Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2028. Odlok o podelitvi javnega pooblastila na področju razvojne, turistične in kulturne dejavnosti v Občini Komen, stran 4556.

  
Na podlagi 50.b člena v zvezi z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), drugega odstavka 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 – ZZUSUDJZ, 61/20 – ZZUSUDJZ-A), 7., 8. in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16), ter skladno s 4. členom Odloka o preoblikovanju zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov v družbo z omejeno odgovornostjo in o sprejetju družbene pogodbe družbe Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. je Občinski svet Občine Komen na 12. redni seji dne 15. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o podelitvi javnega pooblastila na področju razvojne, turistične in kulturne dejavnosti v Občini Komen 
1. člen 
Občinski svet Občine Komen ugotavlja, da je zavod Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov, ki se je s spremembo pravnoorganizacijske oblike preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o., opravljal naloge iz izvirne pristojnosti občine, in sicer predvsem na področju razvojnih funkcij za območje Krasa in Brkinov.
Občinski svet Občine Komen ugotavlja, da bo tudi družba po preoblikovanju opravljala naloge iz prvega odstavka tega člena, in da so družbeniki odločili, da je družba ustanovljena z namenom priprave in izvajanja skupnega razvojnega programa ter drugih dogovorjenih nalog s področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja, pospeševanje podjetništva in turizma ter izvajanja aktivne politike zaposlovanja, pospeševanja kulturno-umetniške ustvarjalnosti in omogočanja dostopnosti do kulturnih programov, ter skrbi za kulturno dediščino na celotnem območju Krasa in Brkinov, kar sodi v javni interes in bo za izvajanje dejavnosti lahko podeljeno javno pooblastilo.
2. člen 
S tem odlokom Občina Komen družbi Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. podeljuje javno pooblastilo za opravljanje posameznih nalog iz izvirnih pristojnosti občine, kot sledi:
– za izvajanje nalog, povezanih s skrbjo za gospodarski razvoj občine;
– za opravljanje razvojnih in drugih nalog s področja gostinstva in turizma;
– za pospeševanja kulturnoumetniške ustvarjalnosti in omogočanja dostopnosti do kulturnih programov;
– za izvajanje nalog, povezanih s skrbjo za kulturno dediščino na območju občine;
– za podeljevanje simboličnih nagrad ob posebnih priložnostih, povezanih s področji gospodarskega razvoja, turizma, kulture in varstva kulturne dediščine; in
– za upravljanje premičnega in nepremičnega premoženja občine, povezanega z varstvom kulturne dediščine in razvojem turizma, v okviru koncesijskih razmerij, kar se podrobneje opredeli v koncesijskem aktu.
3. člen 
V okviru javnega pooblastila njegov nosilec opravlja organizacijske, strokovne, razvojne, svetovalne in izobraževalne naloge na področju področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja, pospeševanje podjetništva in turizma ter izvajanja aktivne politike zaposlovanja, pospeševanja kulturno-umetniške ustvarjalnosti in omogočanja dostopnosti do kulturnih programov, ter skrbi za kulturno dediščino v Občini Komen, kar se vse izvaja v javnem interesu.
Pri izvajanju javnega pooblastila ima njegov nosilec pravice in dolžnosti občinske uprave.
S podelitvijo javnega pooblastila pristojnosti občinske uprave na zadevnih področjih ne prenehajo, nosilec javnega pooblastila in občinska uprava pa morata svoje pristojnosti izvrševati tako, da si med seboj ne nasprotujejo.
4. člen 
Pristojni zaposleni nosilca javnega pooblastila morajo za vodenje in odločanje v upravnih zadevah iz 1. člena tega odloka izpolnjevati pogoje po 31. členu zakona o splošnem upravnem postopku, v zvezi z 32. členom tega zakona.
5. člen 
Stroške izvajanja javnega pooblastila iz tega odloka krije Občina Komen.
6. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-11/2020
Komen, dne 15. julija 2020
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti