Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2029. Pravilnik o subvencioniranju oskrbe s pitno vodo v primerih pomanjkanja pitne vode, stran 4557.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) in 21. ter 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Komen na 12. redni seji dne 15. 7. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju oskrbe s pitno vodo v primerih pomanjkanja pitne vode 
1. člen 
Občina Komen zagotavlja oskrbo s pitno vodo prepeljano s cisterno, vsem tistim občanom, ki imajo kot edini vir pitne vode zagotovljene lastne ali vaške vodnjake, ki se polnijo s kapnico ali iz zadostnih in neoporečnih krajevnih vodnih virov, ko jim ti presahnejo (v nadaljevanju: upravičenci). V naseljih, ki so priključena na javni vodovodni sistem, občani nimajo pravice do subvencionirane oskrbe s pitno vodo, razen v tistih delih naselij, kjer sekundarno vodovodno omrežje še ni izvedeno.
2. člen 
Subvencionirana oskrba s pitno vodo je namenjena upravičencem izključno za potrebe njihovega gospodinjstva in se izvaja v primerih pomanjkanja pitne vode. Subvencionirana oskrba s pitno vodo ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti v kmetijstvu in v primeru, da imajo upravičenci možnost priključitve na javno vodovodno omrežje. Za pridobitno dejavnost v kmetijstvu se štejejo kmetije z nad 5 glavami živine (GVŽ) ali nad 15 glavami drobnice ter vse vrste farm. Določitev GVŽ za ostale živali se preračuna v skladu s standardi kmetijske stroke.
3. člen 
Ne glede na določbe 1. in 2. člena tega pravilnika je v okviru subvencionirane oskrbe s pitno vodo, upravičenec upravičen le do maksimalno 4,5 m3 pitne vode na člana gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Komen na mesec.
4. člen 
Upravičenci naročajo prevoz pitne vode neposredno občinski upravi. Prevoz vode odobri javni uslužbenec občinske uprave, ki je zadolžen za vodenje evidence naročil. Naročilo se s strani občinske uprave posreduje prevozniku vode, ta je praviloma ZGRS Sežana.
V kolikor ZGRS Sežana nima primernega vozila za prevoz pitne vode, lahko občinska uprava naroči prevoz drugemu prevozniku vode, ki ima sedež v oddaljenosti največ trideset kilometrov od kraja dostave pitne vode.
V primeru, da v takšni oddaljenosti ni primernega prevoznika vode, lahko upravičenec sam naroči prevoz vode drugemu prevozniku, ki ima sedež v oddaljenosti več kot trideset kilometrov od kraja dostave. Nastale stroške za prevoz vode do trideset kilometrov krije občina, nad trideset kilometrov pa upravičenec sam.
5. člen 
Upravičenci so na podlagi prejetega računa dolžni poravnati vodarino, ki predstavlja ceno dobavljene vode z vključenimi prispevki (vodna povračila in okoljska dajatev), po veljavnem ceniku za gospodinjstva v Občini Komen, na dan naročila. Vse ostale nastale stroške, povezane s prevozom, plača Občina Komen iz namenske proračunske postavke. V primeru porabe zagotovljenih proračunskih sredstev, lahko župan odredi plačilo iz sredstev proračunske rezerve.
6. člen 
Upravičenci morajo vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran in higieničen dostop do vodnjaka, obenem pa so tudi odgovorni za čist vodnjak. Prevoznik vode je odgovoren za neoporečnost prepeljane pitne vode v dostavnem vozilu ter cevovodih, ki jih uporablja pri polnjenju vodnjaka.
7. člen 
Občina Komen ima pravico nadzirati namensko porabo vode, kot tudi stanje vodnjakov in drugih naprav za zbiranje deževnice (žlebovi, cevi …). Kolikor se ugotovi, da upravičenec neprimerno skrbi za te naprave in mu je zaradi tega potrebno pogosteje dovažati vodo, se kaznuje z odvzemom statusa upravičenca do subvencioniranega prevoza pitne vode, dokler ugotovljenih nepravilnosti ne odpravi.
8. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju prevoza pitne vode v sušnem obdobju (Uradni list RS, št. 79/11).
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2020
Komen, dne 15. julija 2020
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti