Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2045. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ribnica, stran 4577.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 11. seji dne 16. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ribnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ribnica (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ribnica.
(2) Oskrbna območja so razvidna iz grafičnega dela Odloka.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
3. člen 
(1) Ta Odlok vsebuje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Ribnica zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpO) in deležem površine objekta (DtO),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Sestavni del tega Odloka so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Prikaz cestnega omrežja in oskrbnega območja cest,
– Priloga 2 – Prikaz kanalizacijskega omrežja in oskrbnega območja kanalizacije,
– Priloga 3 – Prikaz vodovodnega omrežja in oskrbnega območja vodovoda,
– Priloga 4 – Prikaz prostorov za ravnanje z odpadki in oskrbnega območja prostorov za ravnanje z odpadki,
– Priloga 5 – Prikaz javnih površin in oskrbnega območja javnih površin.
(4) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA IN OSKRBNA OBMOČJA 
4. člen 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ribnica obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– cestno omrežje (oznaka oskrbnega območja C),
– kanalizacijsko omrežje (oznaka oskrbnega območja K),
– vodovodno omrežje (oznaka oskrbnega območja V),
– prostori za ravnanje z odpadki (oznaka oskrbnega območja PRO) in
– javne površine (oznaka oskrbnega območja JP).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
5. člen 
(1) Stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere so določeni skladno z 22. členom Uredbe.
(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Vrednost [EUR]
Cestno omrežje
OSO_C
30.346.715,66
Kanalizacijsko omrežje
OSO_K
5.202.329,97
Vodovodno omrežje
OSO_V
11.861.468,11
Prostori za ravnanje z odpadki
OSO_PRO
104.518,33
Javne površine
OSO_JP
361.388,37
(3) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto mere, preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo) in m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto) znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Cpo [EUR/m2]
Cto [EUR/m2]
Cestno omrežje
OSO_C
4,425
21,335
Kanalizacijsko omrežje
OSO_K
2,562
9,579
Vodovodno omrežje
OSO_V
2,266
9,910
Prostori za ravnanje z odpadki
OSO_PRO
0,015
0,073
Javne površine
OSO_JP
0,053
0,254
6. člen 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto= 0,5:0,5.
7. člen 
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor namembnosti objekta (Fn)
111
Enostanovanjske stavbe 
0,8
1121
Dvostanovanjske stavbe
0,8
1122
Tri- in večstanovanjske stavbe
0,8
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,8
121
Gostinske stavbe
1,2
122
Poslovne in upravne stavbe 
1,2
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,2
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1,2
125
Industrijske in skladiščne stavbe
1,0
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,8
127
Druge nestanovanjske stavbe
0,8
1272
Obredne stavbe
0,7
1273
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
0,7
1274
Druge stavbe, ki niso razvrščene drugje
0,7
2302
Elektrarne in drugi energetski objekti
0,7
2303
Objekti kemične industrije
0,7
2411
Športna igrišča
0,5
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,5
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,8
3
Drugi gradbeni posegi 
0,8
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0, za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5.
8. člen 
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor površine (Fp)
111
Enostanovanjske stavbe 
3,5
1121
Dvostanovanjske stavbe
3,5
1122
Tri- in večstanovanjske stavbe
3,5
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
3,5
121
Gostinske stavbe
3,5
122
Poslovne in upravne stavbe 
3,5
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
3,5
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
3,5
125
Industrijske in skladiščne stavbe
3,5
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
3,5
1265
Stavbe za šport
3,5
127
Druge nestanovanjske stavbe
3,5
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
3,5
1272
Obredne stavbe
3,5
2411
Športna igrišča
3,5
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
3,5
9. člen 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Prispevna stopnja zavezanca (psz) [ %]
Cestno omrežje
OSO_C
100
Kanalizacijsko omrežje
OSO_K
100
Vodovodno omrežje
OSO_V
100
Prostori za ravnanje z odpadki
OSO_PRO
100
Javne površine
OSO_JP
100
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določaUredba.
11. člen 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
(2) Komunalni prispevek se lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar mora zavezanec za plačilo še pred izdajo odločbe podati na občino pisno prošnjo. V tem primeru občina sklene z zavezancem pogodbo o medsebojnih razmerjih. Pogoje obročnega odplačevanja določi občina.
(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.
12. člen 
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt v času rušitve zakonito priključen.
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
V. OPROSTITVE KOMUNALENGA PRISPEVKA 
13. člen 
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se v celoti oprosti za gradnjo naslednjih vrst objektov:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo,
– za gradnjo enostavnih objektov,
– za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,
– v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji,
– za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Ob oprostitvi iz zadnje alineje prejšnjega člena mora Občina Ribnica oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PRETEKLA VLAGANJA 
14. člen 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Ribnica in na spletni strani občine www.ribnica.si.
16. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega Odloka prenehajo veljati: Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 19/14), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 71/16), Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Nove stanovanjske cone v Hrovači« (Uradni list RS, št. 105/08), Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Zazidalni načrt Hrastje – 1. faza« (Uradni list RS, št. 4/13) in Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona R7/05 Breg pri Ribnici« (Uradni list RS, št. 25/11).
(2) Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
17. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2020
Ribnica, dne 16. julija 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti