Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020

Kazalo

Št. 478-0073/2018-16 Ob-2604/20, Stran 1768
Na podlagi določil 43. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19) in 14. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/20) Občina Poljčane objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Poljčane
1. Koncedent: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
2. Objava odločitve o podelitvi koncesije: koncesija se podeli na podlagi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/20).
3. Predmet, narava ter obseg in območje izvajanja koncesije
Predmet koncesije je opravljanje lekarniške dejavnosti, določene z Zakonom o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19) v Občini Poljčane na gravitacijskem območju naselij v Občini Poljčane. Poleg lekarniške dejavnosti, določene z zakonom, lahko koncesionar opravlja še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih izdelkov,
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati fizične ali pravne osebe za podelitev koncesije
Koncesija za izvajanje lekarniške dejavnosti se lahko, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, podeli fizični osebi, ki je nosilec oziroma nosilka lekarniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: nosilec lekarniške dejavnosti), ali pravni osebi, v kateri ima nosilec lekarniške dejavnosti, ki je tudi njen poslovodja oziroma poslovodni organ, več kot 50 % delež v osnovnem kapitalu te osebe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar). V času trajanja koncesijskega razmerja se lahko navedeni delež v osnovnem kapitalu pravne osebe prenese na drugo osebo ob spoštovanju določil zakona, ki ureja lekarniško dejavnost.
Kandidat oziroma kandidatka za koncesionarja (v nadaljnjem besedilu: kandidat oziroma ponudnik) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa mora imeti v Republiki Sloveniji izpostavo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Kandidat mora, ob navedenih pogojih, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– pogoje, določene za vodjo lekarne ali imeti zaposleno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodenje lekarne, v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost in
– da je registriran pri pristojnem sodišču oziroma drugem registracijskem organu za izvajanje lekarniške dejavnosti kot samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba; če kandidat še nima ustrezne registracije, zadostuje pisna izjava, da bo uredil registracijo pred podpisom koncesijske pogodbe in
– da mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija po določilih zakona, ki ureja lekarniško dejavnost,
– da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu zagotovil vsaj 40 urni poslovni čas lekarne na teden.
Kandidat mora imeti zagotovljene ustrezne kadre, prostore in opremo, skladno z določili Pravilnika o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18, 71/18 in 5/20). Kandidat izpolnjuje pogoje glede prostorov, kadrov in opreme za lekarno, če k ponudbi predloži izjavo, da bo izpolnil pogoje glede prostorov, kadrov in opreme v roku 45 dni po podpisu koncesijske pogodbe.
Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Koncedent pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original.
Posameznega zahtevanega dokazila ponudnik ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
5. Pogoji financiranja lekarniške dejavnosti
Izvajanje koncesionirane lekarniške dejavnosti se bo financiralo iz javnih in zasebnih sredstev. Javna sredstva zajemajo plačila za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci zdravstvenih zavarovanj.
Občina Poljčane za izvajanje lekarniške dejavnosti ne zagotavlja javnih sredstev.
6. Prostori za izvajanje lekarniške dejavnosti v občini
Za izvajanje lekarniške dejavnosti v občini zagotavlja koncedent lastna prostora, in sicer:
– poslovni prostor P-5 v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Bistriška cesta 60, 2319 Poljčane, v izmeri 92 m2 (posamezni del stavbe z ID znakom: del stavbe 779-594-17) in
– skladiščni prostor P-5 v poslovno stanovanjski stavbi na naslovu Bistriška cesta 60, 2319 Poljčane, v izmeri 16 m2 (posamezni del stavbe z ID znakom: del stavbe 779-592-11).
Koncedent bo z izbranim ponudnikom sklenil najemno pogodbo za najem prostorov v lasti občine.
Ponudnik lahko za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi lastne oziroma druge prostore. Prostori morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18, 71/18, 5/20).
7. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata
Za izbiro koncesionarja bodo uporabljena naslednja merila:
– strokovna usposobljenost,
– izkušnje in reference nosilca lekarniške dejavnosti,
– dostopnost lokacije.
Koncedent bo izbral tistega ponudnika, ki bo na podlagi postavljenih meril, dosegel najvišje število točk.
Če bosta dva ali več najbolje ocenjenih ponudnikov, na podlagi postavljenih meril, dosegla enako število točk, bo imel prednost ponudnik, ki bo dosegel večje število točk pri merilu izkušnje in reference nosilca lekarniške dejavnosti. Če bosta dva ali več najbolje ocenjenih ponudnikov dosegla enako število točk, tudi na podlagi slednjega merila, se bo izvedel žreb.
8. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje bo sklenjeno za 30 let z začetkom po sklenitvi pogodbe o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti.
9. Rok za začetek izvajanja lekarniške dejavnosti na podlagi koncesije: izbrani ponudnik bo moral začeti izvajati lekarniško dejavnost v roku 45 dni po podpisu koncesijske pogodbe, v nasprotnem primeru se bo koncesija odvzela z odločbo.
10. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na uradni spletni strani Občine Poljčane (www.poljcane.si) v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: »Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila« in v tajništvu Občine Poljčane ves poslovni čas, ki je: v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.
11. Oddaja ponudb
Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti osebno ali po pošti do razpisnega roka v zaprti ovojnici na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba: Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 7. 9. 2020 do 12. ure.
Ponudbe morajo, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti), prispeti v tajništvo Občine Poljčane, do zgoraj navedenega datuma in ure, sicer bodo štele za prepozne.
12. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora oddati ponudbo na obrazcih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev so določeni v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne bodo upoštevali.
13. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja ponudb: vse prispele ponudbe se bodo odpirale na javnem odpiranju, ki bo potekalo dne 7. 9. 2020 ob 13. uri, na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, v sejni sobi.
14. Postopek izbire koncesionarja
Izbira koncesionarja se opravi po določbah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/20) ob uporabi določil zakona, ki ureja lekarniško dejavnost.
Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje z Odlokom o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/20) in zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, določene pogoje.
Odpiranje in ocenjevanje ponudb bo vodila razpisna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Poljčane (v nadaljevanju: komisija). Komisija bo ocenjevala in izbirala izključno le veljavne ponudbe. Veljavne bodo tiste ponudbe, ki bodo pravilne, pravočasne in popolne.
Ponudba je pravilna, če je pravilno opremljena. Ponudba je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov koncedenta do datuma in ure, določene v tem javnem razpisu. Ponudba je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitev,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Komisija bo posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Koncesija bo podeljena z upravno odločbo.
Prepozne ponudbe bo komisija zavrgla s sklepom, nepravilne in nepopolne ponudbe ter ponudbe, ki ne bodo ustrezale pravilom pri oddaji ponudbe in ponudbe ponudnikov, ki ne bodo izbrani, pa bo zavrnil pristojni upravni organ z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem ponudnikom.
Dopolnjevanje ponudb po preteku razpisnega roka ni možno.
Koncedent si pridružuje pravico, da koncesije, na podlagi tega javnega razpisa ne podeli, v primeru, da komisija ugotovi, da nihče od ponudnikov ni primeren za podelitev koncesije. Svojo ugotovitev mora komisija utemeljiti.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa z izdajo upravne odločbe o podelitvi koncesije, ki jo bo izdal pristojni organ občine v roku 30 dni od odpiranja prijav.
15. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo pri kontaktni osebi: Spomenki Vodopivec, univ. dipl. prav., tel. 02/80-29-224 ali 040/640-044, e-pošta: spomenka.vodopivec@poljcane.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po e-pošti na naslov: spomenka.vodopivec@poljcane.si ali obcina@poljcane.si.
Koncedent bo vse odgovore na zastavljena vprašanja objavil na uradni strani Občine Poljčane (www.poljcane.si) v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: »Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila«.
16. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: koncedent si pridružuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo ponudbe spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na uradni spletni strani Občine Poljčane (www.poljcane.si) v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: »Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila«. Koncedent bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudbe, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo ponudbe se pravice in obveznosti koncedenta in vlagateljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudbe.
17. Sklenitev pogodbe o koncesiji: izbrani kandidat bo dolžan skleniti pogodbo o koncesiji za izvajanje lekarniške dejavnosti v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe o izbiri koncesionarja.
Občina Poljčane 

AAA Zlata odličnost