Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

Ob-2523/20, Stran 1701
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17), 30. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) ter sklepa Sveta Severno Primorske (Goriške) razvojne regije z dne 23. 3. 2020, objavlja Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
javni razpis 
za izbor regionalne razvojne agencije Severno Primorske (Goriške) razvojne regije za obdobje 2021–2027 
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
2. Podlaga za izvedbo razpisa s strani Občine Ajdovščina: ZSRR-2 v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno razvojno agencijo za opravljanje splošnih razvojnih nalog izbere svet regije z javnim razpisom. Javni razpis vodi občina, iz katere je predsednik sveta regije, razen če svet regije ne določi drugače. Svet Severno Primorske (Goriške) razvojne regije sestavlja 13 županov Severno Primorske (Goriške) razvojne regije, trenutno pa mu predseduje župan Občine Ajdovščina, Tadej Beočanin. Svet Severno Primorske (Goriške) razvojne regije je na svoji 106. seji dne 23. 3. 2020 sprejel sklep o začetku postopka javnega razpisa, s katerim je določil, da postopek javnega razpisa izvede Občina Ajdovščina, in imenoval strokovno komisijo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne razvojne agencije v Severno Primorski (Goriški) razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021–2027, in sicer:
V regiji se opravljajo v javnem interesu naslednje splošne razvojne naloge:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, kadar jih izvaja sklad.
4. Pogoji prijaviteljev
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba v večinski javni lasti) – Obrazec 4.1;
2. ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v Severno Primorski (Goriški) razvojni regiji, kar pomeni, da zagotavlja najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravilo pet zaposlenih za polni delovni čas. Kadrovska sestava zaposlenih mora izkazovati interdisciplinarno znanje s področja opravljanja splošnih razvojnih nalog v Severno Primorski (Goriški) razvojni regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora – Obrazec 4.2;
3. izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne Severno Primorske (Goriške) razvojne regije. Prijavitelj izkaže vključenost v razvojno mrežo z ustrezno pravno podlago (npr. pogodba, sporazum) – Obrazec 4.3;
4. predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v Severno Primorski (Goriški) razvojni regiji – Obrazec 4.4;
5. izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če na podlagi sklepa sveta skupno opravlja splošne razvojne naloge v regiji. Prijavitelj izkaže vključenost v razvojno mrežo z ustrezno pravno podlago (pogodba, sporazum) – Obrazec 4.5;
6. ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog – Obrazec 4.6;
7. ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko – Obrazec 4.6 in
8. vodi ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji – Obrazec 4.6.
5. Merila za izbor
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh obveznih pogojev iz točke 4 tega javnega razpisa prejel največje število točk po merilih za izbor, opredeljenih v nadaljevanju. Za vsako merilo je potrebno priložiti obrazec, ki je opredeljen pri posameznem merilu in je priloga razpisne dokumentacije.
5.1 Delež javnega vpliva
Delež javnega vpliva ene ali več občin
Število točk
100 %
10
80 %–99 %
5
51 %–79 %
2
Prijavitelj v obrazec št. 4.1 vpiše vse svoje ustanovitelje in njihove deleže. Prijavitelj obrazcu predloži izpisek iz uradne evidence (AJPES, sodni register, drugo), iz katere je razvidno število ustanoviteljev in njihovi deleži.
5.2 Leta delovanja na področju spodbujanja razvoja:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kot jih določa 18. člen ZSRR-2.
Leta delovanja
Št. točk
Nad 10 let
10
Do 10 let
5
Leta delovanja in status se izkazujejo z izjavo (Obrazec 5.1).
5.3 Reference pri pripravi in izvajanju regijskih projektov:
Regijski projekt je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.
Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki ga je prijavitelj kot nosilec (vodilni partner) pripravil in izvajal za območje celotne razvojne regije. Referenca ne sme biti starejša od 10 let.
Število regijskih projektov
Število točk
5 ali več
10
3–4
8
1–2
4
0
0
Reference prijavitelj izkaže z izjavo (obrazec 5.2).
5.4 Reference pri pripravi in izvajanju čezmejnih in transnacionalnih projektov:
Čezmejni in transnacionalni projekt je projekt, ki se sofinancira iz čezmejnih ali transnacionalnih programov ter uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.
Kot veljavna referenca se prizna čezmejni in transnacionalni projekt, ki ga je prijavitelj kot nosilec (vodilni partner) pripravil in izvajal za območje celotne razvojne regije. Referenca ne sme biti starejša od 10 let.
Število regijskih projektov
Število točk
5 ali več
10
3–4
8
1–2
4
0
0
Reference prijavitelj izkaže z izjavo (obrazec 5.3).
5.5 Reference pri pripravi regionalnega razvojnega programa
Število RRP
Število točk
3
10
2
7
1
5
0
0
Kot veljavna referenca se prizna priprava regionalnega razvojnega programa, ki ga je prijavitelj pripravil v vlogi vodilnega partnerja. Upoštevajo se regionalni razvojni programi izdelani za območje Severno Primorske (Goriške) razvojne regije. Referenca ne sme biti starejša od 15 let (obrazec 5.4).
5.6 Poslovna odličnost prijavitelja
Pridobljen certifikat ISO/CAF/drugi certifikat poslovne odličnosti
Število točk
DA
5
NE
0
Kot veljavni certifikat šteje certifikat, ki je pridobljen s strani certifikacijskega organa. Presoja ne sme biti starejša od 5 let (obrazec 5.5).
6. Rok za oddajo ponudb in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 15. 9. 2020 do 23.59. Vloge se odda osebno ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
Vloge morajo biti poslane priporočeno po pošti ali oddane osebno na vložišče Občine Ajdovščine. Vloge morajo biti označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za izbor RRA Severno Primorske (Goriške) razvojne regije za obdobje 2021–2027«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov prijavitelja.
Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen in parafiran.
7. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav na razpis s strani strokovne komisije ne bo javno.
Po pregledu prijav bo strokovna komisija prijavitelje z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani prijavitelji tega ne bodo storili, bo njihova vloga kot nepopolna zavržena.
Komisija bo zavrgla in ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
– oddane prepozno, za rok oddaje vloge se šteje rok poštnega žiga. Vloga mora biti oddana priporočeno ali oddana osebno na vložišče Občine Ajdovščina,
– neustrezno naslovljeno in
– nepopolne vloge, popolnost oddanih vlog se bo preverjalo po izteku roka za dopolnitev.
Strokovna komisija bo točkovala vloge prijaviteljev po vrstnem redu prispetja, od prvo prispele do zadnje prispele do roka za oddajo prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število točk.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 4. točke tega razpisa, se ne bodo uvrstile v postopek točkovanja, pač pa bodo zavržene.
8. Odločitev o izboru RRA za obdobje 2021–2027
Na podlagi poročila strokovne komisije bo o izboru regionalne razvojne agencije za območje Severno Primorske (Goriške) razvojne regije za obdobje 2021–2027 odločil Svet regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik sveta regije. Zoper sklep ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor na pristojnem sodišču.
Medsebojna razmerja med Svetom regije Severno Primorske (Goriške) razvojne regije in regionalno razvojno agencijo se določijo s pogodbo. Osnutek pogodbe je priloga temu javnemu razpisu. Prijavitelji z izpolnitvijo in parafiranjem pogodbe potrjujejo, da so prebrali osnutek pogodbe in z njim soglašajo.
Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za obdobje 2021–2027.
9. Financiranje razvojnih nalog v regiji: naloge RRA iz 18. člena ZSRR-2 se financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna. Podrobnejša merila iz prejšnjega stavka in normative določi minister s pravilnikom. Sofinanciranje se določi z letno pogodbo.
10. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani Občine Ajdovščina na naslovu www.ajdovscina.si, od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje do konca roka za oddajo ponudb.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z vsebino javnega razpisa lahko dobite na elektronskem naslovu obcina@ajdovscina.si ali na tel. 05/365-91-10, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Občina Ajdovščina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti