Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2038. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2020, stran 4569.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB in 66/17) je Občinski svet Občine Luče na 10. redni seji dne 30. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2020 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2020, ki se po novem glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 
Rebalans proračuna 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.251.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.168.693
70
DAVČNI PRIHODKI
2.071.893
 
700 Davki na dohodek in dobiček
 
703 Davki na premoženje
 
704 Domači davki na blago in storitve
71
NEDAVČNI PRIHODKI
96.800
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
 
711 Takse in pristojbine
 
712 Denarne kazni
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
 
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
757.619
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.251.000
40
TEKOČI ODHODKI
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
 
402 Izdatki za blago in storitve
 
403 Obresti
 
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
 
410 Subvencije
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
 
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
 
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
0
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
50
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 
0
55
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0
IX.
SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
324.688
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2020
Luče, dne 30. junija 2020
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti