Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2050. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora Trnava: TR08, stran 4586.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine Braslovče dne 17. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora Trnava: TR08 
1. člen 
(pravna podlaga) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora Trnava: TR08 (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18, v nadaljevanju: OPN).
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
(1) Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN ter na pobudi investitorja priprave OPPN z dne 15. 5. 2020, prejeta 16. 7. 2020.
(2) Ker so usmeritve za pripravo OPPN celovito in dovolj podrobno določene v OPN, priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
(3) OPN za celotno enoto urejanja prostora (EUP) Trnava: TR08 v 106. členu določa postopek predhodne izdelave OPPN.
(4) Podrobna namenska raba zemljišča znotraj EUP je IG – Gospodarske cone. Skladno z zakonom in 41. členom OPN so območja take namenske rabe pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim oziroma kot gospodarske cone obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.
(5) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se na podlagi 106. člena OPN smiselno uporabljajo okvirne usmeritve iz 66. člena OPN, upoštevajoč investicijsko namero iz pobude, in sicer:
1. namembnosti in vrste posegov v prostor
1.1. vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov
– vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov:
– 121 Gostinske stavbe
– 122 Poslovne in upravne stavbe
– 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
– 125 Industrijske stavbe in skladišča
– 127 Druge nestanovanjske stavbe
– 2 Gradbeni inženirski objekti in
– drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP,
2. velikosti objektov ali prostorskih ureditev
2.1. tlorisni in višinski gabariti objektov
– etažnost max. K+P+1+M, pri čemer mora biti klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0,00 m ali max. K+P+M, pri čemer je lahko klet delno vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m
– višina max. do 12 m
– izjema so obstoječi objekti, ki so večjih dimenzij od navedenih v predhodnih alinejah – ti se lahko obnavljajo in rekonstruirajo, pri čemer se ne sme preseči faktorjev izrabe parcele, namenjen gradnji
– zaželeno ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti, in sicer podolžnih tlorisov stavb
2.2. faktor izrabe parcele, namenjene gradnji
– max. 2,4
2.3. faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji
– max. 0,8
3. oblikovanja objektov
3.1. pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja
– območje naj bo ozelenjeno
– ozelenitve so potrebne tudi na zunanjih mejah območja kot vizualna sanacija objektov
3.2. oblikovne poteze (vizualni poudarki, dominante, robovi naselja)
– okoli objektov so obvezne zasaditve in ozelenitve
– obvezne so zasaditve na zunanjih robovih vseh EUP
3.3. podrobnejši pogoji glede tipologije objektov
– tipologija objektov naj sledi funkciji objekta in naj ji bo podrejena
3.4. pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih morfoloških struktur
– območje je morfološkega značaja gospodarske cone
3.5. oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin
– skupne javne in zelene površine ne smejo biti ograjene (izjema so varnostne ograje ob igriščih oziroma ob ostalih ureditvah, ki za svoje delovanje nujno potrebujejo ograjo)
3.6. pogoji za oblikovanje urbane opreme
– enotno oblikovana
3.7. pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet
– površine za mirujoči promet naj bodo ozelenjene
3.8. pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih objektov
– gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani
3.9. oblikovanje fasad – arhitekturni elementi na fasadi (okna, nadstreški, balkoni), barvni oziroma drug videz fasade (struktura, vrsta materiala)
– objekti naj bodo oblikovani sodobno ter v duhu svoje funkcije
– za fasade ni dovoljeno uporabljati živih barv
3.10. oblikovanje streh objektov – nakloni strešin, smeri poteka slemena, oblikovanje arhitekturnih elementov streh (čopi, zatrepi, napušči, barva oziroma tekstura kritine), uporaba materialov
– na strehah (predvsem večjih objektov) je možno postaviti sončne module oziroma fotovoltaične sisteme
– strehe se prilagajajo funkciji objekta, možne so tudi ravne strehe in strehe nižjih naklonov (max. naklon simetrične dvokapnice je do 45º)
4. parcelacije
4.1. min. oziroma max. površina v m2 parcele, namenjene gradnji
– velikosti parcel, namenjenih gradnji, naj se prilagajajo potrebam objektov
(6) Poleg zgoraj navedenih usmeritev za izdelavo OPPN, ki so priporočilne narave, se dodatno v okviru 12302 – razstavišča dopusti gradnja 11100 enostanovanjskih stavb, ki niso predvidene za bivanje ampak zgolj kot razstavni eksponat. Takšna dopolnitev ni v nasprotju z osnovno namensko rabo.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
(1) Območje OPPN se nahaja v Občini Braslovče, v naselju Trnava, severno od že obstoječe gospodarske cone Trnava. Na severu je omejeno z odsekom avtoceste Arja vas – Ločica pri Vranskem, na vzhodu z regionalno cesto Šentrupert–Mozirje, na jugu z obstoječo gospodarsko cono, na zahodu pa z načrtovano lokalno cesto v sklopu izgradnje tretje razvojne osi.
(2) Območje OPPN zajema naslednja zemljišča s parcelno številko (ali njihove dele): 179/1, 180, 181, 182/1, 184/1, 185/1, 185/2, 186, 188, 189, 190, 854/11 in 1123/7 k.o. Trnava. Okvirna površina območja OPPN je 1,97 ha.Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
(3) Predmet načrtovanja OPPN je oblikovanje gospodarske cone oziroma širitev že obstoječe cone. Z OPPN je predvidena gradnja novih objektov z naslednjo klasifikacijo:
– 11100 Enostanovanjske stavbe, ki niso predvidene za bivanje ampak zgolj kot razstavni eksponat v sklopu 12302 razstavišča
– 1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe
– 12203 Druge poslovne stavbe, in sicer kot poslovni prostori namenjeni za lastno poslovanje in poslovanje s strankami
– 1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
– 12302 Sejemske dvorane, razstavišča in sicer kot razstavišče lastnih izdelkov ter razstavišče 111100 enostanovanjskih stavb
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe, in sicer kot stavbe za lastno proizvodnjo in skladiščenje.
(4) Velikost, število in lega posameznih stavb se določijo v OPPN, pri čemer se upošteva okvirne usmeritve iz 106. in 66. člena OPN. Hkrati se zaradi prostorske in funkcionalne navezave na že zgrajeno gospodarsko cono na jugu ustrezno upošteva usmeritve iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26 – gospodarska cona Trnava zahod (Uradni list RS, št. 105/12).
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.
(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike skladno s 65. členom ZUreP-2.
(4) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka OPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
FAZE POSTOPKA:
ROKI:
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
julij 2020
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje 
30 dni
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)
21 dni
(4) Pridobivanje konkretnih smernic (državnih) NUP – faza se izvede samo v primeru, če se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve 
30 dni, hkrati s fazo (2)
(5) Izdelava osnutka OPPN 
60 dni po prejemu vseh smernic iz faze (4) oziroma pridobitve odločbe iz (3) 
(6) Občina izvede sodelovanje z javnostjo 
tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8) Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
(10) Dopolnitev osnutka OPPN in OP na podlagi mnenj iz faze (8)
20 dni
(11) Objava dopolnjenega osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov)
min. 30 dni
(12) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč na spletni strani občine in na krajevno običajen način
15 dni
(13) Izdelava predloga OPPN in dopolnitve OP na podlagi stališč iz faze (12)
20 dni / po prejemu stališč
(14) Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na predlog OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (14)) 
MOP
(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi
MOP
(17) Sprejem OPPN z odlokom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi, objava odloka v uradnem glasilu in spletni strani občine 
30 dni
(18) Posredovanje Odloka o OPPN na MOP, javna objava na spletni strani MOP 
15 dni
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Braslovče na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Celje
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. DARS d.d.
4. Plinovodi, d.d.
5. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
6. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
7. Telemach d.d. Ljubljana
8. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
9. Simbio d.o.o.
10. Občina Braslovče
(2) Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
3. Ministrstvo za zdravje
4. Ministrstvo za kulturo
5. Zavod RS za varstvo narave
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihova mnenja pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo na svetovnem spletu, tj. na spletni strani Občine Braslovče: https://www.braslovce.si/.
(2) Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in območjem OPPN v fazi izdelave osnutka OPPN kot je predvideno v 6. členu, faza (6), in sicer z objavo na spletnih straneh občine ali podobnem načinu sodelovanja z javnostjo.
(3) Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo osnutka OPPN na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN kot je predvideno v 6. členu, faza (11).
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave OPPN, morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelava geodetskega načrta, geološkega poročila, elaborat ekonomike in pripravo vseh strokovnih podlag in rešitev zagotovi pobudnik oziroma investitor.
(2) Sredstva za vodenje postopka OPPN in uradne objave (v uradnem glasilu, spletni strani ipd.) zagotovi občina.
10. člen 
(določitev objave) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Braslovče: https://www.braslovce.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3503-2/2020-6
Braslovče, dne 17. julija 2020
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti