Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2011. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., stran 4480.

  
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 505. in 517. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 9. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. 
1. člen 
Prvi odstavek 5. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o., (Uradni list RS, št. 66/20 – uradno prečiščeno besedilo) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javno podjetje izvaja naslednje gospodarske javne službe v Občini Brežice:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest na območju mesta Brežice,
– 24-urna dežurna pogrebna služba,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic in
– upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti.«
V drugem odstavku 5. člena se za dvopičjem doda besedilo »upravljanje pokopališč,«.
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Javno podjetje glede na standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
B 08.110 Pridobivanje kamna
B 08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
B 09.900 Storitve za drugo rudarjenje
C 23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
C 23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
C 23.640 Proizvodnja malte
C 23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
C 23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
C 23.700 Obdelava naravnega kamna
C 23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
C 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
C 25.620 Mehanska obdelava kovin
C 33.110 Popravila kovinskih izdelkov
C 33.120 Popravila strojev in naprav
C 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
C 33.140 Popravila električnih naprav
C 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
C 33.190 Popravila drugih naprav
C 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
D 35.119 Druga proizvodnja električne energije
D 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
E 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E 37.000 Ravnanje z odplakami
E 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E 38.310 Demontaža odpadnih naprav
E 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
E 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F 42.110 Gradnja cest
F 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
F 42.130 Gradnja mostov in predorov
F 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F 42.910 Gradnja vodnih objektov
F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F 43.110 Rušenje objektov
F 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F 43.130 Testno vrtanje in sondiranje
F 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F 43.330 Oblaganje tal in sten
F 43.341 Steklarska dela
F 43.342 Pleskarska dela
F 43.390 Druga zaključna gradbena dela
F 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F 43.990 Druga specializirana gradbena dela
G 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
G 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
G 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
G 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
G 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
G 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
G 46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
G 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
G 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 49.410 Cestni tovorni promet
H 49.420 Selitvena dejavnost
H 49.500 Cevovodni transport
H 52.100 Skladiščenje
H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
H 52.240 Pretovarjanje
I 56.104 Začasni gostinski obrati
I 56.300 Strežba pijač
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.190 Drugo založništvo
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.990 Drugo informiranje
L 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 69.103 Druge pravne dejavnosti
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.000 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.111 Arhitektno projektiranje
M 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.200 Fotografska dejavnost
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem ali zakup
N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.210 Splošno čiščenje stavb
N 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
S 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
S 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
S 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
S 95.240 Popravila pohištva
S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S 96.030 Pogrebna dejavnost
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.«
V 5. členu se doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Javno podjetje ne sme ustanavljati hčerinskih družb, jih statusno spreminjati, likvidirati ali prodati, vlagati v kapitalske naložbe oziroma poslovne deleže drugih družb brez posebnega sklepa ustanovitelja.«
2. člen 
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da glasi:
»(3) Javno podjetje je kot izvajalec javne službe upravičeno do povračila morebitne izgube iz naslova izvajanja javne službe iz sredstev proračuna občine, če so kumulativno izpolnjeni pogoji:
– da je v skladu s predpisi pravočasno občini predložilo pripravljeno predračunsko ceno za izvajanje javne službe, vključno s poročilom o izvedenih ukrepih racionalizacije poslovanja, izvedenih s ciljem zmanjševanja stroškov in njihovih rezultatih,
– predložena predračunska cena je bila s strani občine pregledana in potrjena in
– predložena predračunska cena ni bila potrjena s strani občinskega sveta.«
Za tretjim odstavkom 6. člena se dodajo četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki glasijo:
»(4) V primerih iz tretjega odstavka tega člena je javno podjetje kot izvajalec občinske gospodarske javne službe upravičeno do povračila tistega dela izgube, ki se nanaša na dejansko nastale stroške, ne pa tudi do povračila izgubljenega dobička oziroma donosa na vložena sredstva, za katerega izkazuje primanjkljaj v poslovanju.
(5) Javno podjetje je kot izvajalec javne službe dolžno vsako tromesečje preveriti ustreznost oblikovane predračunske cene. Če ob tem ugotovi, da je njegova predračunska cena oblikovana neustrezno, to pomeni odstopanje, ki je večje od 10 %, je dolžan izvesti analizo za ugotovitev razlogov za odstopanje in nemudoma izvesti ustrezne ukrepe za racionalizacijo poslovanja. V primeru neuspešnosti izvedenih ukrepov za racionalizacijo poslovanja je javno podjetje kot izvajalec javne službe dolžno izvesti postopke v skladu z odloki, ki urejajo izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.
(6) Če javno podjetje kot izvajalec javne službe ob koncu poslovnega leta ugotovi dobiček iz naslova izvajanja občinske gospodarske javne službe, ki ne dosega višine, potrebne za začetek postopka spreminjanja cene, je o tem dolžno obvestiti občino.
(7) Pri oblikovanju cene opravljanja storitev posamezne gospodarske javne službe se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje gospodarske javne službe, kakor jih opredeljujejo zakon, podzakonski predpisi in predpisi občine, načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki javnega podjetja za prihodnje obdobje. V kalkulaciji cene storitve opravljanja posamezne gospodarske javne službe se lahko upoštevajo samo upravičeni stroški, ki jih je mogoče povezati z izvajanjem posamezne gospodarske javne službe. Pri presoji upravičenosti stroškov se upoštevajo podatki iz potrjenih programov izvajanja posamezne gospodarske javne službe za naslednje koledarsko leto in potrjenih poročil o izvajanju javne službe za preteklo leto, pri čemer mora javno podjetje kot izvajalec gospodarske javne službe pri stroških materiala in storitev ravnati gospodarno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pri določanju upravičenih stroškov dela pa se ne upoštevajo stroški dela, ki presegajo sistem nagrajevanja v skladu z veljavno zakonodajo in kolektivno pogodbo. Stroški, ki niso opredeljeni z veljavno metodologijo o oblikovanju cen ali drugimi predpisi ter obseg in vrednost poslovno potrebnih sredstev, ki niso bila opredeljena in potrjena v programih izvajanja gospodarske javne službe, niso kalkulativni element cene opravljanja storitev posamezne gospodarske javne službe.
(8) Za potrebe določitve donosa na poslovno potrebna sredstva se upošteva sedanja vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev na dan 31. 12. preteklega leta, potrebnih za izvajanje posamezne gospodarske javne službe, če zakon ali podzakonski predpis ne določa drugače.«
3. člen 
V 7. členu se dodajo drugi, tretji in četrti odstavek, ki glasijo:
»(2) Za vsako od gospodarskih javnih služb iz prvega odstavka 5. člena tega odloka je javno podjetje vsako leto dolžno pripraviti in najpozneje:
– do 31. oktobra v tekočem letu posredovati občini v uskladitev program izvajanja javne službe za naslednje koledarsko leto in
– do 31. marca tekočega leta letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto.
(3) Dokumenti iz prejšnjega odstavka morajo biti pripravljeni v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in odloki, ki urejajo posamezno področje. Program izvajanja gospodarske javne službe mora poleg podatkov, navedenih v predpisih, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo, vsebovati tudi podatke o številu delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem posamezne gospodarske javne službe, osnovnih sredstvih izvajalca, namenjenih izvajanju javne službe, stroškovno vrednoten in časovno opredeljen načrt izvajanja posameznih storitev gospodarske javne službe. Poročilo o izvajanju javne službe mora vsebovati zbirne podatke o vrstah in obsegu opravljenih del v preteklem letu, terminski prikaz izvedbe del in prikaz stroškov, navedeni morajo biti podatki o interventnih posegih v primerih izrednih dogodkov, morebitna odstopanja od letnega programa izvajanja gospodarske javne službe za preteklo leto in razlogi ter obrazložitve teh odstopanj ter poročilo o stanju infrastrukture na področju, na katerem se gospodarska javna služba izvaja, podatki o pritožbah uporabnikov storitev izvajalca in o njihovem reševanju, oddaji poslov podizvajalcem, škodnih dogodkih, koriščenju zavarovanj in vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje gospodarske javne službe. V postopku usklajevanja mora javno podjetje predložiti listine ali pripraviti podatke, ki omogočajo preveritev podatkov v dokumentih iz prejšnjega odstavka.
(4) Javno podjetje mora v letni plan, v poslovno in letno poročilo vključiti tudi podatke o povezanih družbah in njihovem poslovanju in vlaganjih v kapitalske naložbe oziroma poslovne deleže drugih družb.«
4. člen 
Osma alineja prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– statusnih spremembah ali prenehanju javnega podjetja, ustanavljanju, statusnih spremembah, likvidaciji ali prodaji hčerinskih družb ter o kapitalskih vlaganjih;«
Petnajsta alineja prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi.
»– nakupu in prodaji osnovnih sredstev javnega podjetja v vrednosti 200.000,00 EUR ali več;«
5. člen 
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da glasi:
»(2) Nadzorni svet obravnava načelna vprašanja o poslovanju javnega podjetja in o poteku poslov, daje mnenje k letnemu načrtu poslovanja, k letnemu poročilu javnega podjetja, daje mnenje na zahtevo ustanovitelja in smernice direktorju javnega podjetja iz zadev v okviru pristojnosti nadzornega sveta in skupaj z direktorjem javnega podjetja odloča o odpisu terjatev nad 2.000,00 EUR do posameznega poslovnega partnerja javnega podjetja in odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev javnega podjetja v vrednosti od 30.000,00 EUR do vključno 199.999,99 EUR.«
6. člen 
27. člen se spremeni tako, da glasi:
»Javno podjetje opravlja dejavnosti za ustanovitelja v skladu s predpisi o javnem naročanju kot notranje (in-house) naročilo.«
7. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0018/2015
Brežice, dne 10. julija 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti