Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2014. Odlok o javnih površinah v Občini Brežice, stran 4501.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 21., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 13. seji dne 9. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o javnih površinah v Občini Brežice 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa javne površine v Občini Brežice, rabo javnih površin, način izvajanja nalog upravljanja in varstva javnih površin, način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin, naloge izvajalca gospodarske javne službe, vire financiranja pravice in obveznosti uporabnikov.
2. člen 
(pristojnosti) 
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, je organ občinske uprave, stvarno pristojen za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
JAVNE POVRŠINE 
3. člen 
(javne površine) 
(1) Javne površine po tem odloku so vse površine, ki so javno dobro v lasti občine ter druge površine v lasti Občine Brežice in ki ne sodijo med ceste v smislu zakona o cestah. Javne površine so praviloma javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice, skupine drevja, druge zelenice ob objektih v lasti Občine Brežice, športna in otroška igrišča ter podobne rekreacijske površine, druge površine, namenjene pešcem, ki niso kategorizirane kot javne ceste ter podobne površine v lasti Občine, ki so prosto dostopne vsakomur pod enakimi pogoji objekti in oprema na javnih površinah, kot so klopi, igrala, pitniki, vodnjaki, izlivke, cvetlična korita, stebriči in jambori, ograje, stojala za kolesa, koši za odpadke, spominska obeležja, skulpture in njihovo vzdrževanje načeloma bremeni občinski proračun, razen v obsegu, ko za te površine ob svojih objektih skrbijo upravljavci javnih objektov oziroma izvajalci drugih javnih služb (na primer vrtci, šole, muzeji in drugi zavodi).
(2) Objekti in naprave iz prvega odstavka, so infrastruktura lokalnega pomena.
(3) Javne površine se smejo uporabljati samo za namene, ki izhajajo iz njihovega značaja in so opredeljeni z zakoni in prostorskimi akti ali drugimi odločitvami občinskega sveta.
4. člen 
(upravljanje javnih površin) 
(1) Z javnimi površinami na območju občine upravlja Občina Brežice (v nadaljevanju: Občina).
(2) Javne površine se morajo vzdrževati in obnavljati tako, da se ohranja njihova funkcionalnost, dostopnost in estetskost.
5. člen 
(financiranje) 
Graditev in vzdrževanje javnih površin se financira iz proračuna Občine Brežice in iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.
6. člen 
(strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge) 
(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za pridobivanje, graditev, vzdrževanje in varstvo javnih površin opravlja pristojni organ.
(2) Pristojni organ izvaja naloge nadzora nad stanjem javnih površin in nad izvajanjem gospodarske javne službe, če niso kot naloge inšpekcijskega nadzora prenesene na drug organ. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe, zlasti pa nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
7. člen 
(kataster javnih površin) 
(1) Kataster javnih površin zagotavlja občina.
(2) Kataster javnih površin vsebuje:
– lokacijo javne površine,
– navedbo katastrske občine in parcelne številke, na kateri leži javna površina,
– velikost in rabo javne površine,
– podatke o obstoječi komunalni in urbani opremi, načinu zasaditve in vrsti in številu rastlin,
– obseg in pogostnost potrebnega urejanja in dejavnosti na javni površini.
(3) Javno pooblastilo za vodenje katastra javnih površin se s tem odlokom podeli izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin.
(4) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin mora ažurno izvajati vse naloge vodenja katastra javnih površin in mora v roku treh delovnih dni v kataster vpisati vsako spremembo podatkov, ki se vpisujejo v kataster.
(5) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin mora občini vzpostaviti in vzdrževati stalni spletni (»on-line«) dostop do katastra.
(6) Kataster javnih površin je v lasti občine in ga mora izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin ob prenehanju izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin, ne glede na način prenehanja, v enem tednu predati občini z vso dokumentacijo, podatki, programsko opremo in drugimi njegovimi sestavnimi deli.
8. člen 
(dovoljenje) 
(1) Poseg v javne površine in raba javnih površin izven njihovega osnovnega namena je dovoljena le z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Vlogi za izdajo dovoljenja mora prosilec, če z zakonom ni določeno drugače, priložiti projekt ali ustrezni del projekta, idejno zasnovo oziroma drugačen grafični prikaz nameravanega posega oziroma uporabe javne površine.
(3) Vlogo je potrebno vložiti vsaj 15 dni pred nameravanim posegom ali pred predvidenim prvim dnem uporabe javne površine.
(4) V izdanem dovoljenju po vlogi iz drugega odstavka pristojni organ predpiše zlasti: vsebino dovoljenega posega, način zavarovanja javnih površin pred poškodbami ali imisijami, rok, način vzpostavitve v prejšnje stanje, način zavarovanja gradbišča, morebitne ukrepe za zavarovanje varnosti uporabnikov.
9. člen 
(obveznosti organizatorjev prireditev) 
(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti na javnih površinah so dolžni pridobiti dovoljenje iz 8. člena tega odloka in mesto prireditve opremiti z zadostnim številom ustreznih posod oziroma košev za odpadke in zadostnim številom mobilnih kemičnih stranišč.
(2) Po končani prireditvi mora prireditelj prireditveni prostor očistiti tako, da so odpadki iz mesta javne prireditve odpeljani najkasneje v roku 24 ur od zaključka prireditve, v primeru, da gre za večdnevno prireditev pa po zaključku vsakega dne prireditve do 8.00 ure zjutraj, v enakem času mora organizator prireditve poskrbeti tudi za odvoz mobilnih kemičnih stranišč.
(3) Prireditelj mora zagotoviti, da je odvoz iz drugega odstavka tega člena opravljen v skladu s prepisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
10. člen 
(odprava škode) 
Če se s posegom v javne površine ali zaradi prireditve javne površine, rastline ali urbana oprema poškoduje ali uniči, je izvajalec posega ali prireditelj dolžan na svoje stroške nemudoma oziroma v roku, ki mu ga določi prekrškovni organ, odpraviti škodo in vzpostaviti stanje, kot je bilo pred njenim nastankom, sicer to na njegove stroške izvede izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin ob predhodnem evidentiranju stanja.
11. člen 
(obveznost lastnikov sosednjih nepremičnin) 
Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki mejijo na javne površine so dolžni svoje nepremičnine urejati in vzdrževati v skladu z ureditvijo, predpisano v prostorskih načrtih, skladno z načrti ureditve zelenih površin oziroma jih čistiti, hortikulturno urejati in vzdrževati tako, da so urejenega videza, da se drevje, grmovje, žive meje, plevel ali druge rastline ne razraščajo na javne površine, da na njih ni smeti ali drugih odpadkov ter da njihove nepremičnine ne odstopajo od standarda urejenosti sosednjih površin.
12. člen 
(prepovedana ravnanja na javnih površinah) 
(1) Na javnih površinah je prepovedano:
1. spremeniti namen, funkcionalnost ali estetski videz javne površine;
2. zasesti javno površino ali nanjo postaviti objekt ali oviro;
3. voziti ali parkirati motorna vozila;
4. pustiti vozilo, prikolico, odložiti ali hraniti predmete ali material;
5. odmetavati odpadke, papir, cigaretne ogorke;
6. odlagati odpadke;
7. kuriti;
8. izlivati ali izpuščati odpadne vode;
9. premikati, prevračati ali poškodovati klopi, pitnike, koše za smeti, igrala, posode s cvetjem, svetilke ali druge elemente opreme;
10. obešati plakate ali druge napise na drevje, klopi, koše za smeti, igrala, posode s cvetjem, svetilke ali druge elemente opreme;
11. sekati, lomiti, zažigati ali drugače poškodovati drevje ali grmovja, trgati ali drugače poškodovati gojene rastline;
12. opravljati gospodarsko ali drugo dejavnost brez dovoljenja pristojnega organa ali v neskladju z njim;
13. prirejati prireditve brez dovoljenja pristojnega organa ali v neskladju z njim;
14. taboriti, prebivati ali prenočevati;
15. prebivati ali prenočevati v vozilih, razen v avtodomih na avtodomskih parkiriščih;
16. izvajati aktivnosti, ki motijo rabo javnih površin ali je zaradi njih raba javnih površin ostalim uporabnikom otežena;
17. pustiti ali postaviti predmete, ki posegajo v javno površino ali jo lahko poškodujejo ali ovirajo uporabo javne površine drugim uporabnikom.
(2) Na javnih površinah ni dovoljeno prosto gibanje psov in drugih domačih živali ali onesnaževanje javnih površin z njihovimi iztrebki. Lastnik ali imetnik živali mora počistiti iztrebke živali in jih odvreči v posode za odpadke.
UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN 
13. člen 
(urejanje in čiščenje javnih površin) 
Urejanje in čiščenje javnih površin je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki zajema:
1. vzdrževanje in tekoče urejanje parkov, drevoredov, zelenic, javnih nasadov oziroma drugih javnih površin, zlasti pa:
– sajenje, negovanje, obrezovanje, zalivanje, gnojenje, čiščenje in obnavljanje drevja, grmičevja in trat ter košnjo travnatih površin,
– sajenje, negovanje, obrezovanje, zalivanje, gnojenje, čiščenje in obnavljanje cvetličnih nasadov in rastlin v posodah,
– zatiranje plevela, alergenih, invazivnih in drugih rastlin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci,
– redno čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov ter čiščenje po posledicah elementarnih nezgod,
– podiranje in odstranjevanje dreves ali grmovnic,
– čiščenje, vzdrževanje in obnavljanje poti in ostalih tlakovanih površin, meteorne kanalizacije, ograj, pitnikov, klopi, posod za odpadke, igral in drugih elementov mestne opreme,
– postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje opozorilnih napisov,
– postavljanje urbane opreme,
– čiščenje grafitov,
– praznjenje in vzdrževanje košev za smeti, kot elementov mestne opreme na javnih krajih;
2. druga vzdrževalna dela, ki jih določi pristojni organ in ki so potrebna, da se ohranja urejen videz javnih površin;
3. vodenje katastra javnih površin;
4. pripravo programov izvajanja gospodarske javne službe in poročil o izvajanju gospodarske javne službe.
14. člen 
(območje izvajanja in financiranje) 
Obvezna občinska gospodarska javna služba urejanje in čiščenje javnih površin se izvaja na območju celotne Občine Brežice in se financira iz proračuna Občine Brežice.
15. člen 
(izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin) 
Obvezna občinska gospodarska javna služba urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brežice se zagotavlja v javnem podjetju Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o..
16. člen 
(uporabniki storitev) 
(1) Uporabniki storitev gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin so vsi, ki uporabljajo javne površine.
(2) Uporabniki imajo pravico opozoriti izvajalca gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na kvaliteto opravljenih storitev in oblikovati predloge in pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje. Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin je dolžan o opozorilu, predlogu in pobudi uporabnika podati odgovor uporabniku v pisni obliki v roku 15 dni od vložitve opozorila, predloga in pobude in odgovor hkrati poslati tudi pristojnemu organu. V enakem roku je dolžan odgovoriti tudi na pobude Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice oziroma mu na njegovo zahtevo posredovati zahtevane podatke.
17. člen 
(obveznosti izvajalca gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin mora naloge iz tega odloka opravljati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije, s strokovno usposobljenem kadrom, v skladu s tem odlokom ter zagotavljati uporabnikom neprekinjeno in kakovostno opravljanje javne službe.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin mora ažurno opravljati naloge vodenja katastra in voditi vsa izvedena dela v kontrolni knjigi.
(3) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin mora pripraviti mesečne programe izvajanja javne službe, letni program izvajanja gospodarske javne službe in letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe.
(4) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin je dolžan obveščati pristojni organ o vseh okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje javne službe ter Občini Brežice vsak čas omogočiti vpogled v delovne aktivnosti.
(5) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin je odgovoren za škodo, ki jo povzroči pri opravljanju gospodarske javne službe, odgovoren je tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam.
(6) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem gospodarske javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam.
18. člen 
(mesečni in letni program) 
(1) Gospodarska javna služba urejanje in čiščenje javnih površin se opravlja v skladu z letnim programom.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin mora pripraviti letni program izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin za naslednje leto in ga do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove uveljavitve predložiti v potrditev občini.
(3) Letni program mora zajemati podatke o zemljiščih, objektih, napravah in opremi, ki je predmet gospodarske javne službe, poročilo o stanju javnih površin in infrastrukture na njih, vrsto in obseg načrtovanih del v okviru gospodarske javne službe, terminski načrt in specificirano oceno stroškov po vrstah načrtovanih del, oceno količine, vrste in stroškov potrebnega materiala, podatke o številu delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem javne službe in osnovnih sredstvih izvajalca, namenjenih izvajanju javne službe ter njihovi vrednosti oziroma stroških zanje.
(4) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program urejanje in čiščenje javnih površin, v katerem so določena posamezna dela za naslednji mesec. Mesečni program mora vsebovati podatke, zahtevane za letni program, ki se nanašajo na obdobje meseca, za katerega je pripravljen. Mesečni izvedbeni program potrdi pristojni organ.
19. člen 
(kontrolna knjiga) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin o svojem delu vodi podatke, iz katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, poraba materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin vodi kontrolno knjigo v elektronski obliki na način, ki zahteva redno dnevno vnašanje podatkov o izvedenih delih brez možnosti naknadnih vnosov po preteku 72 ur in omogoča on-line vpogled občine.
(3) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin vzdrževanje vodi vsa izvedena dela v kontrolni knjigi, ki se vodi kot elektronska evidenca, ki mora biti ves čas dostopna tudi občini in ki vsebuje podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po letnem in mesečnem programu izvajanja gospodarske javne službe, najmanj pa naslednje:
– objekt, naprava ali oprema, na kateri je bilo delo opravljeno (po podatkih iz katastra),
– opis dela,
– količina opravljenega dela (skupno s porabljenim materialom) – enote mere ali
– popis porabljenega materiala z navedeno nabavno ceno, porabljen čas za opravljeno delo in skupna cena za opravljeno delo, če le-to nima določene cene po enoti mere,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja infrastrukture skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi,
– obrazložitev odstopanj od mesečnega programa.
(4) Izvajalec izpis iz kontrolne knjige – elektronske evidence iz prejšnjega odstavka tega člena posreduje občini v potrditev do 5. dne v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu. Potrjen mesečni program izvajanja gospodarske javne službe in potrjena evidenca opravljenih del s strani občine sta pogoj za plačilo opravljenih storitev.
20. člen 
(letno poročilo) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin je dolžan letno najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama in obrazložitve morebitnih odstopanj od letnega programa.
(2) Poročilo o izvajanju javne službe mora vsebovati zbirne podatke o vrstah in obsegu opravljenih del v preteklem letu, terminski prikaz izvedbe del in prikaz stroškov glede na razpoložljive vire financiranja. V poročilu morajo biti navedeni tudi podatki o interventnih posegih v primerih izrednih dogodkov. Poročilo mora prikazovati tudi morebitna odstopanja od letnega programa izvajanja gospodarske javne službe za preteklo leto in razloge ter obrazložitve teh odstopanj ter poročilo o stanju infrastrukture na področju, na katerem se gospodarska javna služba izvaja, podatke o številu delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem javne službe in osnovnih sredstvih izvajalca, namenjenih izvajanju javne službe ter njihovi vrednosti oziroma stroških zanje, podatke o pritožbah uporabnikov storitev izvajalca in o njihovem reševanju, oddaji poslov podizvajalcem, škodnih dogodkih, koriščenju zavarovanj in vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje gospodarske javne službe.
21. člen 
(obračun storitev) 
(1) Storitve gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin se obračunavajo na podlagi osnove za določitev vrednosti storitve, ki je določena v letnem programu.
(2) V letnem programu se določijo stroški opravljanja storitev gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin, ki vključujejo strošek dela delavcev, morebitne stroške storitev, strošek amortizacije sredstev, neposredne materialne stroške, priznan strošek skupnih služb in normiran donos gospodarske javne službe.
KAZENSKE DOLOČBE 
22. člen 
(1) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. kot organizator prireditve ne ravna v skladu z 9. členom,
2. svoje nepremičnine, ki meji na javno površino, ne uredi in vzdržuje v skladu z ureditvijo, predpisano v prostorskih načrtih, skladno z načrti ureditve zelenih površin oziroma jih ne čisti, hortikulturno ureja in vzdržuje tako, da se drevje, grmovje, žive meje, plevel ali druge rastline ne razraščajo na javne površine, da na njih ni smeti ali drugih odpadkov ter da nepremičnina ne odstopa od standarda urejenosti sosednjih površin (11. člen),
3. zasede javno površino ali nanjo postavi objekt ali oviro (2. točka prvega odstavka 12. člena),
4. pusti vozilo, prikolico, odloži ali hrani predmete ali material (4. točka prvega odstavka 12. člena),
5. odloži odpadke (6. točka prvega odstavka 12. člena),
6. opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost brez dovoljenja pristojnega organa ali v neskladju z njim (12. točka prvega odstavka 12. člena),
7. prireja prireditve brez dovoljenja pristojnega organa ali v neskladju z njim (13. točka prvega odstavka 12. člena).
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.
23. člen 
(1) Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. spremeni namen, funkcionalnost ali estetski videz javne površine (1. točka prvega odstavka 12. člena),
2. vozi ali parkira motorna vozila (3. točka prvega odstavka 12. člena),
3. kuri (7. točka prvega odstavka 12. člena),
4. izliva ali izpušča odpadne vode (8. točka prvega odstavka 12. člena),
5. premika, prevrača ali poškoduje klopi, pitnike, koše za smeti, igrala, posode s cvetjem, svetilke ali druge elemente opreme (9. točka prvega odstavka 12. člena),
6. obeša plakate ali druge napise na drevje, klopi, koše za smeti, igrala, posode s cvetjem, svetilke ali druge elemente opreme (10. točka prvega odstavka 12. člena),
7. seka, lomi, zažiga ali drugače poškoduje drevje ali grmovje, trga ali drugače poškoduje gojene rastline (11. točka prvega odstavka 12. člena),
8. izvaja aktivnosti, ki motijo rabo javnih površin ali je zaradi njih raba javnih površin ostalim uporabnikom otežena (16. točka prvega odstavka 12. člena),
9. pusti ali postavi predmete, ki posegajo v javno površino ali jo lahko poškodujejo ali ovirajo uporabo javne površine drugim uporabnikom (17. točka prvega odstavka 12. člena),
10. dopusti prosto gibanje psov in drugih domačih živali ali ne počisti iztrebkov živali in jih odvrže v posode za odpadke (drugi odstavek 12. člena).
(2) Z globo 100 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
(3) Z globo 50 EUR se za prekršek kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka.
24. člen 
Z globo 50 EUR se za prekršek kaznuje posameznik – fizična oseba, če:
1. odmetava odpadke, papir, cigaretne ogorke (5. točka prvega odstavka 12. člena),
2. tabori, prebiva ali prenoči na javnih površinah (14. točka prvega odstavka 12. člena),
3. prebiva ali prenoči v vozilih na javnih površinah, razen v avtodomih na avtodomskih parkiriščih (15. točka prvega odstavka 12. člena).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
(razveljavitev predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe od 60. člena do vključno 71. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09, 76/12 in 76/15).
26. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2020
Brežice, dne 10. julija 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti