziroma dogodka kakorkoli škodovalo ugledu lokalne skupnosti ali države,
– zaradi drugih utemeljenih razlogov.
8. člen 
druge naloge občinske uprave 
(1) Občinska uprava zagotavlja informacije o zasedenih oziroma prostih terminih osrednjih prireditvenih prostorov.
(2) Po izdaji soglasja za uporabo prireditvenega prostora občinska uprava informira javnost z objavo na občinski spletni strani.
(3) Občinska uprava lahko, zaradi uporabe za potrebe Občine, naknadno odpove že odobreno vlogo za uporabo prireditvenega prostora. Odpoved mora biti vročena uporabniku najmanj 7 dni pred načrtovano prireditvijo ali drugim dogodkom.
9. člen 
dolžnosti uporabnikov 
(1) Uporabniki so dolžni:
– prireditveni prostor in infrastrukturo uporabiti izključno za namen, ki je opredeljen v izdanem soglasju,
– prireditve in druge dogodke izvesti tako, da so upoštevani vsi pogoji predpisov, ki urejajo področje izvajanja prireditev in drugih dogodkov,
– upoštevati v času prireditve oziroma drugega dogodka veljavni prometni režim,
– javne površine in infrastrukturo uporabljati kot dober gospodar,
– morebitne poškodbe javnih površin in infrastrukture čim prej sporočiti občinski upravi oziroma skrbniku,
– upoštevati pogoje in navodila za varstvo kulturne dediščine,
– po končani prireditvi za seboj pospraviti in javne površine očistiti ter z njih odstraniti vse svoje predmete in vozila.
(2) Za uporabo prireditvenega prostora izstavi občinska uprava račun, ki ga je uporabnik dolžan plačati v roku 15 dni od izstavitve.
(3) Uporabniki so odgovorni za škodo, ki jo povzročijo pri uporabi prireditvenega prostora oziroma infrastrukture.
10. člen 
prepovedi pri uporabi prireditvenih prostorov 
(1) Prepovedano je vrtanje, zabijanje, barvanje, lepljenje ali kakšno drugo poškodovanje javnih površin in urbane opreme.
(2) Prepovedano je postavljanje objektov brez predhodno pridobljenega dovoljenja.
(3) Prepovedana je vožnja preko elementov, s katerimi je izvedeno prekritje arheoloških prezentacijskih polj v Kastri.
11. člen 
naloge skrbnika 
(1) Občinska uprava lahko prenese na skrbnike naslednje naloge:
– predaja prireditvenega prostora uporabnikom in njegov prevzem po končani prireditvi oziroma drugem dogodku,
– prisotnost v času uporabe prireditvenega prostora,
– informiranje uporabnikov glede pogojev uporabe prireditvenih prostorov (dostopi do objektov, dostave, dodatno čiščenje itd.),
– informiranje uporabnikov o možnosti uporabe infrastrukture, namenjene prireditvam in drugim dogodkom, ter koordinacija s KSD d.o.o. Ajdovščina za priklop na nizkonapetostno elektro omrežje in priklop na začasno vodovodno omrežje,
– koordinacija s KSD d.o.o. Ajdovščina glede zapor občinskih cest in označitev prireditvenih prostorov,
– informiranje uporabnikov o prometnem režimu na območju prireditvenega prostora, koordinacija s KSD d.o.o. Ajdovščina, ki po pogodbi izvaja dežurno službo na območju Kastre, ter predaja in prevzem upravljalnikov za potopne količke,
– koordinacija z izvajalcem, ki ima z Občino sklenjeno pogodbo za prekrivanje in odkrivanje arheoloških prezentacijskih polj v Kastri,
– sodelovanje z občinskimi nadzornimi organi, medobčinsko inšpekcijo in medobčinsko redarsko službo,
– informiranje uporabnikov o možnosti uporabe dodatnih storitev, namenjenih prireditvam in drugim dogodkom: prekrivanje in odkrivanje prezentacijskih polj, postavitev in odstranitev odra, izvedbo posebne osvetlitve, postavitev in odvoz startnega loka, uporaba sejemskih hišic, postavitev in odstranitev cestnih zapor, visokotlačnega čiščenje površin in drugih storitev,
– opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemoteno in varno funkcioniranje javnih površin v času priprave in izvedbe prireditve oziroma drugega dogodka.
(2) Skrbnik je dolžan voditi evidence uporabnikov, čas trajanja prireditev, evidence dela in ostale zakonsko predpisane evidence.
12. člen 
obračun in plačilo storitev skrbniku 
(1) Občina bo plačala skrbnikom ceno za opravljene storitve, dogovorjene s pogodbo.
(2) Skrbnik bo za opravljeno delo izstavljal račune mesečno za pretekli mesec, skupaj s specifikacijo po posameznikih uporabnikih.
(3) Rok plačila je 30. dan od prejema e-računa.
13. člen 
izhodišča za določitev cene za uporabo javnih površin 
(1) Cena uporabe prireditvenih prostorov se določi upoštevaje:
– lokacijo prireditvenega prostora,
– površino prireditvenega prostora,
– infrastrukturo, ki se zagotavlja uporabniku – priklop na nizkonapetostno elektro omrežje in priklop na začasno vodovodno omrežje,
– čas trajanja prireditve – v dnevih.
(2) V ceno uporabe prireditvenih prostorov niso vključene dodatne storitve iz 11. člena tega odloka.
(3) Cenik za občasno uporabo javnih površin po tem odloku sprejme župan.
14. člen 
zagotavljanje sredstev za materialne stroške in skrbnike 
Občina zagotavlja v proračunu sredstva za stroške skrbnikov iz 4. člena tega odloka.
15. člen 
brezplačna uporaba javnih površin 
(1) Uporaba prireditvenih prostorov je brezplačna:
– za prireditve in druge dogodke, pri katerih je organizator oziroma soorganizator Občina,
– za prireditve posebnega pomena iz 12. člena Odloka o JRM.
(2) Poleg prireditev in drugih dogodkov iz prvega odstavka tega člena je uporaba prireditvenih prostorov brezplačna tudi za prireditve in dogodke, za katere je župan sprejel sklep o brezplačni uporabi, upoštevanje javni interes iz 3. člena tega odloka.
16. člen 
prehodne določbe 
(1) Župan najkasneje do 31. 12. 2021 sprejme cenik za uporabo javnih površin iz 2. člena tega odloka.
(2) Občinska uprava v roku enega meseca od sprejema tega odloka pripravi:
– obrazec št. 1 tj. vlogo za uporabo javne površine zaradi organizacije prireditve oziroma drugega dogodka,
– obrazec št. 2 tj. združeni vlogi za uporabo javne površine zaradi organizacije prireditve oziroma drugega dogodka ter za izdajo dovolilnice za vstop v mestno jedro Ajdovščine,
– informativne grafične prikaze različnih variant izvedbe prireditev za območje starega mestnega jedra v Ajdovščini ter območje Vipavski križ – mesto z vstopnim parkiriščem, tako da so razvidni dostopi do objektov, dostava in priključki na infrastrukturo.
17. člen 
uveljavitev odloka 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne z dnem 1. 1. 2022.
Št. 215-4/2021- 6
Ajdovščina, dne 14. oktobra 2021
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti