Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020

Kazalo

2090. Sklep o spremembi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3, stran 4665.

  
Na podlagi prvega odstavka 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2, 31/20) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3 
1. člen 
Uvodna določba 
S tem sklepom se spremeni Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3, ki je bil sprejet dne 16. aprila 2018 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/18.
Sprememba se nanaša na I. in II. točko sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3. Sprememba se nanaša na predmet SD OPN 3.
2. člen 
Vsebina spremembe 
Spremeni se četrti odstavek I. točke sklepa tako, da se glasi:
Spremembe se nanašajo na umestitev predvidene prometne infrastrukture in vodovarstvene rešitve za zagotovitev poplavne varnosti, kar zahteva tudi spremembo namenske rabe prostora in spremembo podrobne namenske rabe prostora v posameznih enotah urejanja prostora. Spremembe se nanašajo tudi na določitev posebnih prostorskih izvedbenih pogojev oziroma na načrtovanje na posameznih EUP z natančnostjo občinskega podrobnega prostorskega načrta, in sicer za gospodarsko in industrijsko cono (EUP SG-48, SG-51, SG-52 del), poslovno cono Celjska jug (EUP SG-80), Homški park (EUP SG-91), stanovanjsko zazidavo Ob Homšnici (EUP SG- 57-del), lahko pa tudi na druge enote urejanja prostora, v kolikor se zagotovijo gradiva z enako natančnostjo in v taki vsebini, kot ju določa pravilnik, ki ureja vsebino, obliko in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, rešitve pa so prikazane na geodetskem načrtu.
Spremeni se drugo poglavje II. točke sklepa tako, da se glasi:
Poleg sprememb namenske rabe prostora za potrebe prometne infrastrukture, bomo v postopek SD OPN 3 vključili še spremembe, ki jih bodo zahtevale vodovarstvene ureditve za zagotovitev poplavne varnosti mesta Slovenj Gradec.
Spremeni se prvi odstavek tretjega poglavja II. točke tako, da se glasi:
Smiselno se lahko v postopek vključijo tudi spremembe podrobnejše namenske rabe prostora v posameznih enotah urejanja prostora na območju občine, kjer bi te spremembe bile posledica umestitve prometne infrastrukture ali vodovarstvenih rešitev ali to pogojuje podrobnejša namenska raba zemljišč v neposredni bližini.
Spremeni se sedmi odstavek tretjega poglavja II. točke, ki se glasi:
Za izdelavo SD OPN 3, se je občina odločila, da naroči ustrezne strokovne podlage, ki bodo skladne z že izdelanimi strokovnimi podlagami in proučila njihovo medsebojno usklajenost z jasno začrtanimi usmeritvami za njihovo gradnjo na način, da se maksimira pozitivne učinke pri njihovi umestitvi v prostor. Ločeno bo občina naročila strokovne podlage za vodovarstvene rešitve in določitev posebnih prostorsko izvedbenih pogojev za posamezne enote urejanja prostora, ki so predmet sprememb in dopolnitev in na katerih bo občina načrtovala v skladu s 17. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in z 2. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
3. člen 
Objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.slovenjgradec.si) in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0010/2018
Slovenj Gradec, dne 14. julija 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost