Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

Št. 3301-007/2020 Ob-2579/20, Stran 1678
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta Sklada, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 04/20 z dne 7. 1. 2020), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15, 46/19), Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Koeficient razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20), Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske izjeme) objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1 
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
Iz postavke 
za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
3.000.000,00
2020
Posojilo
Namensko premoženje
Slovenski regionalno razvojni sklad
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil za primarno kmetijsko proizvodnjo na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, 
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, 
– Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
– Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja,
– seznam prilog,
– opis projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše Izjavo vlagatelja, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2019, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi.
4. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
5. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
6. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
7. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz Ebonitete.si, najmanj 5,00. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne v Ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri isti bonitetni družbi.
8. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba-kmet, mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00 in predložiti mora ustrezna dokazila, kot so Izpis Sisbon (pridobljen pri banki), Izpis transakcijskega računa za obdobje zadnjih 12 mesecev pred oddajo vloge in kopije morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali amortizacijskih načrtov, v kolikor obveznosti niso razvidne iz Sisbona. V kolikor vlagatelj pri izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi prihodke članov kmetijskega gospodarstva, mora tudi zanje priložiti vsa predhodno navedena dokazila kot so zahtevana za vlagatelja.
9. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
10. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta, kar mora priložiti ob oddaji vloge.
11. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več). Hkrati v kolikor je vlagatelj gospodarski subjekt in je zavezanec, mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
12. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
13. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
14. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 99.295.621,75 EUR na dan 31. 12. 2019.
15. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
16. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 % povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda in tudi pravna oseba (s.p. in/ali gospodarska družba), če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do vključno tretjega dednega reda).
17. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
18. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
19. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
20. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter Uredba o skupinskih izjemah ali Kmetijska uredba za skupinske izjeme, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja, se mora vlagatelj izreči v izjavi.
21. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega projekta.
2.2 Pogoji po podprogramu A1.1 – Primarna kmetijska pridelava-po pravilih državnih pomoči
Sredstva se dodeljujejo po shemi državne pomoči
– K-BE003-5940117-2015 z dne 16. 4. 2015.
Pogoji po podprogramu A1.1
1. Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta, izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča, pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).
2. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
3. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
4. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
5. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljeni navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo zadevnega naložbenega projekta.
6. Državna pomoč za projekt se ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu s shemo državne pomoči.
7. Državna pomoč za projekt je izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev in se ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu z regionalno shemo državnih pomoči.
8. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj plačal v obdobju skupne dobe vračanja, če bi za posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal posojilodajalcu.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.1
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
– pravna oseba, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev ter dokazilo celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma register kmetijskih gospodarstev pred 1. 7. 2019.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.1
– Mikro
– Mala
– Srednja
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu A1.1
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Neupravičene dejavnosti po podprogramu A1.1
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
– 01.7 Lovstvo.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu A1.1
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge na razpis.
2.2.6 Stroški po podprogramu A1.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Upravičeni stroški so tabelarično prikazani v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posameznem strošku opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).
Upravičeni stroški
Omejitev na posameznem strošku
Odstotek sofinanciranja Sklada
Vrsta omejitve
Delež  %
Znesek EUR
Datum
Velikost vlagatelja
Nakup kmetijskih zemljišč
10,00 % od vrednosti projekta (z DDV)
10,00
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Nakup objektov kmetijske dejavnosti
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Gradnja objektov kmetijske dejavnosti
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Adaptacija in rekonstrukcija objekta kmetijske dejavnosti
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Nova oprema
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Rabljena oprema
/
/
/
1. 1. 2016
srednja 
mala 
mikro
100,00
Novi delovni stroji
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Rabljeni delovni stroji
/
/
/
1. 1. 2016
srednja 
mala 
mikro
100,00
Biološka sredstva – večletni nasadi
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Neopredmetena sredstva
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev zaprosi za prerazporeditev upravičenih stroškov ali za razširitev stroškov na ostale stroške po javnem razpisu, in sicer največ do 10,00 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posameznem strošku.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.1
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 500.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 5.000,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.1
1. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50 % do 0,90 % letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2020, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera
Pribitek letno
Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od
do
3-mesečni EURIBOR
0,50
0,28
0,89
3-mesečni EURIBOR
0,70
0,90
1,09
3-mesečni EURIBOR
0,90
1,10
1,35
– V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih (z vključenim moratorijem)
od
do
od
do
5.000,00
500.000,00
0
24
180
– Skupna doba vračanja posojila je do 180 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 24 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se vlagatelj odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu A1.1
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva
– Povečanje produktivnosti, 
– Posodobitev tehnologije, 
– Posodobitev proizvodov/storitev,
– Izboljšanje trženjskih pristopov. 
– za ukrep Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali
– Zagotovitev ustreznega bivalnega in drugega prostora, hrane, vode in/ali oskrbe,
– Zagotovitev svobode gibanja, 
– Zagotovitev ustrezne svetlobe, toplote, vlažnosti, kroženja zraka, zračenja, koncentracije plinov, higiene intenzivnost hrupa v prostoru, kjer je žival, 
– Zagotovitev ločene nastanitve nezdružljivih živali. 
– za ukrep Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev
– Ohranjanje biotske raznovrstnosti vrst in habitatov na območju Natura 2000, 
– Ohranjanje biotske raznovrstnosti vrst in habitatov. 
2.3 Pogoji po podprogramu A1.2 – Primarna kmetijska pridelava – izven pravil državne pomoči
Pogoji po podprogramu A1.2
1. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
2. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
3. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
4. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljeni navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo zadevnega naložbenega projekta.
2.3.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.2
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
– pravna oseba, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev ter dokazilo celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma register kmetijskih gospodarstev pred 1. 7. 2019.
2.3.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.2
– Mikro
– Mala
– Srednja
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.3.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu A1.2
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Neupravičene dejavnosti po podprogramu A1.2
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
– 01.7 Lovstvo.
2.3.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu A1.2
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.3.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2020.
2.3.6 Stroški po podprogramu A1.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Upravičeni stroški so tabelarično prikazani v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posameznem strošku opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).
Upravičeni stroški
Omejitev na posameznem strošku
Odstotek sofinanciranja Sklada
Vrsta omejitve
Delež  %
Znesek EUR
Datum
Velikost vlagatelja
Nakup kmetijskih zemljišč
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Nakup kmetij
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Nakup objektov kmetijske dejavnosti
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Gradnja objektov kmetijske dejavnosti
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Adaptacija in rekonstrukcija objekta kmetijske dejavnosti
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Urejanje kmetijskih zemljišč
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Nova oprema
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Rabljena oprema
/
/
/
1. 1. 2016
srednja 
mala 
mikro
100,00
Novi delovni stroji
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Rabljeni delovni stroji
/
/
/
1. 1. 2016
srednja 
mala 
mikro
100,00
Biološka sredstva – večletni nasadi
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Biološka sredstva – osnovna čreda
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Neopredmetena sredstva
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev zaprosi za prerazporeditev upravičenih stroškov ali za razširitev stroškov na ostale stroške po javnem razpisu, in sicer največ do 10,00 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posameznem strošku.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
2.3.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.2
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 500.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 5.000,00 EUR.
2.3.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2020, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera
Pribitek letno
Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od
do
ROM za izračun državnih pomoči
0,10
0,28
0,89
ROM za izračun državnih pomoči
0,30
0,90
1,09
ROM za izračun državnih pomoči
0,50
1,10
1,35
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotne točke.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih (z vključenim moratorijem)
od
do
od
do
5.000,00
500.000,00
0
24
180
– Skupna doba vračanja posojila je do 180 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 24 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se vlagatelj odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.
2.3.9 Cilji projekta po podprogramu A1.2
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva
– Povečanje produktivnosti, 
– Posodobitev tehnologije, 
– Posodobitev proizvodov/storitev,
– Izboljšanje trženjskih pristopov. 
– za ukrep Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali
– Zagotovitev ustreznega bivalnega in drugega prostora, hrane, vode in/ali oskrbe,
– Zagotovitev svobode gibanja, 
– Zagotovitev ustrezne svetlobe, toplote, vlažnosti, kroženja zraka, zračenja, koncentracije plinov, higiene intenzivnost hrupa v prostoru, kjer je žival, 
– Zagotovitev ločene nastanitve nezdružljivih živali. 
– za ukrep Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture
– Komasacijski postopek, 
– Izboljšanje zemljišč, 
– Izboljšanje vodne in električne infrastrukture. 
– za ukrep Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev
– Ohranjanje biotske raznovrstnosti vrst in habitatov na območju Natura 2000, 
– Ohranjanje biotske raznovrstnosti vrst in habitatov. 
2.4 Pogoji zavarovanja
1. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada oziroma izvajalca razpisa.
2. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic.
3. Poleg predhodno navedene oblike zavarovanja mora vlagatelj izbrati eno ali več oblik zavarovanja, ki so skupaj z omejitvami tabelarično prikazane v nadaljevanju. Predlog zavarovanja je lahko pogojen z višino zaprošenega posojila.
Oblika zavarovanja
Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Faktor
Delež
Znesek 
v EUR do
Boniteta
Kreditna 
sposobnost > X
Ročnost 
v mesecih
Znesek 
v EUR nad
od
do
Menica
1,00
100
/
5
10
1
/
/
Hipoteka z vpisom na 1. mesto
2,00
100
/
5
10
1
/
/
Hipoteka z vpisom na 2. mesto
3,00
100
/
5
10
1
/
/
Hipoteka z vpisom 
na 1. mesto – predmet projekta
2,00
100
/
5
10
1
/
/
Hipoteka z vpisom 
na 1. mesto z rastočo hipoteko
2,00
100
/
5
10
1
/
/
Zastava premičnin
3,00
100
/
5
10
1
60
/
Zastava premičnin
3,00
20
/
5
10
1
/
/
Zastava premičnin – predmet projekta
3,00
100
/
5
10
1
60
/
Zastava premičnin – predmet projekta
3,00
20
/
5
10
1
/
/
Zavarovanje 
pri zavarovalnici
1,00
100
/
5
10
1
/
/
Bančna garancija
1,20
100
/
5
10
1
/
/
Poroštvo – fizična oseba
1,00
100
30.000,00
5
10
1
/
/
Poroštvo – pravna oseba
1,00
100
50.000,00
5
10
1
/
/
Depozit
1,20
100
/
5
10
1
/
/
Pomen omejitve pri posamezni obliki zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med vrednostjo predlagane oblike zavarovanja in višino zaprošenih sredstev, 
– Delež – je maksimalni delež posamezne oblike zavarovanja glede na višino zaprošenih sredstev, 
– Znesek do – je numerično izražena omejitev pri posamezni obliki zavarovanja glede na višino zaprošenih sredstev, 
– Boniteta od do – je omejitev, vezana na bonitetno oceno vlagatelja, kar pomeni, da posamezno obliko zavarovanja lahko predlaga vlagatelj, ki dosega določeno bonitetno oceno, pri čemer se upošteva bonitetna ocena iz sistema Ebonitete.si,
– Kreditna sposobnost vlagatelja (K) – je razmerje med 1/3 letnih prihodkov oziroma dohodkov v zadnjih 12 mesecih / letna višina obstoječih glavnic finančnih obveznosti + obveznost iz glavnice posojila pri Skladu.
– Kreditna sposobnost poroka fizične osebe (K) – mora biti večja od 1 in je razmerje med 1/3 letnega dohodka, izračunanega kot povprečje iz naslova osebnega dohodka (pri čemer se upošteva 1, tj. je bruto znesek, zmanjšan za prispevke in dohodnino) ali pokojnine ali rente za obdobje zadnjih treh mesecev, pomnoženo z 12, in letnih obveznosti iz naslova posojil in leasingov, pri čemer Sklad ob utemeljenih razlogih lahko upošteva tudi obveznosti iz naslova limita in poroštev.
– Bonitetna ocena poroka pravne osebe – mora biti 7 ali več, pri čemer se upošteva bonitetna ocena iz sistema Ebonitete.si. 
– Ročnost v mesecih – je omejitev, vezana na skupno dobo vračanja sredstev, kar pomeni, da je posamezna oblika zavarovanja možna, če je v okviru določene skupne dobe vračanja sredstev, 
– Znesek nad – predstavlja višino zaprošenih sredstev, pri kateri je potrebno obvezno izbrati obliko zavarovanja, ki ima navedeno omejitev. 
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
5. Pri presoji ustreznosti predloga zavarovanja, Sklad izhaja iz bonitetne ocene iz sistema Ebonitete.si, katera pa se lahko spremeni na osnovi lastne izdelane ocene sposobnosti vlagatelja za izpolnjevanje obveznosti za skupno dobo vračanja. Glede na izdelano oceno, Sklad od vlagatelja lahko zahteva dodatno zavarovanje.
6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.5 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v eni izmed naslednjih oblik, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na premičninah
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.6 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve kreditne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.7 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2021.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme v uporabo.
3. Vlagatelj mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3 Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca, in mora biti oddana tudi priporočeno po pošti najkasneje naslednji dan od oddaje vloge preko spletne aplikacije »Rsklad«,
– poslovni načrt, ki ne sme biti starejši od 1 leta od datuma oddaje vloge, in mora vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, opis in lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje), predstavitev finančnega dela projekta, pri čemer morajo biti vsi finančni izračuni izdelani za najmanj osem let,
– opis projekta,
– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo.
2. Vloga se odda preko spletne aplikacije »Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 7. 9. 2020,
2. rok do 12. 10. 2020,
3. rok do 2. 11. 2020,
4. rok do 7. 12. 2020.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.
4 Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 35 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo imenuje direktor Sklada. 
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik. 
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge. 
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. 
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sočasno. 
4. Odpiranje vlog ni javno. 
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 15 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za dopolnitev vloge. 
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti z osebno vročitvijo. 
3. Poziv za dopolnitev, posredovan v papirni obliki, velja za vročenega z dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. 
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati priporočeno po pošti ali po elektronski pošti v roku 8 dni od dneva vročitve. 
2. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavržena. 
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede popolnosti vlog. 
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna. 
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo število točk. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev imajo vloge, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo. 
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta. 
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti