Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2006. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Irski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2007. Sklep o imenovanju vodje Konzulata Republike Slovenije v Šanghaju

MINISTRSTVA

2008. Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

2009. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2010. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov

OBČINE

Braslovče

2050. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora Trnava: TR08

Brežice

2011. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
2012. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
2013. Odlok o občinskih cestah v Občini Brežice
2014. Odlok o javnih površinah v Občini Brežice
2015. Odlok o pokopališkem redu v Občini Brežice
2016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
2017. Odlok o spremembah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice
2018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice
2019. Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2020
2020. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2021. Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave ob R2-419 Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi
2022. Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave ob R2-420 Brežice–Dobova

Celje

2023. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CI-6

Dobrepolje

2024. Statut Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2)
2025. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2)
2026. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante

Dolenjske Toplice

2027. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2

Idrija

2051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za turizem Idrija
2052. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora CP_8/87_A
2053. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ID_36/1_SSe na zemljiščih s parc. št. 649, 650, 651, 652 in 653 k.o. Idrija – mesto

Komen

2028. Odlok o podelitvi javnega pooblastila na področju razvojne, turistične in kulturne dejavnosti v Občini Komen
2029. Pravilnik o subvencioniranju oskrbe s pitno vodo v primerih pomanjkanja pitne vode
2030. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Kranj

2031. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena – prestavitev in rekonstrukcijo prenosnih plinovodov in spremljajočih objektov – za območje urejanja KR L1 Kranj Labore

Laško

2032. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020
2033. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Laško
2034. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LAU-21
2035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško
2036. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško

Luče

2037. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2019
2038. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2020

Medvode

2039. Sklep o uskladitvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode

Metlika

2040. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Bočka, Metlika

Mežica

2041. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2020

Nova Gorica

2054. Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19
2055. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica
2056. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KOTALKALIŠČE
2057. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

Osilnica

2042. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2019
2043. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2020

Rečica ob Savinji

2044. Sklep o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji

Ribnica

2045. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ribnica

Slovenska Bistrica

2046. Razpis nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Zgornja Polskava

Sveti Tomaž

2047. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Videm

2048. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik

Vrhnika

2049. Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja Občine Vrhnika

POPRAVKI

2058. Popravek Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Naasu, v Republiki Irski
2059. Popravek Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Naasu, v Republiki Irski
2060. Popravek Odloka o prostorskem redu Občine Ig

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost