Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2013. Odlok o občinskih cestah v Občini Brežice, stran 4489.

  
Na podlagi 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), 21., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 13. seji dne 9. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o občinskih cestah v Občini Brežice 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa način izvajanja nalog upravljanja, načrtovanja in razvoja ter varstva občinskih cest in prometa na njih in način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest.
(2) Ta odlok določa tudi obliko zagotavljanja obvezne občinske gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest in je koncesijski akt za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest.
(3) Občinski svet s tem odlokom prenaša na krajevno pristojne krajevne skupnosti, razen KS Brežice, izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest na občinskih cestah, ki so z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 76/12) kategorizirane kot javne poti (JP).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot v zakonu in podzakonskih predpisih, ki urejajo ceste.
3. člen 
(pristojnosti) 
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, je organ občinske uprave, stvarno pristojen za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
4. člen 
(uporaba drugih predpisov) 
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na občinske ceste in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi zakona o cestah in podzakonskih predpisov.
OBČINSKE CESTE 
5. člen 
(pojem in status občinskih cest) 
(1) Občinske ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste in varnost prometa na njih. Občinske javne ceste so javno dobro v lasti in upravljanju Občine Brežice in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(2) Občinske ceste so vse javne ceste na območju Občine Brežice, ki niso kategorizirane kot državne ceste v skladu z zakonom.
(3) Na prometnih površinah zunaj vozišča ceste in na površinah ob njej, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, namenjenih udeležencem v prometu, je mogoče za opravljanje dejavnosti, namenjenih udeležencem v prometu (spremljajoče dejavnosti) ob pogojih in postopku, določenim z zakonom in tem odlokom, pridobiti posebno pravico uporabe.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je na občinski cesti mogoče pridobiti stvarno služnost na podlagi pravnega posla za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo ter vodov, ki predstavljajo minimalno komunalno oskrbo stavb, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je mogoče na zemljiščih cestnega sveta ustanoviti stvarno služnost za gradnjo cestnega priključka.
6. člen 
(kategorizirane občinske ceste) 
(1) Občinske ceste in njihova kategorizacija se določijo z odlokom, ki ga na predlog župana sprejme občinski svet.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pripravljen v skladu s predpisom o merilih za kategorizacijo cest in predhodno strokovno usklajen z direkcijo, pristojno za infrastrukturo.
(3) Obnovljeni del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot nadomeščeni del občinske ceste.
7. člen 
(nekategorizirane občinske ceste) 
(1) Prometne površine v lasti ali v upravljanju Občine Brežice, ki niso kategorizirane na način, določen v 6. členu tega odloka, se obravnavajo kot nekategorizirane ceste in je na njih promet dovoljen na način in pod pogoji, ki ga v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi Občina Brežice.
(2) Določbe tega odloka se za nekategorizirane ceste uporabljajo na enak način kot za kategorizirane.
8. člen 
(prenos cest) 
(1) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči občinski svet na predlog župana.
(2) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima takšno kategorijo, kot je določena v sklepu o prenosu.
(3) Spremembe kategorizacije občinskih cest se izvedejo na način iz 6. člena tega odloka in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letu, ki sledi letu, v katerem je sprememba kategorizacije nastala.
9. člen 
(prenos nekategorizirane ceste) 
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) O prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 6. člena tega odloka.
10. člen 
(opustitev ceste) 
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se lahko uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči občinski svet na predlog župana.
UPRAVLJANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
11. člen 
(upravljanje) 
(1) Z občinskimi cestami na območju občine upravlja Občina Brežice (v nadaljevanju: Občina).
(2) Kategorizirane občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, zakona in podzakonskih predpisov, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa ter določb tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
12. člen 
(financiranje) 
Graditev in vzdrževanje občinskih cest se financira iz proračuna Občine Brežice in iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.
13. člen 
(gradnja cest) 
(1) Občinske ceste na območju občine se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo ceste, varstvo okolja, urejanje prostora, graditev objektov, varnost cestnega prometa in ta odlok.
(2) Za gradnjo in rekonstrukcijo občinskih cest se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja ceste in ki se nanašajo na gradnjo in rekonstrukcijo državnih cest.
(3) Pri gradnji in rekonstrukciji občinskih cest ima pristojni organ v zvezi z zadevami iz prvega odstavka enake pristojnosti, kot jih ima za državne ceste direkcija, pristojna za infrastrukturo.
14. člen 
(koncesija za gradnjo občinske ceste) 
Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej. Posamezni primer podelitve take koncesije se, skladno z zakonom, uredi z odlokom.
15. člen 
(investicijsko vzdrževanje) 
Investicijsko vzdrževanje in investicije v občinske ceste zagotavlja Občina Brežice.
16. člen 
(vzdrževanje križanj z železniško progo) 
Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
17. člen 
(strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge) 
(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja pristojni organ.
(2) Te naloge obsegajo zlasti:
– izvajanje postopkov za izbiro koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest,
– pripravo programov in organizacijo izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z direkcijo, pristojno za infrastrukturo in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov,
– izvajanje postopkov za oddajanje del na občinskih cestah,
– vodenje postopkov za določitev mej občinskih cest,
– izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest,
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo po območju občine,
– naloge v zvezi z obveščanjem javnosti o stanju občinskih cest,
– izdajanje dovoljenj, mnenj in soglasij, določenih v predpisih o graditvi objektov in cestah ter tem odloku,
– vodenje evidenc o občinskih cestah – banke ceste podatkov za občinske ceste, ki se lahko kot javno pooblastilo prenese na izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest,
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
(3) Pristojni organ izvaja naloge nadzora nad stanjem občinskih cest in nad izvajanjem gospodarske javne službe, če niso kot naloge inšpekcijskega nadzora prenesene na drug organ. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
(4) Občino kot koncedenta zastopa pristojni organ, razen v primerih, ko je s tem odlokom ali statutom občine določeno drugače.
18. člen 
(podatki o občinskih cestah) 
(1) Za potrebe načrtovanja, spremljanja stanja, upravljanja, vzdrževanja in statistične namene se vodi evidenca o občinskih cestah kot banka cestnih podatkov, ki obsega opisne, numerične, grafične in druge podatke o občinskih cestah in objektih na njih in predstavlja enotno zbirko podatkov.
(2) Banka cestnih podatkov vsebuje tehnične podatke o občinskih cestah, podatke o objektih na občinskih cestah ter podatke o občinskih kolesarskih povezavah in poteh ter podatke o prometnih obremenitvah in izdatkih za občinske ceste. Podatki o občinskih cestah in objektih na njih morajo biti izkazani tako, da je razvidna umestitev posameznih sestavnih delov ceste v prostoru.
(3) Javno pooblastilo za vodenje banke cestnih podatkov občinskih cest se s tem odlokom podeli izvajalcu gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest. Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest mora ažurno izvajati vse naloge vodenja banke cestnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja ceste in podzakonskim predpisom.
(4) Banka cestnih podatkov je v lasti občine in jo mora izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest ob prenehanju izvajanja gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest, ne glede na način prenehanja, v enem tednu predati občini z vso dokumentacijo, podatki, programsko opremo in drugimi njegovimi sestavnimi deli.
(5) Kritje stroškov, ki nastanejo izvajalcu gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest pri opravljanju nalog na osnovi prenesenega javnega pooblastila, se uredi s pogodbo. Stroški morajo biti ocenjeni vnaprej in potrjeni s strani pristojnega organa.
(6) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest mora občini vzpostaviti in vzdrževati stalni spletni (»on-line«) dostop do banke cestnih podatkov.
VARSTVO CEST IN POSEGI NA CESTAH 
19. člen 
(začasna preusmeritev prometa) 
(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen promet, mora pristojni organ predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
20. člen 
(začasna prepoved ali omejitev prometa) 
(1) Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil pospešil propadanje te ceste ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko pristojni organ oziroma izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest s sklepom začasno, do odprave vzroka, prepove ali omeji promet vseh in posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep, vendar najdlje za čas enega leta.
(2) Pristojni organ oziroma izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka obvestiti policijo, prekrškovni organ, pristojni organ oziroma izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest, Regijski center za obveščanje in javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na sami cesti ter takoj ob vsaki njeni spremembi.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi tretje alineje prvega odstavka lahko sprejmeta tudi izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest in vodja intervencije ob naravnih nesrečah, o teh ukrepih pa morata v roku ene ure po elektronski pošti obvestiti policijo, prekrškovni organ, pristojni organ, Regijski center za obveščanje in sredstva javnega obveščanja.
(4) Ukrepe omejitve uporabe občinske ceste je dolžan izvesti izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest v okviru izvajanja gospodarske javne službe.
(5) Iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, lahko pristojni organ, odredi prepovedi in omejitve uporabe občinske ceste, katerih trajanje je daljše od enega leta.
21. člen 
(začasna omejitev dejavnosti) 
(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v prometnih konicah lahko pristojni organ določi območje najpomembnejših javnih prometnih površin (cest, ulic, trgov) ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovoljeno opravljati njihovega čiščenja;
– obdobje dneva, v katerem se na določenih javnih prometnih površinah (ulicah, trgih) ne sme opravljati zbiranja komunalnih odpadkov, ki bi oviralo promet, ter izvajanje drugih javnih služb;
– območja in/oziroma obdobja dneva omejitve dostave.
(2) Zaradi temeljitega čiščenja občinskih cest lahko pristojni organ začasno prepove parkiranje motornih vozil na delu občinske ceste.
22. člen 
(varovalni pas) 
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le na podlagi izdanega mnenja ali soglasja.
(3) Soglasje ali mnenje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej.
(5) Varovalni pas občinskih cest se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:
– pri lokalnih cestah 10 metrov,
– pri javnih poteh 5 metrov,
– pri občinskih kolesarskih poteh in nekategoriziranih cestah 2 metra.
23. člen 
(obvestilo o nameravanih delih na cesti) 
(1) Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, morajo, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti, o tem obvestiti pristojni organ najmanj 90 dni pred začetkom del, da ta lahko svoja nameravana dela uskladi z gradnjo oziroma rekonstrukcijo teh objektov in naprav in mu dati na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi za pristojni organ, ki mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu.
24. člen 
(gradnja infrastrukture v cestnem svetu in varovalnem pasu) 
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi, plinovodi ter druge podobne naprave, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenim v soglasju pristojnega organa.
(2) Pristojni organ lahko zahteva od lastnika oziroma upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov lastnik oziroma upravljalec.
(3) Pristojni organ lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste ali če bi vodi in naprave povzročili bistveno podražitev morebitne rekonstrukcije te ceste.
25. člen 
(dela na obstoječi infrastrukturi) 
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na občinskih cestah se lahko opravljajo le s soglasjem pristojnega organa.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prvega odstavka tega člena se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti pristojni organ in izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti uporaba občinske ceste, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo, prekrškovni organ, pristojni inšpekcijski organ za ceste, prometno-informacijski center, izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest in javnost na krajevno običajen način.
26. člen 
(aktivnosti v območju občinske ceste) 
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje ali mnenje pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji za opravljanje teh del.
(2) Določba prvega odstavka se smiselno uporablja tudi za vse omejitve javne uporabe občinskih cest, kot jo zlasti terja:
– postavitev fasadnih odrov ali ograj za zavarovanje gradbišč,
– ureditev gradbišč,
– začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala,
– izvedba športnih, kulturnih in drugih prireditev,
– postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic, teras in drugih oblik širjenja gostinskega, trgovskega ali drugega poslovanja,
– zavarovanje delovnih in bivalnih pogojev.
(3) Če je zaradi gradbenih del potrebno zasesti pločnik ali drugo površino zaradi postavitve gradbenih odrov, mora izvajalec del speljati prehod za pešce pod odrom. Prehod za pešce mora biti zavarovan pred padanjem materiala, osvetljen ter urejen po veljavnih predpisih, tako da je hoja varna pod odrom in ob njem.
(4) V primeru večjih prireditev ali organizacije gradbišč, tudi če so izven javnih površin, vendar vplivajo na odvijanje prometa, lahko pristojni organ na vlogo prireditelja, začasno spremeni prometni režim ali omeji promet. Pristojni organ lahko pred izdajo soglasja za uporabo občinske ceste od stranke zahteva predložitev strokovne študije s podrobnim predlogom začasnih rešitev.
27. člen 
(taksa za posebno rabo) 
Za posebno uporabo občinskih cest po 26. členu se plačuje občinska taksa, ki se določi v posebnem odloku o občinskih taksah, ki ga na predlog župana sprejeme občinski svet.
28. člen 
(opravljanje spremljajočih dejavnosti) 
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 10. člena tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojni organ določi ob obstoječih cestah, se lahko dajo v najem skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.
(2) Opravljanje spremljajočih dejavnosti in postavitev objektov, opreme ali naprav za njihovo opravljanje je dovoljeno le na podlagi pogodbe in v skladu z njo.
29. člen 
(dovoljenje za zaporo ceste) 
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le na podlagi dovoljenja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge ceste ali če se promet zaradi zapore na lokalni cesti ne ustavi za več kot 120 min, na javni poti pa več kot 240 minut.
(4) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve. Pristojni organ lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katere je potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec zapore najmanj tri dni pred prvo postavitvijo obvestiti policijo, prekrškovni organ in pristojni organ. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega organa potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(6) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, način in obseg njene izvedbe, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(7) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim začetkom zapore ceste.
(8) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(9) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, prekrškovni organ in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
(10) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
30. člen 
(prometna ureditev in signalizacija) 
(1) Prometna ureditev na občinskih cestah se določi v posebnem odloku.
(2) Prometna ureditev mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo. O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih cestah odloča pristojni organ.
(3) Župan lahko imenuje komisijo za tehnično urejanje prometa, sestavljeno iz strokovnjakov, ki strokovno proučuje razmere in presoja predloge ukrepov s področja urejanja prometa, predvsem glede tehničnega urejanja cest, signalizacije in drugih vprašanj, ki se nanašajo na urejanje cest. Člane komisije imenuje in razrešuje župan. Komisija nudi svoja strokovna stališča županu, pristojnemu organu in drugim telesom pred sprejemom ustreznih odločitev.
(4) Župan imenuje strokovno komisijo za podajo mnenj o vzpostavitvi avtobusnega postajališča na vozišču. Komisijo sestavljajo predstavnik občine, policije, predstavnik prekrškovnega organa, v primeru javne poti pa tudi predstavnik krajevne skupnosti.
31. člen 
(turistična in obvestilna signalizacija) 
(1) Ob občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobo (turistična in druga obvestilna signalizacija) samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest mora omogočiti postavitev, vzdrževanje in odstranitev signalizacije iz prvega odstavka tega člena v skladu z dovoljenjem. Kolikor imetnik ne upošteva pogojev iz dovoljenja in na zahtevo prekrškovnega ali pristojnega organa ne vzdržuje oziroma ne odstrani signalizacije iz prvega odstavka tega člena v roku, postavljenem v zahtevi ter o morebitnih ovirah za izpolnitev zahteve v istem roku ne obvesti prekrškovnega ali pristojnega organa, opravi vzdrževanje signalizacije iz prvega odstavka tega člena oziroma njeno odstranitev na zahtevo prekrškovnega ali pristojnega organa izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest. Imetnik signalizacije iz prvega odstavka tega člena mora pristojnemu organu povrniti vse stroške in morebitno škodo, nastalo zaradi vzdrževanja ali odstranitve, v roku 15 dni od prejema obvestila o njihovi višini.
32. člen 
(objekti za obveščanje in oglaševanje) 
(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje zunaj naselij je prepovedano v varovalnem pasu občinske ceste. Njihova postavitev je izjemoma dovoljena samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. V soglasju oziroma mnenju se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju praviloma postavljajo le zunaj cestišča, vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah ter ob pogojih in po postopku, ki ga določa občinski predpis, ki ureja plakatiranje oziroma druge oblike javnega oglaševanja.
(3) Soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste se lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) v skladu s predpisi o varnosti v cestnem prometu in o prometni signalizaciji in opremi ter občinskim odlokom, ki ureja plakatiranje in sorodne oblike javnega oglaševanja. Transparenti morajo biti izobešeni tako, da je njihov spodnji rob na višini najmanj 5,5 m nad voziščem občinske ceste.
33. člen 
(soglasje za postavitev objektov iz 31. in 32. člena) 
(1) O vlogi zainteresirane osebe za postavitev objektov iz 31. in 32. člena tega odloka odloči pristojni organ.
(2) V soglasju se določijo pogoji postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih ter pogoji vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
34. člen 
(obveznosti lastnikov sosednjih nepremičnin in uporabnikov občinskih cest) 
(1) Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb so dolžni na svojem objektu, ki meji na občinske ceste:
– s streh in žlebov redno in nemudoma odstranjevati ledene sveče, pri čemer morajo pred tem ustrezno zavarovati pločnik za pešce,
– poskrbeti, da so na pročeljih, ki so obrnjena na občinsko cesto, nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda ter snežni ščitniki – snegolovi in v primeru zdrsa snega s strehe ali poledenitve, ki je posledica vplivov njihove nepremičnine, sneg ali led nemudoma odstraniti z občinske ceste.
(2) Pri odstranjevanju snega z javnih površin, prometnih površin in nepremičnin, ki so v lasti pravnih in fizičnih oseb, streh, funkcionalnih in drugih površin je prepovedano zametavati občinske ceste. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira pešcev in prometa z vozili.
(3) Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste so dolžni svoje nepremičnine urejati in vzdrževati v skladu z ureditvijo, predpisano v prostorskih načrtih, skladno z načrti ureditve zelenih površin oziroma jih čistiti, hortikulturno urejati in vzdrževati tako, da so urejenega videza, da se drevje, grmovje, žive meje, plevel ali druge rastline ne razraščajo na občinske ceste ali dele cest, da na njih ni smeti ali drugih odpadkov ter da njihove nepremičnine ne odstopajo od standarda urejenosti sosednjih površin.
(4) V času odstranjevanja snega morajo lastniki vozil odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin.
(5) Lastnik ali imetnik živali mora počistiti iztrebke živali s cestišča in jih odvreči v posode za odpadke.
REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
35. člen 
(redno vzdrževanje občinskih cest) 
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Dela, vrste izvedbe rednih vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja cest se izvajajo na način in v obsegu, kot so določena v zakonu o cestah in podzakonskem predpisu o vzdrževanju cest in obsegajo predvsem: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje cestnih objektov, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, redno vzdrževanje brežin in berm, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, čiščenje cest, redno vzdrževanje mejnikov, redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe in zimsko službo.
36. člen 
(območje izvajanja in financiranje) 
Obvezna občinska gospodarska javna služba redno vzdrževanje občinskih cest se izvaja na območju celotne Občine Brežice in se financira iz proračuna Občine Brežice.
37. člen 
(izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest) 
Obvezna občinska gospodarska javna služba redno vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Brežice se zagotavlja:
– v javnem podjetju Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., ki je izvajalec gospodarske javne službe na občinskih cestah na območju mesta Brežice, ki so navedene v Prilogi 1 tega odloka,
– s podelitvijo koncesije na občinskih cestah, ki so kategorizirane kot lokalne ceste in ki niso opredeljene v prvi in tretji alineji tega člena in
– s strani krajevno pristojnih krajevnih skupnosti, razen KS Brežice, na občinskih cestah, ki so z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 76/12) kategorizirane kot javne poti (JP).
38. člen 
(uporabniki storitev) 
(1) Uporabniki storitev gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest so vsi, ki uporabljajo občinske ceste.
(2) Uporabniki imajo pravico opozoriti izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest na kvaliteto opravljenih storitev in oblikovati predloge in pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje. Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest je dolžan o opozorilu, predlogu in pobudi uporabnika podati odgovor uporabniku v pisni obliki v roku 15 dni od vložitve opozorila, predloga in pobude in odgovor hkrati poslati tudi pristojnemu organu. V enakem roku je dolžan odgovoriti tudi na pobude Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice oziroma mu na njegovo zahtevo posredovati zahtevane podatke.
39. člen 
(obveznosti izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest mora naloge vzdrževanja občinskih cest opravljati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije, s strokovno usposobljenem kadrom, voditi vsa izvedena dela v kontrolni knjigi ter ažurno opravljati naloge vodenja banke cestnih podatkov.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest mora dela opravljati tako, da je promet oviran v najmanjši možni meri, če je mogoče, brez omejitev prometa.
(3) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest mora ob stavki delavcev zagotoviti nujna vzdrževalna dela.
(4) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest mora pripraviti mesečne programe izvajanja javne službe, letni program izvajanja gospodarske javne službe in letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe.
(5) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest je dolžan obveščati pristojni organ o vseh okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje javne službe ter Občini Brežice vsak čas omogočiti vpogled v delovne aktivnosti.
(6) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest je odgovoren za škodo, ki jo povzroči pri opravljanju gospodarske javne službe, odgovoren je tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam.
(7) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem gospodarske javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam.
40. člen 
(kontrolna knjiga) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest o svojem delu vodi podatke, iz katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, poraba materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest vodi kontrolno knjigo v elektronski obliki na način, ki zahteva redno dnevno vnašanje podatkov o izvedenih delih brez možnosti naknadnih vnosov po preteku 72 ur in omogoča on-line vpogled občine.
(3) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest vodi vsa izvedena dela v kontrolni knjigi, ki se vodi kot elektronska evidenca, ki mora biti ves čas dostopna tudi občini in ki vsebuje podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po letnem in mesečnem programu izvajanja gospodarske javne službe, najmanj pa naslednje:
– objekt, naprava ali oprema, na kateri je bilo delo opravljeno (po podatkih iz banke cestnih podatkov),
– opis dela,
– količina opravljenega dela (skupno s porabljenim materialom) – enote mere ali
– popis porabljenega materiala z navedeno nabavno ceno, porabljen čas za opravljeno delo in skupna cena za opravljeno delo, če le-to nima določene cene po enoti mere,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja infrastrukture skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi,
– obrazložitev odstopanj od mesečnega programa.
(4) Izvajalec izpis iz kontrolne knjige – elektronske evidence iz prejšnjega odstavka tega člena posreduje občini v potrditev do 5. dne v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu. Potrjen mesečni program izvajanja gospodarske javne službe in potrjena evidenca opravljenih del s strani občine sta pogoj za plačilo opravljenih storitev.
41. člen 
(letni in mesečni program) 
(1) Gospodarska javna služba redno vzdrževanje občinskih cest se opravlja v skladu z letnim programom.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest pripravi letni program izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest za naslednje leto in ga do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove uveljavitve predloži v potrditev občini.
(3) Letni program mora zajemati vrsto in obseg načrtovanih del, oceno količine, vrste in stroškov potrebnega materiala ter podatke o objektih in napravah, kjer je potrebno dela izvajati, terminski načrt in oceno stroškov, specificirano po vrstah načrtovanih del in druge podatke, ki jih za izvedbeni program rednega vzdrževanja cest in za izvedbeni program zimske službe predpisuje podzakonski predpis o rednem vzdrževanju cest.
(4) Letni program izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest iz prve alineje 37. člena tega odloka mora vsebovati tudi podatke o številu delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem javne službe in osnovnih sredstvih izvajalca, namenjenih izvajanju gospodarske javne službe ter njihovi vrednosti oziroma stroških zanje.
(5) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest, v katerem so določeni posamezni ukrepi na cestah za naslednji mesec. Mesečni program mora vsebovati podatke, zahtevane za letni program, ki se nanašajo na obdobje meseca, za katerega je pripravljen. Mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest potrdi pristojni organ.
42. člen 
(letno poročilo) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest je dolžan letno najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o izvajanju gospodarske javne službe za preteklo leto, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama in obrazložitve morebitnih odstopanj od letnega programa in poročilo o stanju infrastrukture na področju izvajanja gospodarske javne službe s podatki o posameznih delih rednega vzdrževanja cest.
(2) Poročilo o izvajanju javne službe mora vsebovati zbirne podatke o vrstah in obsegu opravljenih del v preteklem letu, terminski prikaz izvedbe del in prikaz stroškov. V poročilu morajo biti navedeni tudi podatki o interventnih posegih v primerih izrednih dogodkov. Poročilo mora vsebovati tudi podatke o stanju občinskih cest, posameznih delih rednega vzdrževanja občinskih cest, pritožbah uporabnikov storitev izvajalca in o njihovem reševanju, oddaji poslov podizvajalcem, škodnih dogodkih in koriščenju zavarovanj.
(3) Poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena mora poročilo izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest iz prve alineje 37. člena tega odloka vsebovati tudi podatke o številu delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem javne službe in osnovnih sredstvih izvajalca, namenjenih izvajanju javne službe ter njihovi vrednosti oziroma stroških zanje.
(4) Poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena mora poročilo izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest iz druge alineje 37. člena tega odloka vsebovati tudi podatke o izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima izvajalec, spremembah v podjetju izvajalca, spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe in vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
43. člen 
(obračun storitev) 
(1) Storitve gospodarske javne službe izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest iz prve alineje 37. člena tega odloka se obračunavajo na podlagi osnove za določitev vrednosti storitve, ki je določena v letnem programu.
(2) V letnem programu se določijo stroški opravljanja storitev gospodarske javne službe izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest iz prve alineje 37. člena tega odloka, ki vključujejo strošek dela delavcev, morebitne stroške storitev, strošek amortizacije sredstev, neposredne materialne stroške, priznan strošek skupnih služb in normiran donos gospodarske javne službe.
KONCESIJSKI AKT ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
44. člen 
(koncedent) 
Koncedent po tem odloku je Občina Brežice.
45. člen 
(predmet koncesije) 
Predmet koncesije je izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest na tistih cestah na območju Občine Brežice, ki so opredeljene v drugi alineji 37. člena tega odloka.
46. člen 
(postopek) 
(1) Koncesionar se izbere z javnim razpisom.
(2) Sklep o javnem razpisu za pridobitev koncesionarja sprejme župan.
(3) Postopek oddaje koncesije se izvede skladno z določbami Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o javno- zasebnem partnerstvu in Zakona o javnem naročanju.
(4) Odločitev o izbiri koncesionarja sprejme župan, zoper njo je dovoljeno pravno varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Občinska uprava koncesionarju pred sklenitvijo koncesijske pogodbe izda odločbo, s katero mu podeli pravico izvajati to dejavnost. Drugih udeležencev v upravnem postopku izdaje odločbe ni.
(5) Koncesijsko pogodbo sklene župan.
47. člen 
(vsebina razpisne dokumentacije) 
(1) Razpisna dokumentacija vsebuje predvsem naslednje sestavine:
– povabilo k oddaji ponudbe;
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu s tem odlokom;
– opisana in vrednotena merila za izbiro koncesionarja;
– obrazec ponudbe;
– obrazec za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti ponudnika;
– rok za prijavo na razpis in način prijave;
– seznam dokumentacije, ki jo mora vsebovati prijava;
– rok za izbiro koncesionarja;
– postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi noben kandidat.
48. člen 
(trajanje koncesije) 
(1) Koncesijska pogodba se po tem odloku sklene za določen čas 4 leta od sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela koncesijskega razmerja.
(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov, določenih z zakonom.
49. člen 
(pogoj za veljavnost koncesijske pogodbe) 
Izbrani ponudnik mora kot pogoj za veljavnost koncesijske pogodbe:
– predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti v višini 25 % od letne vrednosti koncesijske storitve, določene s proračunskimi sredstvi, in sicer za škodo, ko jo povzroči Občini Brežice z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe nastane uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki nastane iz objektivne odgovornosti za stvar. Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Brežice. Škoda zaradi nerednega ali nevestnega opravljanja javne službe obsega tudi stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega interventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride do prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja in
– predložiti bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od letne vrednosti pogodbe, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, za celotno dobo pogodbenega razmerja, ki se lahko obnavlja letno (revolving), pri čemer mora koncesionar novo garancijo predložiti najkasneje 30 dni pred iztekom stare, sicer lahko koncedent vnovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s katero razpolaga.
50. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar je dolžan izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno knjigovodsko evidenco.
(3) Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obvestiti o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe.
(4) Koncesionar mora koncedentu zagotoviti dostop do podatkov, ki jih ta potrebuje za nemoteno delovanje gospodarske javne službe.
(5) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo razpolaganja z osnovnimi sredstvi, ki so potrebni za izvajanje koncesije, če bi taka sprememba lahko vplivala na koncesijsko razmerje. Če koncesionar tega ne stori in, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent koncesijo odvzame.
51. člen 
(nadzor nad izvajanjem koncesije) 
(1) Koncedent ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje javne službe na terenu in poslovanje koncesionarja.
(2) Nadzor nad zakonitostjo izvajanja gospodarske javne službe ter strokovni in finančni nadzor izvaja pristojni organ. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
(3) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske izkaze), v banko cestnih podatkov oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo, ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
(4) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti po elektronski pošti ali faksu en dan pred nenapovedanim nadzorom in utemeljiti razloge nenapovedanega nadzora.
(5) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(6) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
(7) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
52. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
(1) Razmerje med koncedentom in koncesioranjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo.
(2) Koncesija ni prenosljiva, razen v primeru, da koncedent k predlaganemu prenosu izda predhodno pisno soglasje.
(3) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih), ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz koncesijske pogodbe razdre koncesijsko pogodbo.
53. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem.
(2) Koncedent lahko razdre pogodbo:
1. če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
2. če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere se utemeljeno dvomi v nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
3. če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
4. če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar ne bo izpolnil svoje obveznosti,
5. če prenese koncesijo brez predhodnega pisnega soglasja koncedenta.
6. v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali neodpravljenih kršitev, kot so predvsem:
– ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti;
– ponavljajoče se neupoštevanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov za dejavnost;
– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, ne glede na to, ali so posledice nastopile ali ne;
– opustitev vodenja banke cestnih podatkov;
– opustitev sklenitve zavarovanja.
7. v primeru drugih kršitev obveznosti, določenih s koncesijsko pogodbo ali tem odlokom, kot so npr.: enkratno neupoštevanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov za dejavnost, angažiranje podizvajalcev brez soglasja koncedenta, vendar pa mora koncedent koncesionarja na konkretno kršitev pisno opozoriti, mu postavil rok za odpravo morebitnih posledic kršitve in ga pri tem opozoril na posledice.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
54. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju, če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to določenem roku ali če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(5) O odvzemu koncesije se odloči z upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava. O pritožbi zoper odločbo odloča župan. Posledica pravnomočnosti te upravne odločbe je odvzem koncesije in prenehanje koncesijske pogodbe.
55. člen 
(višja sila) 
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje gospodarske javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirane gospodarske javne službe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju gospodarske javne službe v takih pogojih.
56. člen 
(opravljanje gospodarske javne službe po prenehanju koncesije) 
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja ne smejo biti prizadete pravice uporabnikov, zato mora koncesionar gospodarsko javno službo opravljati, dokler koncedent ne zagotovi izvajanja javne službe na drug način oziroma podpiše pogodbo z drugim koncesionarjem, vendar največ eno leto.
KAZENSKE DOLOČBE 
57. člen 
(1) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ne izvede prehoda za pešce pod gradbenim odrom tako, da je hoja varna (tretji odstavek 26. člena),
2. postavi na površinah ob cesti, določenih za te namene, objekte, opremo in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali v nasprotju z njo (28. člen),
3. s streh in žlebov objektov v njegovi lasti, uporabi ali upravljanju ne odstrani ledenih sveč oziroma pri njihovem odstranjevanju ne zavaruje ustrezno pločnika za pešce (prva alineja prvega odstavka 34. člena),
4. ne poskrbi, da so na pročeljih objektov v njegovi lasti, uporabi ali upravljanju, ki so obrnjena na občinsko cesto, nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda ter snežni ščitniki – snegolovi in v primeru zdrsa ali poledenitve občinske ceste, ki je posledica vpliva njegove nepremičnine, takoj ne odstrani leda oziroma snega (druga alineja prvega odstavka 34. člena),
5. svoje nepremičnine, ki meji na občinsko cesto, ne uredi in vzdržuje v skladu z ureditvijo, predpisano v prostorskih načrtih, skladno z načrti ureditve zelenih površin oziroma jih ne čisti, hortikulturno ureja in vzdržuje tako, da se drevje, grmovje, žive meje, plevel ali druge rastline ne razraščajo na občinske ceste ali dele cest, da na njih ni smeti ali drugih odpadkov ter da nepremičnina ne odstopa od standarda urejenosti sosednjih površin (tretji odstavek 34. člena).
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik – fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka.
58. člen 
(1) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če v času odstranjevanja snega ne odstrani vozila z javnih prometnih površin (četrti odstavek 34. člena),
2. če ne počisti iztrebkov živali s cestišča in jih ne odvrže v posode za odpadke (peti odstavek 34. člena).
(2) Z globo 100 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
(3) Z globo 50 EUR se za prekršek kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka.
59. člen 
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo varno odvijanje prometa,
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki.
(2) Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
60. člen 
(razveljavitev predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09, 76/12 in 76/15).
61. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2020
Brežice, dne 10. julija 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti