Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020

Kazalo

2093. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 4671.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18 in 36/19) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje iz programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) S to uredbo se za ukrep iz prejšnjega odstavka določajo vrsta podukrepov, namen in cilji podukrepov, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter skupne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/531 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
9. Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 403 z dne 9. 11. 2018, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Smernice).«.
2. člen 
V 2. členu se na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. sredstvo elektronske identifikacije je sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka, oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka, v skladu s predpisi na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja.«.
3. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedo »uredbe« dodata vejica in besedilo: »pri čemer se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če se v času izvajanja projekta ne spremenijo člani partnerstva«.
V 3. točki se za besedo »člena« dodata vejica in besedilo: »pri čemer se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če se v času izvajanja projekta ne spremenijo člani partnerstva«.
4. člen 
V 18. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Poleg članov iz prvega odstavka tega člena lahko partnerstvo sestavljajo tudi pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki.«.
5. člen 
V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je upravičenec do podpore iz podukrepa Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov vodilni partner skupaj z drugimi člani partnerstva, če izvajajo upravičene aktivnosti iz druge do sedme alineje prvega odstavka 20. člena te uredbe, in jim v zvezi s temi aktivnostmi nastanejo stroški iz tretjega odstavka 20. člena te uredbe. V tem primeru vloži vlogo na javni razpis vodilni partner.«.
6. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku v tretji alineji za besedo »priprava« doda besedilo »in izvedba«.
V drugem odstavku se za besedo »prve« črtata vejica in besedilo »druge, tretje in šeste«.
V tretjem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. stroški nakupa nove opreme, strojev, pohištva in prevoznih sredstev, pri čemer se za izračun višine upravičenih stroškov uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Višina upravičenega stroška se izračuna za obdobje uporabe opreme, stroja, pohištva ali prevoznega sredstva v projektu. Ti stroški lahko znašajo največ 50 odstotkov upravičenih stroškov projekta;«.
7. člen 
V 22. členu se v tretjem odstavku v drugi in tretji alineji besedilo »zadnjih 12 mesecih pred zaključkom« nadomesti z besedilom »času trajanja«.
8. člen 
V 25. členu se v prvem odstavku v 1., 2. in 3. točki za besedo »člena« dodata vejica in besedilo »pri čemer se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če se v času izvajanja projekta ne spremenijo člani partnerstva«.
V drugem odstavku se v 4. točki besedilo »prihodek od prodaje ekoloških proizvodov v deležu« nadomesti z besedilom »najmanj 80 odstotkov deleža prihodkov od prodaje ekoloških proizvodov v skupni prodaji«.
V 5. točki za besedo »člena« dodata vejica in besedilo: »pri čemer se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če se v času izvajanja projekta ne spremenijo člani partnerstva«.
V 6. točki se besedilo »prihodek od prodaje proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem v deležu« nadomesti z besedilom »najmanj 80 odstotkov deleža prihodkov od prodaje proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem v skupni prodaji«.
V 7. točki se besedilo »prihodek od prodaje inovativnih proizvodov v deležu« nadomesti z besedilom »najmanj 80 odstotkov deleža prihodkov od prodaje inovativnih proizvodov v skupni prodaji«.
V 10. točki se besedilo »v projektu načrtovano razmerje« nadomesti z besedilom »najmanj 80 odstotkov v projektu načrtovanega razmerja«.
V 11. točki se besedilo »prihodek od prodaje skupno pakiranih oziroma skupno predelanih proizvodov v deležu« nadomesti z besedilom »najmanj 80 odstotkov deleža prihodkov od prodaje skupno pakiranih oziroma skupno predelanih proizvodov v skupnih prihodkih«.
9. člen 
V 37. členu se v prvem odstavku v 3. točki za besedo »uredbe« dodata vejica in besedilo: »pri čemer se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če se v času izvajanja projekta ne spremenijo člani partnerstva«.
V 4. točki se za besedo »člena« dodata vejica in besedilo: »pri čemer se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če se v času izvajanja projekta ne spremenijo člani partnerstva«.
10. člen 
V 47. členu se v drugem odstavku v 1. točki beseda »prihodke« nadomesti z besedilom »najmanj 80 odstotkov prihodkov«.
11. člen 
V 50. členu se v prvem odstavku besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »49. člena te uredbe«.
12. člen 
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen 
(vložitev vloge na javni razpis) 
(1) Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(2) Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom, v roku, ki je določen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.
(3) Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu https://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis iz prejšnjega odstavka v informacijski sistem ARSKTRP.«.
13. člen 
V 56. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. aktivnosti zunaj Republike Slovenije, razen stroškov usposabljanj članov partnerstva in udeležbe na dogodkih ter stroškov dela na projektu in potnih stroškov, ki so neposredno povezani z udeležbo člana partnerstva na usposabljanju ali dogodku zunaj Republike Slovenije;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. stroške nakupa strojev, pohištva, prevoznih sredstev, razen za izvedbo projektov iz 17. člena te uredbe;«.
14. člen 
V 59. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahtevek za izplačilo sredstev vloži vodilni partner ali njegov pooblaščenec na način, določen v drugem in tretjem odstavku 52. člena te uredbe.«.
V tretjem odstavku se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. če gre za nakup opreme, stroja, pohištva ali prevoznega sredstva, mora biti iz računa iz druge točke tega odstavka razviden tip opreme, stroja, pohištva ali prevoznega sredstva. Če iz računa to ni razvidno, se priloži drugo dokazilo, iz katerega je razviden tip opreme, stroja, pohištva ali prevoznega sredstva;«.
V 8. točki se v drugi in tretji alineji za besedo »storitev« doda besedilo »in materiala«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. če gre za nakup blaga oziroma storitev v vrednosti do 420 eurov brez DDV, lahko upravičenec do podpore ne glede na prejšnjo točko priloži eno pisno ponudbo, eno vabilo k dajanju ponudb, katalog ali oglas iz zakona, ki ureja obligacijska razmerja;«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »oziroma vrednost blaga oziroma storitve iz vabila k dajanju ponudb kataloga oziroma oglasa«.
15. člen 
V 65. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če upravičenec zaradi aktivnosti in ukrepov za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 oziroma za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic ne more zaključiti projekta in doseči ciljev podukrepa v času trajanju projekta, kot je določeno z odločbo o pravici do sredstev, ter vloži vlogo iz prejšnjega odstavka, se lahko rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev podaljša, vendar najdlje do 30. junija 2023«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »tega člena«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(končanje postopkov) 
Zahtevki za izplačilo sredstev, vloženi na podlagi javnih razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17), Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18) in Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18 in 36/19) se obravnavajo v skladu s spremenjenimi 2. členom, 15. členom, tretjim odstavkom 22. člena, 25., 37., 47. in 52. členom, 1. točko 56. člena, 59. ter 65. členom uredbe.
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-34/2020
Ljubljana, dne 6. avgusta 2020
EVA 2020-2330-0074
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost