Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2032. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020, stran 4559.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 10. redni seji dne 1. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19 z dne 31. 12. 2019) tako, da glasi:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
REB. 1/2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
18.907.349
70
DAVČNI PRIHODKI
11.492.185
700 Davki na dohodek in dobiček
9.568.585
703 Davki na premoženje
1.403.600
704 Drugi davki na blago in storitve
520.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.665.232
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
606.100
711 Takse in pristojbine
8.000
712 Globe in druge denarne kazni
35.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.653.292
714 Drugi nedavčni prihodki
362.740
72
KAPITALSKI PRIHODKI
810.415
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
380.415
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg. sred.
430.000
73
PREJETE DONACIJE
300
730 Prejete donacije iz domačih virov
300
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.849.216
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.351.003
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna 
iz sredstev EU
1.498.213
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
90.000
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 
90.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
20.972.161
40
TEKOČI ODHODKI 
5.007.318
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
860.317
401 Prispevki delodajalcev za socialni varnost
142.319
402 Izdatki za blago in storitve
3.464.982
403 Plačila domačih obresti
27.200
409 Rezerve
512.500
41
TEKOČI TRANSFERI
7.419.960
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.737.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
551.850
413 Drugi tekoči domači transferi
3.131.110
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.256.882
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.256.882
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
288.000
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU
130.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
158.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–2.064.812
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.-7102) – (II.-403-404)
–2.041.312
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) 
2.730.139
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.765.505
50
ZADOLŽEVANJE
2.765.505
500 Domače zadolževanje
2.765.505
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
445.765
55
ODPLAČILA DOLGA
445.765
550 Odplačila domačega dolga
445.765
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
254.929
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.319.740
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.064.812
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.282.168
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2019
Laško, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti