Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020, Kazalo


DRŽAVNI SVET

2061. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Državnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2093. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2094. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

Odloki

2095. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Sklepi

2062. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Quitu, v Republiki Ekvador
2063. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
2064. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
2065. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
2096. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije

Drugi akti

2066. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
2067. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
2068. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

MINISTRSTVA

2069. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev
2097. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa »Vojaški menedžment«

USTAVNO SODIŠČE

2070. Odločba o ugotovitvi, da 2. člen Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 ni bil v neskladju z Ustavo in Odločba o ugotovitvi, da 1., 3., 5., 29. in 30. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 niso bili v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

2071. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2072. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju
2098. Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost – normativni del

OBČINE

Bovec

2073. Odlok o pokopališkem redu v Občini Bovec

Brezovica

2074. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR-27 – vzhodni del

Celje

2075. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje

Cerknica

2076. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi domačije Lipsenj – Domačija z mlinom in žago pri »Tažagnih« za kulturni spomenik lokalnega pomena

Grosuplje

2077. Poslovnik o delu nadzornega odbora
2078. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1966/6, k.o. 1783 Grosuplje – naselje
2079. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2012/7 in 2012/8, obe k.o. 1785 Sela
2080. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2253/7, k.o. 1797 Zdenska vas

Ig

2092. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »DOM STAREJŠIH OBČANOV IN DNEVNI CENTER V OBČINI IG«

Kranjska Gora

2081. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska Gora

Laško

2082. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Sedraž v obeh volilnih enotah

Lendava

2083. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine Lendava

Ljubljana

2084. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672)

Miren-Kostanjevica

2085. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MI43, »Mirenski kostel« v Mirnu
2086. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu
2087. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren - Kostanjevica
2088. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1766/5, 1766/6 in 1766/7 vse k. o. 2331 VOJŠČICA
2089. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1695 k. o. 2330 SELA NA KRASU

Slovenj Gradec

2090. Sklep o spremembi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3

Železniki

2091. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

12. Uredba o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko
13. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje I do VII na skupni državni meji

Ministrstvo za zunanje zadeve

14. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
15. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije, Vlado Madžarske in Vlado Italijanske republike o večnacionalnih silah kopenske vojske
16. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o Koordinacijskem odboru v okviru Pobude za sodelovanje obrambnih ministrstev jugovzhodne Evrope

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti