Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice, stran 4515.

  
Na podlagi 3., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), 216. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20), prvega odstavka 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 14. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 110/02 – ZGO-1, 29/17 – ZŠpo-1, 41/17 – PZ-G), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 9. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice 
1. člen 
Drugi odstavek 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13) se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na območju Občine Brežice se zagotavljajo naslednje lokalne gospodarske javne službe:
1. Obvezne lokalne gospodarske javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– redno vzdrževanje občinskih cest,
– vzdrževanje javne razsvetljave,
– 24-urna dežurna služba, v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
2. Izbirne lokalne gospodarske javne službe:
– dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic,
– upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti,
– mestni linijski prevoz potnikov.«
2. člen 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina Brežice posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
1. v javnem podjetju:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– redno vzdrževanje občinskih cest na območju mesta Brežice,
– 24-urna dežurna služba,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic,
– upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti.
2. s podelitvijo koncesije:
– redno vzdrževanje občinskih cest izven območja mesta Brežice,
– dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina,
– vzdrževanje javne razsvetljave,
– mestni linijski prevoz potnikov.«
3. člen 
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencioniranje se izvede v skladu s sklepom Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9380). Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.«
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0009/2013
Brežice, dne 10. julija 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti