Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2009. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci, stran 4474.

  
Številka:U-I-228/20-8
Datum:1. 7. 2020
S K L E P 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Franca Vukajča, Radenci, na seji 1. julija 2020
s k l e n i l o : 
Izvrševanje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/20) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v 
A. 
1. Pobudnik izpodbija Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselji v zdraviliškem kraju Radenci (v nadaljevanju Odlok). Zatrjuje kršitev 3. in 16. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08 – v nadaljevanju ZDOIONUS) in tretjega odstavka 46. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18 – v nadaljevanju ZLS). Kršitev 3. in 16. člena ZDOIONUS pobudnik utemeljuje z navedbo, da je prehodno posvetovanje, ki ga je v skladu z ZDOIONUS treba opraviti pred preimenovanjem ulice, potekalo glede predloga preimenovanja Titove ceste v Cesto dr. Anteja Šarića, ne pa o preimenovanju Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Predhodnega posvetovanja o preimenovanju Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije, ki je bilo nato 28. 5. 2020 sprejeto z izpodbijanim Odlokom, naj torej ne bi bilo. Kršitev tretjega odstavka 46. člena ZLS pa pobudnik utemeljuje s trditvijo, da je župan Občine Radenci, kljub vedenju, da bo vložena pobuda za razpis referenduma (že 25. 5. 2020 naj bi prejel peticijo proti preimenovanju ulice), Odlok 29. 5. 2020 objavil v Uradnem glasilu slovenskih občin (Lex-Localis). Odlok naj bi začel veljati 13. 6. 2020.
2. Pobudnik hkrati s pobudo predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje Odloka. Predlog za zadržanje izvrševanja utemeljuje z zatrjevanjem, da bo izvršitev Odloka pomenila nastanek obveznosti zamenjave hišnih številk in osebnih dokumentov. Z uveljavitvijo Odloka naj bi bile zamenjane tudi napisne table, kar naj bi še povečalo nezadovoljstvo stanovalcev ulice, ki bi se lahko odrazilo tudi v javnih protestih.
3. Občina Radenci v odgovoru na predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanega Odloka navaja, da je 5. 6. 2020 prejela pobudo za razpis referenduma proti preimenovanju Titove ceste v Radencih s 127 podpisi. Zaradi prejete pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma je župan v skladu s tretjim odstavkom 46. člena ZLS zadržal izvrševanje Odloka. Občina pojasnjuje, da peticija s podpisi zoper preimenovanje ulice, na katero se sklicuje pobudnik in ki naj bi jo župan prejel 25. 5. 2020, ni pravno formalno zavezujoča, saj je bila prejeta pred sprejetjem Odloka. Glede na to, da je bilo izvrševanje Odloka s sklepom št. 031-0001/2020-23 z dne 12. 6. 2020 zadržano, sklep pa je začel veljati takoj, ob izdaji, in velja do preklica, Občina meni, da niso (več) podani pogoji, da bi o zadržanju izvrševanja Odloka odločalo še Ustavno sodišče. Za to pa naj tudi ne bi bili podani razlogi, saj zaradi zadržanega izvrševanja Odloka do menjave napisnih tabel ni prišlo. Zatrjevanje javnih protestov, do katerih bil lahko prišlo zaradi menjave tabel, pa naj ne bi bil razlog za zadržanje izvrševanja Odloka.
B. 
4. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale, pa bi se v ustavnosodni presoji izkazalo, da niso v neskladju z Ustavo.
5. Po presoji Ustavnega sodišča ni izkazano, da bi zadržanje izvrševanja izpodbijanega Odloka lahko povzročilo občutnejše škodljive posledice, zlasti ob upoštevanju dejstva, da za zadevno ulico poimenovanje Titova cesta velja že vsaj od leta 1979.1 Z njegovo izvršitvijo pa bi lahko nastale vsaj upoštevne, nezanemarljive posledice, če bi bila naknadno ugotovljena njegova protiustavnost oziroma nezakonitost. V primeru kasnejše razveljavitve oziroma odprave Odloka bi namreč z njegovo izvršitvijo nastali nepotrebni stroški tako za stanovalce kot za Občino (plačilo menjave dokumentov, hišnih in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno).2
6. Iz sklepa župana Občine Radenci o zadržanju izvrševanja izpodbijanega Odloka izhaja, da je bil sprejet na podlagi smiselne razlage tretjega odstavka 46. člena ZLS, ki ureja ravnanje župana v zvezi s pobudo volivcem za vložitev referenduma. Veljati naj bi začel takoj in naj bi veljal do preklica. Po podatkih, dostopnih Ustavnemu sodišču, ta sklep v Uradnem glasilu slovenskih občin, v katerem je objavljen izpodbijani Odlok, ni bil objavljen. Da bi se pobudnik (ali drugi stanovalci ulice oziroma volivci) lahko na kakšen drugačen (ustrezen) način seznanili z navedenim sklepom, Občina ne navaja. Glede na to, da je bil navedeni sklep sprejet v drugačnih vsebinskih in časovnih okvirih, kot pa opredeljujejo odločitev o zadržanju izvrševanja predpisa v postopku pred Ustavnim sodiščem, ter upoštevaje, da ta sklep ni bil objavljen oziroma da ni izkazano, da bi se njegovi naslovniki lahko na ustrezen način z njim seznanili, Ustavno sodišče ocenjuje, da razlogi, ki bi preprečevali odločitev Ustavnega sodišča o predlogu pobudnika za zadržanje izvrševanja izpodbijanega Odloka, niso podani.
7. Ker so po presoji Ustavnega sodišča posledice, ki bi nastale z izvrševanjem izpodbijanega Odloka, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči zadržanje izvrševanja izpodbijanega Odloka, je Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje Odloka do končne odločitve.
C. 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jaklič in Šorli.
Dr. Rajko Knez 
predsednik 
zanj 
dr. Matej Accetto 
podpredsednik 
1 Tu kaže opozoriti na pomembni razliki med to zadevo in zadevo, o kateri je Ustavno sodišče odločilo z odločbo št. U-I-109/10 z dne 26. 9. 2011 (Uradni list RS, št. 78/11, in OdlUS XIX, 26). Drugače kot poimenovanje ulice »Titova cesta«, uvedeno z Odlokom o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 44/09), za katerega 2. člen je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-109/10 ugotovilo, da je v neskladju z načelom spoštovanja človekovega dostojanstva iz 1. člena Ustave, je bilo namreč poimenovanje Titova cesta v Radencih uvedeno (vsaj) že z Odlokom o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradne objave Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 28/79), torej še pred osamosvojitvijo Slovenije. Kot izhaja iz 18. točke obrazložitve navedene odločbe Ustavnega sodišča, je Ustavno sodišče pri presoji navedenega Odloka Mestne občine Ljubljana, ki je poimenovanje Titova cesta ponovno uvedel v letu 2009, poseben pomen pripisalo tudi okoliščini, da v tistem primeru ni šlo za obstoječe poimenovanje, ki bi se ohranilo še iz prejšnje ureditve. Glede na to razlogi iz odločbe št. U-I-109/10 ne vplivajo na to zadevo. Predvsem pa v obravnavani zadevi osrednje vprašanje ni vprašanje ohranitve dosedanjega imena ulice, ampak pravna ustreznost postopka za preimenovanje ulice glede na izbrano novo ime ulice.
2 Podobno sklep Ustavnega sodišča št. U-I-66/06 z dne 23. 3. 2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti