Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

Ob-2528/20, Stran 1713
Svet Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) v nadaljevanju ZSV, 20. člena Statuta Doma starejših občanov Trebnje ter sklepa 9. dopisne seje Sveta Doma starejših občanov Trebnje z dne 22. 7. 2020, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma starejših občanov Trebnje 
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat (m/ž), ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, pogoja znanja uradnega jezika in državljanstva Republike Slovenije, izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Mandat direktorju začne teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo.
Kandidat k prijavi na razpis priloži tudi življenjepis, program razvoja DSO Trebnje na največ 5 straneh v A4 formatu za mandatno obdobje, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, kot dokazilo izpolnjevanja pogoja, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in vizijo razvoja naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, s pripisom: »Prijava na razpis direktorja – Ne odpiraj«.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni na predstavitev in razgovor na Svet zavoda v 8 dneh od poteka roka za prijavo. O točnem terminu bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni izrazi za moške in ženske.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet Doma starejših občanov Trebnje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti