Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020

Kazalo

Ob-2599/20, Stran 1762
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik 
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju in Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 107/20, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: http://www.videm.si/
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedenta:
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, internetni naslov: http://www.videm.si/, zastopnik: župan Branko Marinič.
Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, internetni naslov: https://podlehnik.si/, zastopnik: župan Sebastian Toplak.
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik«.
Številka javnega razpisa: JZP1/2020
Podatki o koncesijskem aktu: Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 107/20).
Predmet koncesije: predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih Občine Videm in Občine Podlehnik.
Območje izvajanja koncesije:
Območje izvajanja koncesije obsega:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
UPORABNIKI OBJEKTOV
OŠ VIDEM – VRTEC
Videm pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju
Stavba številka 1063, k.o. 420 Pobrežje, ki se nahaja na parcelah številka 1611/11, 13/1, obe k.o. 420 Pobrežje
Predšolska vzgoja otrok 
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
OŠ VIDEM – PODRUŽNIČNA ŠOLA LESKOVEC
Zgornji Leskovec 10, 2285 Zgornji Leskovec
Stavba številka 34 in stavba št. 141, k.o. 487 Zg. Leskovec, ki se nahaja na parcelah številka 33/3, 33/17, obe k.o. 487 Zg. Leskovec,
Šola 
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
OŠ VIDEM – PODRUŽNIČNA ŠOLA SELA
Sela 33, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
Stavba številka 96, k.o. 422 Sela, ki se nahaja na parceli številka 329/6, k.o. 422 Sela
Šola 
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
OBČINSKA STAVBA OBČINE VIDEM
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Stavba številka 374, k.o. 420 Pobrežje, ki se nahaja na parcelah številka 78/5, 78/3, obe k.o. 420 Pobrežje
Župan, direktor, občinska uprava, Krajevni urad Videm, Zavarovalnica Sava d.d.
OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK
Podlehnik 7/a, 2286 Podlehnik
Stavba številka 33, k.o. 457 Podlehnik, ki se nahaja na parceli številka 287/4, k.o. 457 Podlehnik
Šola 
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
MEDGENERACIJSKI ŠPORTNI PARK
Dežno pri Podlehniku bš, 2286 Podlehnik
Stavba, ki se nahaja na parceli številka 407/1, k.o. 456 Dežno
Občina Podlehnik, občinska društva
STARA OBČINSKA STAVBA
Podlehnik 21, 2286 Podlehnik
Stavba številka 57, k.o. 457 Podlehnik, ki se nahaja na parceli številka 814/37, k.o. 457 Podlehnik
Občina Podlehnik, občinska društva
Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v zgoraj navedenih objektih, se lahko posamezna dela izvaja tudi na parcelah, ki se nahajajo v okolici parcel iz predhodnega odstavka, če so predmetne parcele v lasti koncedentov.
Do oddaje končnih ponudb, lahko koncedenta nabor objektov iz prvega odstavka tega člena zmanjšata, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
Trajanje koncesije: Koncesijsko razmerje se sklene za največ 15 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na sklope.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 16. 9. 2020 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, dne 16. 9. 2020 ob 10.15.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31. 3. 2021.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte info@videm.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 31. 8. 2020 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.
Občina Videm Občina Podlehnik 

AAA Zlata odličnost