Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2010. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov, stran 4475.

  
Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje ARO.OPS.300 Poddela OPS Dela ARO Priloge II in NCO.GEN.103 Poddela A Dela NCO Priloge VII Uredbe (EU) 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2020/745 z dne 4. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2018/1042 glede odložitve datumov začetka uporabe nekaterih ukrepov v okviru pandemije COVID-19, izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O    Z A H T E V O 
za izvajanje uvodnih letov 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta operativno tehnična zahteva določa v skladu z ARO.OPS.300 Poddela OPS Dela ARO Priloge II in NCO.GEN.103 Poddela A Dela NCO Priloge VII Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2020/745 z dne 4. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2018/1042 glede odložitve datumov začetka uporabe nekaterih ukrepov v okviru pandemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 965/2012), dodatne zahteve in pogoje za izvajanje uvodnih letov, kot so opredeljeni v točki (c) odstavka 4a člena 6 Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 v zvezi s sprejemljivimi načini usklajevanja in navodili, ki jih je sprejela Evropska agencija za letalsko varnost.
(2) Ta operativno tehnična zahteva določa v skladu s 3. členom Uredbe Komisije (EU) 2018/395 z dne 13. marca 2018 o podrobnih pravilih za operacije balonov v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2020/357 z dne 4. marca 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2018/395 glede licenc pilota balona (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2018/395), zahteve za izvajanje uvodnih letov z baloni.
(3) Ta operativno tehnična zahteva določa v skladu s 3. členom Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2018/1976 z dne 14. decembra 2018 o podrobnih pravilih za operacije z jadralnimi letali v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2020/358 z dne 4. marca 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/1976 glede licenc pilota jadralnega letala (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2018/1976), zahteve za izvajanje uvodnih letov z jadralnimi letali.
(4) Ta operativno tehnična zahteva določa v skladu s 3. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2020/723 z dne 4. marca 2020 o določitvi podrobnih pravil v zvezi s priznavanjem certifikatov pilotov, izdanih v tretjih državah, in o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011) zahteve za imetnike licenc za izvajanje uvodnih letov.
(5) Ta operativno tehnična zahteva se ne uporablja za zrakoplove iz priloge I Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 2018/1139).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen, kot izrazi uporabljeni v:
a) Zakonu o letalstvu,
b) Uredbi (ES) št. 2018/1139,
c) Uredbi Komisije (EU) št. 965/2012,
d) Uredbi Komisije (EU) št. 1178/2011,
e) Uredbi Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami, ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/270 z dne 25. februarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1321/2014 glede prehodnih ukrepov za organizacije, ki sodelujejo pri stalni plovnosti za splošno letalstvo in vodenjem stalne plovnosti, ter o popravku navedene uredbe (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014),
f) Uredbi Komisije (EU) št. 2018/395,
g) Izvedbeni Uredbi Komisije (EU) št. 2018/1976 in
h) Uredbi (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 785/2004.
3. člen 
(operativni pogoji) 
(1) Uvodne lete lahko izvajajo pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in organizacije za usposabljanje, ustanovljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011.
(2) Uvodni leti se opravljajo pod pogoji:
a. dela NCO Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012;
b. da se let začne in konča na istem aerodromu za motorna letala, helikopterje in jadralna letala;
c. let z baloni je omejen na trajanje 30 minut od vzleta do pristanka;
d. da se leti izvajajo podnevi v pogojih VFR;
e. da se leti nadzorujejo s strani imenovane osebe, odgovorne za njihovo varnost (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba);
f) da se leti izvajajo na zrakoplovih, ki so v lasti ali uporabi pravne osebe zasebnega prava oziroma organizacije iz prejšnjega odstavka na podlagi najemne ali druge ustrezne pogodbe.
(3) Uvodni leti se opravljajo kot postranska dejavnost in je omejena na 20 % celotne aktivnosti pravne osebe zasebnega prava oziroma organizacije iz prvega odstavka tega člena, ki je opravljena na posamezni vrsti zrakoplovov (npr. na motornih letalih ali na jadralnih letalih ali na helikopterjih) ter so namenjeni za njeno promocijo in za privabljanje učencev ali novih članov. Uvodni leti se ne štejejo za postransko dejavnost, če pravna oseba zasebnega prava ali organizacija za usposabljanje izvaja te lete kot svojo glavno dejavnost. Prav tako se uvodni leti ne štejejo za postransko dejavnost, če se izvajajo samo z namenom ustvarjanja dobička. Celotna aktivnost se določi glede na število ur, opravljenih na posamezni vrsti zrakoplova v preteklem letu.
(4) Pravna oseba zasebnega prava oziroma organizacija iz prvega odstavka tega člena, ki ima dovoljenje agencije za izvajanje uvodnih letov iz 8. člena te operativno-tehnične zahteve, mora agenciji na elektronski naslov info@caa.si vsako leto najkasneje do 31. marca za preteklo leto poročati o številu:
– ur opravljenih na posameznih vrstah zrakoplovov v preteklem letu,
– izvedenih uvodnih letov na posameznih vrstah zrakoplovov,
– prepeljanih oseb.
4. člen 
(odgovorna oseba in njene zadolžitve) 
(1) Odgovorna oseba mora biti imetnik pilotske licence, s katero se lahko izvajajo uvodni leti v organizaciji iz prvega odstavka prejšnjega člena in imetnik pooblastila inštruktorja letenja za zrakoplove iz 5. člena te operativno-tehnične zahteve, s katerimi se izvajajo uvodni leti.
(2) V primeru, da oseba iz prejšnjega odstavka ni imetnik pooblastila inštruktorja letenja za zrakoplove iz 5. člena te operativno-tehnične zahteve, s katerimi se izvajajo uvodni leti, je lahko odgovorna oseba brez pooblastila inštruktorja letenja in je za usposabljanje in preverjanje nominirana druga oseba, ki je inštruktor letenja ali inštruktor oziroma izpraševalec iz agencije v skladu z dogovorom z agencijo.
(3) Odgovorna oseba izda ali odvzame pooblastilo posameznemu pilotu za izvajanje uvodnih letov, ko izpolni vse pogoje iz te operativno-tehnične zahteve, kar je dokumentirano v skladu s to operativno-tehnično zahtevo.
(4) Odgovorna oseba na mestu vzleta spremlja izvajanje vsakega uvodnega leta in skrbi za aktiviranje iskanja in reševanja, v primeru, da je letalo pogrešano, predvsem če leti v nekontroliranem zračnem prostoru in ni bil oddan plan leta. Odgovorna oseba lahko nominira drugo osebo v primeru, da sama ni na voljo. Nominacija druge osebe mora biti pisna in je lahko na nalogu za let.
(5) Odgovorna oseba je dolžna hraniti vso dokumentacijo v skladu s to operativno-tehnično zahtevo vsaj 18 mesecev.
(6) Za odgovorno osebo, ki izvaja uvodne lete, se za namene preverjanja iz 6. člena te operativno-tehnične zahteve uporabi druge inštruktorje letenja iz predmetne organizacije ali inštruktorje oziroma izpraševalce iz agencije. Agencija lahko izda pooblastilo za izvajanje uvodnih letov tudi brez izvedenega preverjanja, če oceni, da ima določena odgovorna oseba zadostne izkušnje, zadnje izkušnje in znanje iz predmetnih predpisov.
5. člen 
(zrakoplovi) 
(1) Zrakoplovi, s katerimi se lahko izvaja uvodne lete, so:
a. motorna letala zmogljivosti razreda B, ki niso kompleksni motorni zrakoplovi;
b. nekompleksni helikopterji,
c. jadralna letala,
d. baloni skupine A predmetnega razreda.
(2) Vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti zrakoplovov iz prejšnjega odstavka se izvajata v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1321/2014 na naslednji način:
a) za pravne osebe zasebnega prava v skladu z odstavkom (i) M.A.201 Poddela B Oddelka A Dela M Priloge 1 Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014;
b) za organizacije za usposabljanje v skladu z odstavkom (h) M.A.201 Poddela B Oddelka A Dela M Priloge 1 Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014.
(3) Zrakoplov mora biti zavarovan v skladu z zakonom, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu in napotuje na uporabo Uredbe (ES) št. 785/2004.
6. člen 
(pilotske licence, izkušnje, usposabljanje in preverjanje, zadnje izkušnje) 
(1) Uvodne lete izvajajo imetniki veljavnih licenc LAPL, SPL, PPL in višje.
(2) Za imetnike licenc za motorna letala LAPL, BPL, SPL in PPL se zahteva primerljiv nalet oziroma privilegij za komercialno letenje s predmetnim zrakoplovom, in sicer:
a. za motorna letala vsaj 200 ur skupnega naleta, od tega vsaj 100 ur kot PIC in 20 ur preletov kot PIC;
b. za jadralna letala privilegij za komercialno letenje v skladu z FCL.205.S(b)(2) Dela FCL Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 ali imetnik potrdila inštruktorja letenja pilotov jadralnih letal;
c. za balone privilegij za komercialno letenje v skladu z FCL.205.B(b) Dela FCL Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011.
(3) Imetniki licenc iz prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati naslednje minimalne izkušnje na določenem zrakoplovu, s katerim se izvajajo uvodni leti:
a. minimalno 15 ur ter 15 vzletov in pristankov na točno določenem motornem letalu (predmetna registracija), ki spada v kategorijo HPA ali MEP, ali izjemoma na motornem letalu enake različice, ki ima identično opremo in razporeditev letalskih instrumentov;
b. minimalno 10 ur ter 10 vzletov in pristankov na točno določenem motornem letalu ali helikopterju (predmetna registracija), ki ne spada v kategorijo HPA ali MEP, ali izjemoma na motornem letalu enake različice, ki ima identično opremo in razporeditev letalskih instrumentov;
c. minimalno 5 ur ter 10 vzletov in pristankov na točno določenem balonu (predmetna registracija);
d. minimalno 10 ur ter 5 vzletov in pristankov na tipu oziroma različici jadralnega letala.
(4) Imetnik licence iz prvega odstavka tega člena mora imeti izvedeno osnovno usposabljanje in preverjanje, ki obsega:
a. za motorna letala ali helikopterje vsaj en let, na katerem se preveri, da se letenje izvaja v skladu z zahtevami dela NCO Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 in letenje z maksimalnim številom potnikov ter ostala področja, ki so vključena v preizkus praktične usposobljenosti za CPL licenco v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011;
b. za balone ali jadralna letala vsaj en let, kjer se preveri, da se letenje izvaja v skladu z zahtevami dela NCO Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 in letenje z maksimalnim številom potnikov ter ostala področja, ki so vključena v praktični preizkus strokovnosti – komercialni privilegij v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011;
c. veljavnost osnovnega usposabljanja in preverjanja je eno leto, za tem se izvaja vsako leto periodično usposabljanje in preverjanje, ki je po vsebini enako osnovnemu in velja eno leto.
(5) Usposabljanje in preverjanje iz prejšnjega odstavka izvede odgovorna oseba, v primeru, da je tudi imetnik pooblastila inštruktorja letenja za predmetni zrakoplov ali nominira druge inštruktorje znotraj organizacije, ali če to ni možno, izpraševalce oziroma inštruktorje iz agencije v skladu z dogovorom z agencijo.
(6) Imetnike licence CPL ali ATPL ali potrdila inštruktorja letenja, ki izvajajo uvodne lete, lahko odgovorna oseba na podlagi skupnega naleta vsaj 20 ur na predmetnem razredu ali tipu zrakoplova v preteklem letu in vsaj 10 izvedenih uvodnih letov v preteklem letu, oprosti dela ali celotnega periodičnega usposabljanja na vsaki dve leti.
(7) Imetniki licence iz prvega odstavka tega člena morajo imeti zadnje izkušnje v skladu z FCL.060 Dela FCL Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 za predmetni zrakoplov.
(8) Starost pilota je omejena na 68 let.
7. člen 
(operativna dokumentacija, omejitve) 
(1) Pooblastilo pilotu za izvajanje uvodnih letov mora vsebovati vsaj ime, priimek in podpis pilota; tip in registracija zrakoplova, za katerega je usposobljen; datum izdaje pooblastila; datum odvzema pooblastila; ime, priimek in podpis odgovorne osebe; ime, priimek in podpis inštruktorja letenja, ki je izvajal osnovno ali periodično usposabljanje in preverjanje.
(2) Za vsak izveden uvodni let je potrebno v operativni dnevnik zrakoplova vpisati pod namen leta »uvodni let« oziroma »preverjanje za uvodni let« za vsako preverjanje v skladu s to operativno-tehnično zahtevo.
(3) Za vsak uvodni let je potrebno, da na tleh ostane nalog za let, iz katerega mora biti razvidno:
a. zaporedna številka naloga za let,
b. datum,
c. tip in registracija zrakoplova,
d. podatki o kraju in času vzleta,
e. predvidena ruta zrakoplova,
f. predviden čas pristanka,
g. ime in priimek ter podpis vodje zrakoplova,
h. imena in priimki ter kontaktni podatki potnikov,
i. ime in priimek ter podpis odgovorne osebe.
(4) Podatke iz prejšnjega odstavka je možno pridobiti tudi s kombinacijo obstoječih dokumentov, ki se uporabljajo v organizaciji, pri čemer je treba zagotoviti jasno sledljivost dokumentov ter da so vsi podatki urejeni in dosegljivi za namen nadzora agencije.
8. člen 
(izjava organizacije glede začetka izvajanja uvodnih letov) 
(1) Vsaka organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 3. člena te operativno tehnične zahteve, na agencijo pošlje izjavo, s katero agencijo obvesti o nameri izvajanja uvodnih letov in sporoči podrobnosti glede zrakoplovov, njihovega vzdrževanja, zavarovanja, odgovornih oseb in ostalih zahtev te operativno-tehnične zahteve.
(2) Agencija objavi obrazec izjave na svoji spletni strani.
(3) Organizacija lahko prične izvajati uvodne lete v skladu z izjavo, ko dobi dovoljenje agencije, ki je priloga 1 te operativno tehnične zahteve za organizacije za usposabljane oziroma Priloga 2 za pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene v skladu z Zakonom o društvih.
(4) Dovoljenje za izvajanje uvodnih letov iz Priloge 1 oziroma Priloge 2 je neprenosljivo in veljavno 1 leto. Njegova veljavnost se praviloma podaljša za 12 mesecev, vendar ne za več kot 24 mesecev, razen če se začasno omeji ali prekliče.
(5) Organizacija je dolžna sporočati vse spremembe pri izvajanju uvodnih letov s spremenjeno izjavo, kakor tudi prenehanje izvajanja uvodnih letov.
9. člen 
(nadzor) 
Če agencija pri izvajanju nadzora uvodnih letov ugotovi, da so pogoji iz te operativno-tehnične zahteve neustrezni in se izkaže potreba po dodatnih pogojih za zagotovitev letalske varnosti, agencija sprejme dodatne ali spremenjene pogoje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Dovoljenja za izvajanje letalske dejavnosti, izdana v skladu z Operativno-tehnično zahtevo za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS, št. 45/17 in 75/18) veljajo do izteka njihove veljavnosti.
(2) Postopki, začeti pred uveljavitvijo te operativno tehnične zahteve, se končajo po dosedanjih predpisih.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo te operativno tehnične zahteve preneha veljati Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS, št. 45/17 in 75/18).
12. člen 
(začetek veljave) 
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. julija 2020
Rok Marolt 
direktor 
Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti