Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2033. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Laško, stran 4560.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) in Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 10. seji dne 1. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Laško 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, vključno s komunalno opremo za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča na območju celotne Občine Laško.
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in
– upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Laško se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– druge javne površine in
– objekti za ravnanje z odpadki (ekološki otoki).
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
4. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme) 
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Obstoječa 
komunalna oprema
Stroški obstoječe 
komunalne opreme (EUR)
Cestno omrežje
36.047.309,00
Vodovodno omrežje
35.535.603,00
Kanalizacijsko omrežje
9.931.759,00
Javne površine
2.356.191,00
Objekti za ravnanje z odpadki (ekološki otoki)
74.700,00
5. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto mere, znašajo:
Obstoječa 
komunalna oprema
Cpo (EUR/m2)
Cto (EUR/m2)
Cestno omrežje
4,39
18,23
Vodovodno omrežje
5,13
22,66
Kanalizacijsko omrežje 
3,68
15,35
Javne površine
0,28
1,19
Objekti za ravnanje z odpadki (ekološki otoki)
0,01
0,04
6. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,5:0,5.
7. člen 
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fn
Stavbe
1110
Enostanovanjske stavbe
0,7
1121
Dvostanovanjske stavbe
0,7
1122
Tri- in večstanovanjske stavbe
1,1
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,7
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
0,7
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
0,7
1220
Poslovne in upravne stavbe
1,2
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,2
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,2
1242
Garažne stavbe
0,7
1251
Industrijske stavbe
1
1252
Rezervoarji, silosi in skladišča
1
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
0,5
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
0,5
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,5
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
0,5
1265
Stavbe za šport
0,5
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
1272
Obredne stavbe
0,7
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
1
Za ostale vrste stavb, ki niso navedene, je Fn enak 1.
Za gradbene inženirske objekte in za druge gradbene posege je Fn enak 0,5.
8. člen 
(računski faktor površine (Fp))
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fp
Stavbe
1110
Enostanovanjske stavbe
1,5
1121
Dvostanovanjske stavbe
1,5
1122
Tri- in večstanovanjske stavbe
2,5
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
2,5
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
3
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
3
1220
Poslovne in upravne stavbe
3
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
3
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
3
1242
Garažne stavbe
1,5
1251
Industrijske stavbe
1,5
1252
Rezervoarji, silosi in skladišča
1,5
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
2,5
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
2,5
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
2,5
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
2,5
1265
Stavbe za šport
2,5
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
1,5
1272
Obredne stavbe
2
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
2,5
9. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme je:
Obstoječa komunalna oprema
psz ( %)
Cestno omrežje
90
Vodovodno omrežje
40
Kanalizacijsko omrežje 
50
Javne površine
100
Objekti za ravnanje z odpadki (ekološki otoki)
100
10. člen 
(odmera in izračun komunalnega prispevka) 
(1) Za odmero in izračun komunalnega prispevka se uporabljajo določila predpisa, ki ureja program opremljanja stavbnih zemljišč in odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
(3) Zavezanec lahko iz utemeljenih razlogov poda vlogo za plačilo na obroke, vendar za največ šest mesecev.
III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se oprosti za gradnjo:
– ne-stanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI: 1271) v višini 50 %,
– neprofitnih stanovanj v višini 70 %,
– večstanovanjskih stavb s stanovanji za bivanje starejših oseb, kjer je pretežni investitor (nad 50 %) Občina Laško v višini 100 %,
– gasilskih domov v višini 100 %,
– kulturnih in športnih objektov, kjer je pretežni investitor Občina Laško v višini 100 %,
– otroških vrtcev in šol, kjer je pretežni investitor Občina Laško v višini 100 %,
– stavb za zdravstvo, muzeje, knjižnice, kjer je pretežni investitor Občina Laško v višini 100 %,
– drugih objektov posebnega javnega interese, kjer je pretežni investitor Občina Laško (nad 50 %) v višini 100 %.
(2) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se oprosti v primeru dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije obstoječega objekta v višini 50 %.
IV. PRETEKLA VLAGANJA 
12. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje novega objekta na predmetnem zemljišču se upoštevajo pretekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme. V tem primeru se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo izračuna na način za spremembo namembnosti ali zmogljivosti objekta kot to določa podzakonski predpis, ki ureja izračun in odmero komunalnega prispevka. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.
(2) Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki so plačali priključno takso na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne vode v Občini Laško (Uradni list RS, št. 84/99) in Odloka o pogojih za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško (Uradni list RS, št. 59/03) se plačana taksa s pripadajočimi obrestmi poračuna s komunalnim prispevkom, kar se ugotovi z odločbo o odmeri komunalnega prispevka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(vpogled v elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Laško in na spletni strani Občine Laško.
14. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 18/11),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 80/11),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 57/13),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 107/15).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0004/2017
Laško, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti