Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3362. Uredba o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028, stran 9878.

  
Na podlagi četrtega odstavka 113. člena, tretjega odstavka 114. člena in prvega odstavka 118. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) ter na podlagi drugega odstavka 3. člena, 7. člena in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028 (v nadaljnjem besedilu: JSSČ).
(2) Ta uredba določa predmet in območje koncesije, pogoje za izvajalca JSSČ (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), merila za izbiro koncesionarja, začetek in čas trajanja koncesije, način izbire koncesionarja, vsebino koncesijske pogodbe, finančne določbe ter način poročanja, večletni program dela JSSČ, letni program dela JSSČ, način nadzora nad izvajanjem nalog in prenehanje koncesije.
2. člen 
(območje koncesije) 
JSSČ se opravlja na območju Republike Slovenije. Za opravljanje JSSČ se podeli ena koncesija.
3. člen 
(predmet koncesije) 
Predmet koncesije obsega naslednje naloge JSSČ:
1. svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane;
2. svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva;
3. svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva;
4. svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev iz 107. člena ali skupin proizvajalcev iz 107.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
5. svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva;
6. sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu;
7. ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva;
8. spremljanje in napovedi medenja v čebelarstvu;
9. vodenje katastra čebelje paše;
10. druge svetovalne naloge v čebelarstvu.
4. člen 
(pogoji za koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. zagotavljati varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;
2. jasno izkazovati obseg dela zaposlenih pri opravljanju nalog JSSČ;
3. sme opravljati druge dejavnosti, če to ne ovira izvajanja nalog, ki so predmet koncesije JSSČ;
4. zagotavljati ločena stroškovna mesta za posamezne naloge JSSČ in jasno računovodsko razmejitev nalog javne službe ter drugih nalog, ki jih morebiti izvaja;
5. zagotavljati storitev JSSČ na območju celotne Republike Slovenije;
6. zagotavljati administrativno in tehnično podporo izvajanju specialističnega in terenskega svetovanja z usposobljenim osebjem;
7. zagotavljati najmanj sedem svetovalcev specialistov, ki imajo dveletne izkušnje v čebelarstvu in izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo vsebine, ki se nanašajo na čebelarstvo (zlasti biologija, agronomija, veterina, zootehnika, okolje, živilska tehnologija, gozdarstvo, ekonomija), vodja pa mora imeti vsaj šestletne izkušnje v čebelarstvu;
8. ne glede na prejšnjo alinejo imajo lahko svetovalci specialisti pridobljeno izobrazbo z drugega področja, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije čebelar/čebelarka;
9. zagotavljati svetovanje na terenu s terenskimi svetovalci, ki imajo vsaj srednješolsko izobrazbo in pet let izkušenj v čebelarstvu v skupnem obsegu najmanj 5 000 ur dejanskega terenskega svetovanja letno. Terenski svetovalec mora opraviti letno najmanj 150 svetovalnih ur;
10. ne glede na določbe sedmega in osmega odstavka tega člena lahko svetovanje specialistov JSSČ opravlja zaposleni, ki nima predpisanih delovnih izkušenj, vendar le pod mentorstvom zaposlenega svetovalca specialista, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj v čebelarstvu.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora koncesionar izpolnjevati tudi pogoje iz pravilnika, ki ureja podrobnejše pogoje za izvajanje JSSČ.
(3) Koncesionar ob zgoraj navedenih pogojih ne sme izkazovati okoliščin, ki bi pomenile, da gre za podjetje v težavah v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39).
5. člen 
(merila za izbiro koncesionarja) 
(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. izkušnje osebja na področju čebelarstva, kjer se na podlagi predloženega spiska dokazil oziroma referenc (objave, izvedene strokovne naloge) upoštevajo in ocenijo dosedanje dokazljive izkušnje prijavitelja pri svetovanju na področju čebelarstva v zadnjih sedmih letih;
2. kakovost predloženega osnutka za pripravo letnega programa dela JSSČ, kjer se upoštevajo kakovost predloženega osnutka, prisotnost in merljivost kazalnikov spremljanja nalog, pojasnjenost izvedbe nalog in skladnost obsega nalog z Resolucijo o zaščiti kranjske čebele (Uradni list RS, št. 18/14) ter skladnost s strateškimi cilji na področju čebelarstva;
3. opremljenost infrastrukture in prostorov za opravljanje JSSČ, kjer se upošteva opremljenost prostorov za izvajanje nalog na podlagi dokazila o razpolaganju s prostori in opisa prostorov, ki jih predloži predlagatelj. Oceni se, ali so prostori na voljo v skladu z razpisno dokumentacijo, ali so na voljo prostori, ki so opremljeni tudi za izvajanje praktičnega strokovnega dela in izvajanje praktičnih poskusov v čebelnjakih.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka se vrednotijo z upoštevanjem vrednosti, ki so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
6. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncesionar se izbere na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Javni razpis vsebuje:
1. predmet koncesije,
2. pogoje za pridobitev koncesije,
3. dokumente in dokazila, ki jih mora k prijavi na javni razpis priložiti prijavitelj,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
5. merila za izbiro koncesionarja,
6. čas in kraj oddaje prijav,
7. rok za izbiro koncesionarja,
8. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri,
9. odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim razpisom in
10. druge podatke za izvedbo javnega razpisa.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh ministrstva. Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena popolna vloga. Vloga je popolna, če vsebuje vse v javnem razpisu zahtevane podatke.
7. člen 
(izbira koncesionarja) 
(1) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje tričlansko komisijo, ki pregleda vloge in ugotovi izpolnjevanje pogojev ter ministru predlaga koncesionarja.
(2) Komisijo sestavljajo predstavniki ministrstva.
(3) Na javnem razpisu se izbere samo en koncesionar, ki v celoti zagotavlja izvajanje storitev JSSČ za čas podeljene koncesije.
(4) Odločba o izbiri koncesionarja preneha veljati, če v 30 dneh od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
8. člen 
(čas trajanja koncesije) 
Koncesija se podeli:
1. za naloge iz 1. do 7. in 10. točke 3. člena te uredbe za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028;
2. za nalogi iz 8. in 9. točke 3. člena te uredbe za obdobje od 1. januarja 2026 do 31. decembra 2028.
9. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Koncesijska pogodba se sklene za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028.
(2) Koncesijska pogodba mora poleg vsebin iz predpisov, ki urejajo kmetijstvo in gospodarske javne službe, vsebovati tudi:
1. natančno opredelitev predmeta koncesije;
2. ime, sedež in pravnoorganizacijsko obliko koncesionarja;
3. začetek veljavnosti in trajanje koncesijske pogodbe;
4. obveznost koncesionarja, da zagotovi dostopnost JSSČ na celotnem območju Republike Slovenije;
5. obliko zahtevkov in poročil;
6. nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe;
7. način vodenja evidenc in poročanja koncesionarja;
8. način spreminjanja in dopolnjevanja koncesijske pogodbe.
10. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
(1) Koncesijska pogodba preneha veljati pred datumom iz prejšnjega člena sporazumno.
(2) Koncesija se odvzame z odločbo, če:
1. koncesionar ne izpolnjuje predpisanih pogojev, določenih v tej uredbi in pravilniku, ki ureja podrobnejše pogoje za izvajanje JSSČ;
2. koncesionar prekine opravljanje storitev JSSČ za več kakor 30 dni;
3. koncesionar ne začne izvajati koncesije JSSČ v 30 dneh po podpisu koncesijske pogodbe;
4. koncesionar ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti;
5. koncesionar izstavlja zahtevke, ki nimajo podlage v verodostojnih listinah.
11. člen 
(letni program dela JSSČ) 
Koncesionar v 30 dneh po prejemu izhodišč za pripravo letnega programa dela JSSČ ministrstvu pošlje osnutek letnega programa JSSČ, ki vsebuje vse sestavine iz 118. člena Zakona o kmetijstvu in je skladen z večletnim programom dela JSSČ, iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
12. člen 
(financiranje nalog) 
(1) Javna svetovalna služba se financira v skladu z Zakonom o kmetijstvu, in sicer iz delnega ali celotnega plačila cene za opravljeno storitev, iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov. Stroški, ki jih krije proračun Republike Slovenije in se nanašajo na strošek dela posameznih zaposlenih ali pa pogodbenih izvajalcev, morajo biti primerljivi s stroški delavcev, zaposlenih v javni upravi.
(2) Stroški dela, ki se nanašajo na svetovanje specialistov, ne smejo presegati višine plače za uslužbenca, ki je po kolektivni pogodbi uvrščen največ v 43. plačilni razred v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: plačilni razred), zaposleni iz 9. točke prvega odstavka 4. člena največ v 30. plačilni razred in vodja službe največ v 50. plačilni razred za polni delovni čas. Stroški, ki se nanašajo na administrativno in tehnično delo, ki je v podporo svetovalnemu delu, pa ne smejo presegati stroškov dela za administrativnega delavca v javni upravi, ki je uvrščen največ v 28. plačilni razred in za računovodjo največ v 40. plačilni razred.
(3) Stroški terenskega dela, ki ga opravijo pogodbeni sodelavci, znašajo največ 19 eurov na uro.
(4) Če koncesionar opravi manjši obseg nalog, kakor je določen z letnim programom JSSČ, se sredstva proračuna sorazmerno znižajo, izplača se le toliko sredstev, kolikor je izvedenih nalog.
(5) Kadar so posamezne naloge opravljene v večjem obsegu od letnega programa, se povečani obseg dela ne prizna v breme državnega proračuna Republike Slovenije.
13. člen 
(znesek nadomestila in čezmerno nadomestilo) 
(1) Znesek nadomestila, ki ga za izvajanje storitev JSSČ prejme koncesionar, ne sme presegati zneska, potrebnega za pokrivanje stroškov, ki so nastali pri izpolnjevanju obveznosti javnih storitev.
(2) Pri ugotovljenem prekomernem nadomestilu mora koncesionar vrniti vse prekomerno izplačane stroške z obrestmi v državni proračun Republike Slovenije.
14. člen 
(poročila o izvajanju nalog) 
(1) O opravljenih nalogah iz letnega programa JSSČ mora koncesionar voditi evidenco.
(2) Koncesionar mora ministrstvu do konca marca tekočega leta poslati letno poročilo o opravljenem delu in letno finančno poročilo o izvedbi nalog JSSČ za preteklo koledarsko leto.
(3) Letno poročilo o opravljenem delu iz prejšnjega odstavka zajema vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:
1. ciljev nalog iz večletnega programa dela JSSČ in letnega programa dela JSSČ ter doseženih kazalnikov;
2. uresničitve večletnega programa dela JSSČ in letnega programa dela JSSČ;
3. posebnosti pri izvedbi letnega programa dela JSSČ;
4. predlogov za nadaljnje delo.
(4) Letno finančno poročilo o izvedbi nalog JSSČ iz drugega odstavka tega člena vsebuje:
1. obrazložitev porabe sredstev;
2. obseg izvedenih nalog;
3. vrednost izvedenih nalog;
4. pregled priliva sredstev iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov, ki se nanašajo na izvajanje JSSČ, ter pregled celotne finančne konstrukcije nalog, ki se deloma financirajo v sklopu JSSČ.
15. člen 
(nadzor) 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ministrstvo v skladu z Zakonom o kmetijstvu.
(2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo.
16. člen 
(vračilo sredstev) 
Koncesionar mora ob ugotovitvi nenamenske porabe proračunskih sredstev sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
17. člen 
(podaljšanje koncesije) 
Koncesijska pogodba se obstoječemu koncesionarju lahko podaljša, če se pred potekom koncesijskega obdobja, za katero je bila podeljena koncesija za izvajanje JSSČ po tej uredbi ugotovi, da koncesija za novo koncesijsko obdobje ne bo podeljena pravočasno. Koncesijska pogodba se lahko podaljša, če koncesionar izpolnjuje pogoje, predpisane s to uredbo, in se nadaljujejo enaki ukrepi, ki so opredeljeni za zadnje leto trajanja koncesije, in v enakem obsegu razpoložljivih finančnih sredstev proračuna Republike Slovenije, vendar za največ eno leto.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
18. člen 
(prehodni določbi) 
(1) Koncesijska pogodba, sklenjena na podlagi Uredbe o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 9/15), se za čas do podelitve koncesije za izvajanje JSSČ po tej uredbi podaljša, če se ugotovi, da do 31. decembra 2021 postopek javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje JSSČ po tej uredbi ne bo pravnomočno končan.
(2) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 9/15) se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 9/15).
19. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 9/15), uporablja pa se do 31. decembra 2021.
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-47/2021
Ljubljana, dne 27. oktobra 2021
EVA 2021-2330-0096
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti