Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2043. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2020, stran 4575.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Osilnica na 9. redni seji dne 10. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 14/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
788.166
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
552.688
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
483.688
700 Davki na dohodek in dobiček
428.188
703 Davki na premoženje
45.700
704 Domači davki na blago in storitve
9.700
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
69.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
4.100
711 Takse in pristojbine
600
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
61.650
714 Drugi nedavčni prihodki
2.650
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
234.478
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
234.478
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
864.042
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
470.108
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
143.160
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
23.672
402 Izdatki za blago in storitve
291.376
403 Plačila domačih obresti
900
409 Rezerve
11.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
189.796
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
101.104
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
8.596
413 Drugi tekoči domači transferi
80.096
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
198.138
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
198.137
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
6.000
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
6.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–75.876
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
20.265
55
ODPLAČILA DOLGA
20.265
550 Odplačila domačega dolga
20.265
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–91.141
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–20.265
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-IX.)
75.876
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
209.484,53
9009 Splošni sklad za drugo
209.484,53
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2020/2
Osilnica, dne 10. julija 2020
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost