Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020

Kazalo

2075. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 4623.

  
Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljevanju: ZVrt), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 10. dopisni seji, ki je potekala od 31. 7. 2020 do vključno 3. 8. 2020 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16, 26/17, 64/17 in 26/19) se za 7. členom doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
(1) Za čas zaprtja posameznega oddelka vrtca zaradi pojava višje sile in ko staršem ni ponujeno varstvo, so starši v celoti opravičeni plačila vrtca.
(2) Določilo prejšnjega odstavka se uporablja za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, za starše otrok iz druge občine pa samo v soglasju z občino, ki je plačnica razlike med ceno programa javnega vrtca Mestne občine Celje in plačilom staršev.«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za obračun plačil staršev od vključno meseca julija 2020 dalje.
Št. 602-3/2018
Celje, dne 3. avgusta 2020
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
po pooblastilu župana 
Breda Arnšek 
podžupanja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti