Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

Ob-2580/20, Stran 1673
Javni razpis 
P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo
1. Izvajalec:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta
Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada.
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.
Cilji javnega razpisa so:
– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
– brezobrestnem kreditu, 
– brez stroškov odobravanja in vodenja, 
– nižjih zavarovalnih zahtevah, 
– ročnosti kredita, 
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. 
– omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
– »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij, 
– ohranitev delovnih mest. 
3. Viri financiranja
Finančni produkt so krediti, ki se financirajo iz namenskega premoženja Sklada in holdinškega sklada Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013.
Skupni razpoložljivi znesek je v višini 25.000.000 EUR.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu;
1 Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno poročilo na AJPES.
b) ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas2. V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del;
2 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan za polni delovni čas.
c) ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven problemskih območij (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območij (skladno z Uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij; Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20);
d) predložiti mora popolno vlogo za financiranje in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;
e) imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB83
3 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.
f) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
g) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške;
h) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika osnovnega namena javnega razpisa (odprava gospodarske škode zaradi virusa SARS-CoV-2);
i) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v nadaljevanju javnega razpisa;
j) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti FURS v višini 50 EUR ali več;
k) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
l) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
m) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države;
n) ni prejemnik pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU;
o) kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
p) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike Sklada, s področja upravljanja tveganj.
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
– I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
– I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;
– I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;
– N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
– N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj;
– R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
– N49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).
Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/MSP.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Produkt ne podpira podjetij v težavah,ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Kredit se ne odobri podjetjem, ki so bila dne 31. decembra 2019 že podjetja v težavah (v smislu uredbe o splošnih skupinskih izjemah).
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Produkt prav tako ne podpira projektov na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne igre na srečo in igralnice ter pornografijo;
b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gensko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene;
c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za likvidnostni kredit, mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali
– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem načrtovanih, prihodkov po kupcih/poslovnih modelov v vlogi,
b) imeti zaprto finančno konstrukcijo,
c) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti4,
4 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje.
d) imeti v obdobju od leta 2020 do 2023 predvideno poslovanje z dobičkom,
e) imeti v obdobju od leta 2020 do 2023 realno načrtovan pozitivni denarni tok.
4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Obrestna mera: je 0 % in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri5.
5 Efektivna obrestna mera (EOM) je letna obrestna mera, katere izračun je lahko odvisen od: zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec.
Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.
Zavarovanje kredita:
– za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
– za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).
Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).
Kredit se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 2. 2020 do 1. 4. 2021 in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.
Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja6.
6 Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev (sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).
5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 50.000 EUR.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.
Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.
Kredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov in leasing pogodb kreditojemalca.
Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo« je dostopen na ePortalu Sklada;
(2) Obvezne priloge:
a) potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih7;
7 Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih brezplačno pridobljeno iz spletnega portala eDavki, je lahko staro največ 15 dni, glede na datum oddaje vloge.
b) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode:
– na podlagi letnega poročila za leto 2019;
c) vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe;
d) vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo;
(3) Dodatna dokazila:
a) revidirano letno poročilo, v primeru ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPES;
b) dokazila o upadu ali odpovedi naročil v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj po pošti pozvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopolni le točko 2 a), 2 b), 2 c), 2 d), 3 a) in 3 b).
Če vloga v predvidenem roku (največ 2 dni) ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 24. 8. in 9. 10. 2020.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno več oddati.
Javni razpis bo odprt do 9. 10. 2020 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 9. 10. 2020, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 9. 10. 2020 ali na roke za oddajo vlog po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za oddajo vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le pravočasno oddane, popolne in ustrezne vloge.
Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upravičencev:
(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON (AJPES),
(3) Finančni kazalniki:
a) Kapital / obveznosti do virov sredstev,
b) Kredit / čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL) / kredit,
d) Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja – EBITDA.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem »III. Merila za izbor«.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge v primeru nerealiziranih že odobrenih projektov ali nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že podprtih projektov v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih instrumentov previsoka.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim redom; kredit / čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni limit (PKL) / kredit in finančne obveznosti / EBITDA.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi kredita. V primeru, da je oddanih vlog na posamezni prijavni rok več kot 250, se rok obravnave sorazmerno podaljša.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi kredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi kredita bo Sklad s kreditojemalcem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-67, 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep Vlade RS, št. 47602-31/2019/4 z dne 17. 12. 2019),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Program izvajanja finančnih spodbud COVID 19 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Pogodbe št. 1/2020-AM o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID 19, sklenjene med MGRT in Skladom,
– Produkt P7C 2020 COVID v obliki Javnega razpisa, se izvaja na podlagi prehodnega soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 007-33/2020/297 z dne 29. 7. 2020.
Program finančnih spodbud COVID 19 sledi usmeritvam glede mobilizacije sredstev za soočanje s COVID krizo v gospodarstvu iz:
– Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID 19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, vključno s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
Kredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči, skladno z Začasnim okvirjem za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID (št. priglasitve M003-5665493-2018/I). Predvideno trajanje sheme sovpada z obdobjem veljavnosti Uredbe Komisije.
Skupna nominalna vrednost pomoči, dodeljene skladno s točko 3.1. Začasnega okvira ne presega 800.000,00 EUR na podjetje kot gospodarska enota8, pri čemer gre za bruto znesek oziroma znesek pred odbitjem davkov in drugih dajatev.
8 11. točka Obvestila Komisije o pojmu državne pomoči po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 262, 19. 7. 2016, str. 1) določa, da se lahko več ločenih pravnih subjektov šteje za eno gospodarsko enoto/subjekt (single economic entity), ki se upošteva kot podjetje. V zvezi s tem Sodišče upošteva kontrolni delež ter druge funkcionalne, gospodarske in strukturne povezave.
To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.
14. Odložilni pogoji
Sredstva javnega razpisa se lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– vplačilo sredstev s strani MGRT za povečanje namenskega premoženja Slovenskega podjetniškega sklada (skladno s sklepom Vlade RS, št. 47602-17/2020/2 z dne 23. 7. 2020)
– potrditev sheme državnih pomoči COVID 19 na Evropski komisiji
– potrditev Sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2020 na Vladi RS.
15. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika:
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov:
Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU – EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti