Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2008. Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti, stran 4471.

  
Na podlagi tretjega odstavka 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način izračuna, postopek in roke za uveljavitev povračil sredstev iz proračuna Republike Slovenije izvajalcem zdravstvene dejavnosti, socialno varstvenim zavodom, vzgojno-izobraževalnim zavodom in svetovalnim centrom, ki v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci zdravstvene dejavnosti), in jim je bilo onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) na podlagi predpisa, ki ureja začasne ukrepe na področju zdravstvene dejavnosti za zajezitev in obvladovanje epidemije.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti uveljavljajo zahtevek za povračilo sredstev iz proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za povračilo sredstev) v delu, za katerega imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS.
(2) Zahtevek za povračilo sredstev lahko izvajalci zdravstvene dejavnosti uveljavljajo, če niso uveljavili pravice iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP), ki je veljal za dejavnost gospodarstva.
(3) Socialno varstveni zavodi, vzgojno-izobraževalni zavodi in svetovalni centri lahko vložijo zahtevek za povračilo sredstev, če zahtevka za povračilo sredstev v delu sklenjene pogodbe z ZZZS niso uveljavljali v skladu z drugim odstavkom 94. člena ZIUZEOP.
3. člen 
(način izračuna) 
(1) Višino možnega povračila sredstev izvajalcem zdravstvene dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije izračuna ZZZS. Osnova za izračun je razlika med polno vrednostjo mesečno dogovorjenega pogodbenega programa za obdobje marec‒maj 2020 na podlagi pogodbe za leto 2019 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) v cenah iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, in realizirano vrednostjo programa v istem obdobju leta 2020, pri čemer se povračilo sredstev nanaša na obdobje marec‒maj 2020. Tako izračunana osnova se pomnoži s faktorjem 0,8. Izračun vsebuje sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje in doplačila. Obračun se izvede za vsak mesec in za vsak pogodbeno dogovorjen program posamezno. Če realizacija posameznega programa za posamezen mesec v letu 2020 presega pogodbeno dogovorjeno vrednost posameznega programa za posamezen mesec, se ga pri izračunu ne upošteva.
(2) Planirana vrednost programa se določi na naslednji način:
– izhodišče je program, dogovorjen na podlagi pogodbe, sklenjene med ZZZS in izvajalcem zdravstvene dejavnosti za pogodbeno leto 2019, za obdobje marec‒maj 2020;
– vrednost programa se prevrednoti s cenami, veljavnimi na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020;
– za vse dejavnosti, ki so plačane po realizaciji (vključno s prvimi pregledi v specialistični ambulantni dejavnosti, MR, CT in podobno), se upošteva mesečna planirana vrednost, ki je določena s planom za storitve;
– kjer je v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 mogoče plačilo preseganja plana za storitve (delno plačilo preseganja plana za storitve ali plačilo po realizaciji), se planirana vrednost določi brez možnega plačila preseganja programa.
(3) Realizirana vrednost programa se določi na naslednji način:
– na podlagi poročane realizacije po obračunskih enotah (npr. točke, uteži pri akutni bolnišnični obravnavi);
– pri programih, plačanih v pavšalih, se upošteva vrednost pavšala za dni, ko se je program izvajal;
– upošteva se realizacija, knjižena v evidencah ZZZS v mesecih marec, april in maj 2020.
(4) Pri ugotavljanju razlike se upošteva naslednje:
– razlika med planirano in realizirano vrednostjo programa se ugotavlja po posameznih programih in posameznih mesecih;
– če realizacija posameznega programa za posamezen mesec v obdobju marec–maj 2020 presega pogodbeno dogovorjen plan za storitve, se ga pri izračunu ne upošteva;
– ugotovljena vrednost razlike se pomnoži s faktorjem 0,8.
(5) Na področju rehabilitacije, vključno z medicinskimi pripomočki, za katere je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, se izvede povračilo sredstev v višini 80 % razlike med realizirano vrednostjo programa v obdobju marec‒maj 2019 in realizirano vrednostjo programa v obdobju marec‒maj 2020.
(6) Sredstva, pridobljena na podlagi 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20), se ne upoštevajo pri končnem letnem obračunu 2020, ki ga za pogodbene partnerje izvede ZZZS.
(7) ZZZS na svoji spletni strani do 5. 8. 2020 objavi preglednico, iz katere je za vsakega izvajalca zdravstvene dejavnosti razvidna višina možnega povračila za celotno obdobje.
4. člen 
(postopek za uveljavitev povračila) 
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti izstavijo ZZZS zahtevek za povračilo sredstev v višini, določeni v preglednici iz sedmega odstavka prejšnjega člena, in sicer skladno z navodili ZZZS najpozneje do 15. 9. 2020.
(2) Izvajalci zdravstvene dejavnosti, razen javnih zdravstvenih zavodov, sočasno ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), posredujejo podpisano izjavo, ki je v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Na podlagi izjav iz prejšnjega odstavka, prejetih do 14. 8. 2020, ministrstvo posreduje ZZZS seznam upravičenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti do 20. 8. 2020, za izjave prejete po tem datumu pa do 21. 9. 2020.
(4) ZZZS izstavi zahtevek za povračilo sredstev ministrstvu v treh delovnih dneh po prejemu seznama iz prejšnjega odstavka.
(5) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka za povračilo sredstev deseti dan po njegovem prejemu.
(6) ZZZS izvede povračilo sredstev upravičenim izvajalcem zdravstvene dejavnosti 15. 9. 2020 za zahtevke za povračilo sredstev in vloge, prejete do 14. 8. 2020, oziroma 15. 10. 2020 za zahtevke za povračilo sredstev in vloge, prejete po 14. 8. 2020.
(7) Nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene do 18. 9. 2020, se zavržejo.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-81/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2711-0062
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti