Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2012. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo), stran 4482.

  
Na podlagi 133. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09) je Občinski svet Občine Brežice na 5. dopisni seji dne 30. 4. 2020 določil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o., ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 84/11), sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice dne 17. 10. 2011,
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 84/11), sprejet na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice dne 12. 12. 2011,
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 11/12), sprejet na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice dne 7. 2. 2012,
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 101/13), sprejet na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice dne 25. 11. 2013,
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/15), sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice dne 14. 12. 2015,
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. (Uradni list RS, št. 65/20), sprejet na 5. dopisni seji Občinskega sveta Občine Brežice dne 30. 4. 2020 in
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 107/20), sprejet na 13. seji Občinskega sveta Občine Brežice dne 9. 7. 2020.
Št. 007-0018/2015
Brežice, dne 10. julija 2020
 
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo) 
1. člen 
(1) Ta odlok je ustanovitveni akt javnega podjetja Javno podjetje Komunala Brežice, d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).
(2) Javno podjetje je organizirano kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.
(3) Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja (v nadaljevanju: ustanovitelj) je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
(4) Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Brežice.
2. člen 
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas. Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka.
3. člen 
(1) Ime (firma) javnega podjetja je: Javno podjetje Komunala Brežice, d.o.o.
(2) Skrajšano ime (skrajšana firma) je: Komunala Brežice d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je: Brežice.
(4) Poslovni naslov javnega podjetja je: Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice.
4. člen 
Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z grafičnim simbolom in izpisano polno firmo.
5. člen 
(1) Javno podjetje izvaja naslednje gospodarske javne službe v Občini Brežice:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest na območju mesta Brežice,
– 24-urna dežurna pogrebna služba,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic in
– upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti.
(2) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja, kot so zlasti: upravljanje pokopališč, prevoz blaga v cestnem prometu, gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij), gradnja drugih objektov – nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila, gradnja komunalnih objektov, storitve z gradbeno mehanizacijo, zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, vzdrževanje in gradnja prometnih objektov, prodaja, montaža in servisiranje vodomerov, vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe občine, vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih objektov – javnih površin, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd., upravljanje in vzdrževanje stavb in upravništvo stanovanj in poslovnih prostorov, oskrba industrijskih porabnikov z vodo naselij s požarno vodo v javni rabi, proizvodnja in distribucija toplotne energije in tople vode, plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, gradnja objektov nizkih gradenj in športnih objektov ter rušenje objektov in zemeljska dela ter druga gradbena dela, sejemska dejavnost in dejavnost tržnic, postavljanje reklamnih objektov in oglaševanje, okraševanje, prevozi za lastne potrebe, inženiring na področju komunalne infrastrukture ter druge dejavnosti, za katere je registrirano, s tem, da mora zagotoviti nemoteno opravljanje gospodarskih javnih služb iz prvega odstavka tega člena.
(3) Javno podjetje glede na standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
B 08.110 Pridobivanje kamna
B 08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
B 09.900 Storitve za drugo rudarjenje
C 23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
C 23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
C 23.640 Proizvodnja malte
C 23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
C 23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
C 23.700 Obdelava naravnega kamna
C 23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
C 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
C 25.620 Mehanska obdelava kovin
C 33.110 Popravila kovinskih izdelkov
C 33.120 Popravila strojev in naprav
C 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
C 33.140 Popravila električnih naprav
C 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
C 33.190 Popravila drugih naprav
C 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
D 35.119 Druga proizvodnja električne energije
D 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
E 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E 37.000 Ravnanje z odplakami
E 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E 38.310 Demontaža odpadnih naprav
E 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
E 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F 42.110 Gradnja cest
F 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
F 42.130 Gradnja mostov in predorov
F 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F 42.910 Gradnja vodnih objektov
F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F 43.110 Rušenje objektov
F 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F 43.130 Testno vrtanje in sondiranje
F 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F 43.330 Oblaganje tal in sten
F 43.341 Steklarska dela
F 43.342 Pleskarska dela
F 43.390 Druga zaključna gradbena dela
F 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F 43.990 Druga specializirana gradbena dela
G 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
G 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
G 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
G 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
G 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
G 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
G 46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
G 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
G 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 49.410 Cestni tovorni promet
H 49.420 Selitvena dejavnost
H 49.500 Cevovodni transport
H 52.100 Skladiščenje
H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
H 52.240 Pretovarjanje
I 56.104 Začasni gostinski obrati
I 56.300 Strežba pijač
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.190 Drugo založništvo
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.990 Drugo informiranje
L 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 69.103 Druge pravne dejavnosti
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.000 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.111 Arhitektno projektiranje
M 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.200 Fotografska dejavnost
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem ali zakup
N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.210 Splošno čiščenje stavb
N 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
S 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
S 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
S 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
S 95.240 Popravila pohištva
S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S 96.030 Pogrebna dejavnost
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(4) Javno podjetje poleg navedenih dejavnosti opravlja še naloge po odlokih, ki urejajo področje posamezne gospodarske javne službe (npr. naloge na področju javnih pooblastil, vodenja katastra infrastrukture in evidenc) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarskih javnih služb. Opravljati sme tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(5) Poleg predpisov, ki urejajo poslovanje in opravljanje dejavnosti podjetja, mora javno podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki in drugimi pravnimi akti, ki jih sprejme Občinski svet Občine Brežice.
(6) Dejavnost javnega podjetja se lahko spremeni s spremembo tega odloka. Občinski svet lahko izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko javne službe. Občinski svet lahko kot javno pooblastilo prenese izvajanje posameznih dejavnosti na javno podjetje v skladu s predpisi.
(7) Javno podjetje ne sme ustanavljati hčerinskih družb, jih statusno spreminjati, likvidirati ali prodati, vlagati v kapitalske naložbe oziroma poslovne deleže drugih družb brez posebnega sklepa ustanovitelja.
6. člen 
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega podjetja.
(2) Javno podjetje pokriva izgubo, ki nastane pri poslovanju javnega podjetja, v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Javno podjetje je kot izvajalec javne službe upravičeno do povračila morebitne izgube iz naslova izvajanja javne službe iz sredstev proračuna občine, če so kumulativno izpolnjeni pogoji:
– da je v skladu s predpisi pravočasno občini predložilo pripravljeno predračunsko ceno za izvajanje javne službe, vključno s poročilom o izvedenih ukrepih racionalizacije poslovanja, izvedenih s ciljem zmanjševanja stroškov in njihovih rezultatih,
– predložena predračunska cena je bila s strani občine pregledana in potrjena in
– predložena predračunska cena ni bila potrjena s strani občinskega sveta.
(4) V primerih iz tretjega odstavka tega člena je javno podjetje kot izvajalec občinske gospodarske javne službe upravičeno do povračila tistega dela izgube, ki se nanaša na dejansko nastale stroške, ne pa tudi do povračila izgubljenega dobička oziroma donosa na vložena sredstva, za katerega izkazuje primanjkljaj v poslovanju.
(5) Javno podjetje je kot izvajalec javne službe dolžno vsako tromesečje preveriti ustreznost oblikovane predračunske cene. Če ob tem ugotovi, da je njegova predračunska cena oblikovana neustrezno, to pomeni odstopanje, ki je večje od 10 %, je dolžan izvesti analizo za ugotovitev razlogov za odstopanje in nemudoma izvesti ustrezne ukrepe za racionalizacijo poslovanja. V primeru neuspešnosti izvedenih ukrepov za racionalizacijo poslovanja je javno podjetje kot izvajalec javne službe dolžno izvesti postopke v skladu z odloki, ki urejajo izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.
(6) Če javno podjetje kot izvajalec javne službe ob koncu poslovnega leta ugotovi dobiček iz naslova izvajanja občinske gospodarske javne službe, ki ne dosega višine, potrebne za začetek postopka spreminjanja cene, je o tem dolžno obvestiti občino.
(7) Pri oblikovanju cene opravljanja storitev posamezne gospodarske javne službe se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje gospodarske javne službe, kakor jih opredeljujejo zakon, podzakonski predpisi in predpisi občine, načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki javnega podjetja za prihodnje obdobje. V kalkulaciji cene storitve opravljanja posamezne gospodarske javne službe se lahko upoštevajo samo upravičeni stroški, ki jih je mogoče povezati z izvajanjem posamezne gospodarske javne službe. Pri presoji upravičenosti stroškov se upoštevajo podatki iz potrjenih programov izvajanja posamezne gospodarske javne službe za naslednje koledarsko leto in potrjenih poročil o izvajanju javne službe za preteklo leto, pri čemer mora javno podjetje kot izvajalec gospodarske javne službe pri stroških materiala in storitev ravnati gospodarno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pri določanju upravičenih stroškov dela pa se ne upoštevajo stroški dela, ki presegajo sistem nagrajevanja v skladu z veljavno zakonodajo in kolektivno pogodbo. Stroški, ki niso opredeljeni z veljavno metodologijo o oblikovanju cen ali drugimi predpisi ter obseg in vrednost poslovno potrebnih sredstev, ki niso bila opredeljena in potrjena v programih izvajanja gospodarske javne službe, niso kalkulativni element cene opravljanja storitev posamezne gospodarske javne službe.
(8) Za potrebe določitve donosa na poslovno potrebna sredstva se upošteva sedanja vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev na dan 31. 12. preteklega leta, potrebnih za izvajanje posamezne gospodarske javne službe, če zakon ali podzakonski predpis ne določa drugače.
7. člen 
Javno podjetje vodi poslovne knjige, sestavlja poslovno in letno poročilo ter pripravlja gospodarske načrte v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in ostalimi predpisi.
(2) Za vsako od gospodarskih javnih služb iz prvega odstavka 5. člena tega odloka je javno podjetje vsako leto dolžno pripraviti in najpozneje:
– do 31. oktobra v tekočem letu posredovati občini v uskladitev program izvajanja javne službe za naslednje koledarsko leto in
– do 31. marca tekočega leta letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto.
(3) Dokumenti iz prejšnjega odstavka morajo biti pripravljeni v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in odloki, ki urejajo posamezno področje. Program izvajanja gospodarske javne službe mora poleg podatkov, navedenih v predpisih, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo, vsebovati tudi podatke o številu delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem posamezne gospodarske javne službe, osnovnih sredstvih izvajalca, namenjenih izvajanju javne službe, stroškovno vrednoten in časovno opredeljen načrt izvajanja posameznih storitev gospodarske javne službe. Poročilo o izvajanju javne službe mora vsebovati zbirne podatke o vrstah in obsegu opravljenih del v preteklem letu, terminski prikaz izvedbe del in prikaz stroškov, navedeni morajo biti podatki o interventnih posegih v primerih izrednih dogodkov, morebitna odstopanja od letnega programa izvajanja gospodarske javne službe za preteklo leto in razlogi ter obrazložitve teh odstopanj ter poročilo o stanju infrastrukture na področju, na katerem se gospodarska javna služba izvaja, podatki o pritožbah uporabnikov storitev izvajalca in o njihovem reševanju, oddaji poslov podizvajalcem, škodnih dogodkih, koriščenju zavarovanj in vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje gospodarske javne službe. V postopku usklajevanja mora javno podjetje predložiti listine ali pripraviti podatke, ki omogočajo preveritev podatkov v dokumentih iz prejšnjega odstavka.
(4) Javno podjetje mora v letni plan, v poslovno in letno poročilo vključiti tudi podatke o povezanih družbah in njihovem poslovanju in vlaganjih v kapitalske naložbe oziroma poslovne deleže drugih družb.
8. člen 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 519.120,00 EUR.
(2) Ustanovitelj Občina Brežice ima v javnem podjetju štiri osnovne vloge oziroma poslovne deleže, in sicer:
– osnovno vlogo 7.500,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 1,4448 %
– osnovno vlogo 232.500,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 44,7873 %
– osnovno vlogo 99.120,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 19,0938 % in
– osnovno vlogo 180.000,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 34,6741 %.
(3) Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Občina Brežice, ki ji pripada poslovni delež v celoti.
(4) Osnovni vložek v višini 99.120,00 EUR se izvede kot stvarni vložek z izročitvijo premičnin – vozil, strojev in stvari – po popisu iz Cenitve premičnin št. 1610/2013 sodnega cenilca SPINBIRO Rostohar Marjan s.p. iz oktobra 2013.
9. člen 
Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti), so last ustanovitelja. Javnemu podjetju se dajo v najem s posebno najemno pogodbo, določitev najemnine, uporabo in standarde vzdrževanja infrastrukturnih objektov pa poleg najemne pogodbe urejajo tudi splošni predpisi, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo in oblikovanje cen.
10. člen 
(1) Ustanovitelj samostojno odloča, v skladu z zakonom, o:
– določitvi posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem gospodarskih javnih služb;
– o sprejetju letnega poročila;
– potrjuje razvojni plan, letni plan in programe izvajanja javnih služb;
– sprejema program za obvladovanje kakovosti poslovanja;
– razdelitvi dobička in pokrivanju izgube in porabi bilančnega dobička;
– spremembah in dopolnitvah tega odloka;
– statusnih spremembah ali prenehanju javnega podjetja, ustanavljanju, statusnih spremembah, likvidaciji ali prodaji hčerinskih družb ter o kapitalskih vlaganjih;
– imenovanju in razreševanju članov nadzornega sveta, razen tistega, ki ga izvoli svet delavcev;
– povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala;
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, razvoju javnega podjetja, programih dela in finančnih načrtih javnega podjetja;
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja;
– postavitvi prokurista, poslovnega pooblaščenca, revizorja;
– zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja, o prometu z nepremičninami in investicijah, ki niso bile potrjene v poslovnem planu;
– nakupu in prodaji osnovnih sredstev javnega podjetja v vrednosti 200.000,00 EUR ali več;
– višini nagrad članov nadzornega sveta;
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali članom nadzornega sveta javnega podjetja v zvezi s povračilom škode, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog;
– zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju;
– drugih zadevah za katere tako določata Zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o gospodarskih družbah.
(2) Odločitve ustanovitelja se vpisujejo v knjigo sklepov, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
11. člen 
Javno podjetje ima naslednje organe upravljanja:
– nadzorni svet in
– direktorja.
12. člen 
(1) Nadzorni svet šteje šest članov. Štiri člane, od katerih župan predlaga imenovanje enega, imenuje in odpokliče ustanovitelj, dva člana pa kot predstavnika delavcev imenujejo in odpokličejo delavci javnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja soupravljanje delavcev.
(2) Član nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje, določene z zakonom.
(3) Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki opravlja funkcije, ki jih kot nezdružljive določa zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije ter zakon, ki ureja gospodarske družbe.
(4) Nadzorni svet izvoli izmed svojih članov predsednika. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do direktorja javnega podjetja in ustanovitelja, če za posamezen primer ni določeno drugače.
(5) Predsednik sklicuje in vodi seje ter podpisuje zapisnike in sprejete sklepe.
(6) Mandat članov nadzornega sveta javnega podjetja, ki jih je imenoval ustanovitelj, traja štiri leta. Po poteku mandata opravlja nadzorni svet javnega podjetja svojo funkcijo do imenovanja novega nadzornega sveta. Mandat članov nadzornega sveta, imenovanih s strani ustanovitelja, začne teči s prvo konstitutivno sejo nadzornega sveta. Ista oseba je lahko ponovno imenovana za člana nadzornega sveta.
(7) Člani nadzornega sveta javnega podjetja, ki jih je imenoval ustanovitelj, so za svoje delo odgovorni ustanovitelju. Za dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornost članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
13. člen 
(1) Nadzorni svet nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pripravlja predloge za ustanovitelja in izvršuje njegove sklepe, imenuje in odpokliče direktorja, daje navodila in smernice za delo direktorju in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
(2) Nadzorni svet obravnava načelna vprašanja o poslovanju javnega podjetja in o poteku poslov, daje mnenje k letnemu načrtu poslovanja, k letnemu poročilu javnega podjetja, daje mnenje na zahtevo ustanovitelja in smernice direktorju javnega podjetja iz zadev v okviru pristojnosti nadzornega sveta in skupaj z direktorjem javnega podjetja odloča o odpisu terjatev nad 2.000,00 EUR do posameznega poslovnega partnerja javnega podjetja in odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev javnega podjetja v vrednosti od 30.000,00 EUR do vključno 199.999,99 EUR.
(3) Nadzorni svet sprejema poslovnik o svojem delu, interne akte s področja delovno pravne zakonodaje, za katere po zakonu ni pristojen direktor, spremlja rentabilnost poslovanja javnega podjetja, njegova gospodarska gibanja in opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja o čemer obvešča ustanovitelja, obravnava poročila zunanjih revizijskih in inšpekcijskih organov ter na osnovi ugotovitev daje mnenje na predlagane ukrepe s strani direktorja, obravnava poročila popisne komisije za popis sredstev in obveznosti, potrjuje cene javnega podjetja, ki ne spadajo med obvezne ali izbirne gospodarske javne službe in ki niso določene v tarifnih pravilnikih.
(4) Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložil direktor. Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno poročilo za ustanovitelja.
(5) Nadzorni svet lahko zahteva od direktorja poročila tudi o vseh vprašanjih, pomembnih za poslovanje javnega podjetja.
(6) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča občinski svet in župana. Nadzorni svet je dolžan izvesti naloge iz svoje pristojnosti, ki mu jih naloži občinski svet.
14. člen 
(1) Nadzorni svet mora biti sklican najmanj enkrat v četrtletju.
(2) Vsak član nadzornega sveta ali direktor, ki navede namen in razlog za sklic seje lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta. Seja mora biti sklicana takoj, izvesti pa jo je treba najkasneje v štirinajstih dneh po sklicu. Če zahteva člana nadzornega sveta ali direktorja ni sprejeta, lahko dva člana sveta sama skličeta nadzorni svet in predlagata dnevni red.
(3) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina imenovanih članov. Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov. V primeru neodločenega izida, odloča glas predsedujočega.
(4) Nadzorni svet sprejme svoj poslovnik.
(5) Članu nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo, ki mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Višino plačila določi ustanovitelj enkrat letno s posebnim sklepom občinskega sveta. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.
15. člen 
(1) Ustanovitelj lahko odpokliče člana nadzornega sveta, ki ga je izvolil, kadarkoli pred potekom mandatne dobe brez utemeljenega razloga. Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.
(2) Predstavnika delavcev, ki je član nadzornega sveta, odpokliče svet delavcev in s tem seznani ustanovitelja javnega podjetja.
(3) V primeru predčasnega prenehanja mandata članu nadzornega sveta, ustanovitelj ali svet delavcev imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta za preostali del mandata.
16. člen 
Javno podjetje mora imeti revidirane računovodske izkaze v skladu z zakonom.
17. člen 
(1) Javno podjetje ima enega direktorja, ki na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja, zastopa javno podjetje in je odgovoren za zakonito delo javnega podjetja.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in tem odlokom.
(3) Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje brez omejitev, razen v primeru sklepanja poslov ali sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na pravni promet z nepremičninami, prevzem poroštev, dolgoročno zadolževanje in v zadevah, za katere je v skladu z 10. in 13. členom tega odloka potrebna odločitev ali predhodno soglasje ustanovitelja ali nadzornega sveta.
(4) Če direktor ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena, je to razlog za njegovo krivdno razrešitev oziroma odpoklic.
18. člen 
(1) Postopek imenovanja direktorja se mora začeti najkasneje 3 mesece pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne prej kot eno leto pred iztekom mandata.
(2) Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja objavi nadzorni svet skladno z določili zakona, ki ureja delovna razmerja, pri čemer lahko objavo posreduje tudi v sredstva javnega obveščanja in svetovni splet.
(3) Nadzorni svet imenuje direktorja za 4 leta in o tem obvesti ustanovitelja. Po poteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana.
19. člen 
(1) Direktor je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno na univerzitetnem programu ali magisteriji stroke (2. bolonjska st.),
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobitvi univerzitetne diplome ali magisterija stroke,
– da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
(2) Objava javnega razpisa vsebuje:
– navedbo prostega delovnega mesta direktorja javnega podjetja,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat,
– navedbo dokazil, ki jih mora kandidat predložiti prijavi,
– rok za vlaganje prijav ter naslov pošiljanja prijav,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
– navedbo organa oziroma osebe, ki daje informacije o izvedbi javnega razpisa,
– druge okoliščine, ki so pomembne za izbiro.
(3) Rok za vlaganje prijav na javni razpis ne sme biti krajši od petnajst dni od dneva objave javnega razpisa.
(4) Prijavi za javni razpis za delovno mesto direktorja javnega podjetja morajo kandidati priložiti program poslovanja in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju.
20. člen 
(1) O imenovanju in odpoklicu direktorja odloča nadzorni svet.
(2) V primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja, v drugih primerih, ko direktor preneha z delom ali v primeru, da po poteku mandata ni izbran nov direktor, nadzorni svet največ za dobo enega leta imenuje direktorja brez razpisa.
(3) Direktor iz drugega odstavka tega člena opravlja funkcijo do rednega imenovanja direktorja, vendar največ za dobo enega leta, pri čemer pa ista oseba ne more biti imenovana več kot enkrat zaporedoma.
21. člen 
(1) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče direktorja v naslednjih primerih:
– če huje krši obveznosti,
– če ni sposoben voditi poslov,
– če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, splošnih aktih ustanovitelja in splošnih aktih javnega podjetja ali krši določbe teh predpisov,
– če s svojim nevestnim ali nezakonitim ravnanjem povzroči javnemu podjetju večjo škodo ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri izvrševanju javne službe.
(2) Nadzorni svet mora direktorja odpoklicati, če to sam zahteva.
(3) V primeru odpoklica brez utemeljenega razloga pripada direktorju pravica do odpravnine v skladu z zakonom. Direktor ni upravičen do odpravnine v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena ali če se po prekinitvi pogodbe zaposli v javnem podjetju.
22. člen 
Direktor mora biti v delovnem razmerju v javnem podjetju. Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene nadzorni svet, podpiše pa jo predsednik nadzornega sveta in z njo seznani ustanovitelja. V tej pogodbi se uredijo vse medsebojne pravice in obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami, ki veljajo v javnem podjetju. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
23. člen 
(1) Direktor je poslovodni organ javnega podjetja. Direktor vodi poslovanje in delo družbe samostojno in na lastno odgovornost v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah in tega odloka.
(2) Direktor mora ne glede na določbo prvega odstavka tega člena v celoti upoštevati omejitve, ki izhajajo iz 10., 13. in 17. člena tega odloka.
(3) Pristojnosti direktorja so tudi:
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja,
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, vse v okviru predpisov in veljavnih planov,
– izvajanje sklepov ustanovitelja in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja,
– priprava programa za obvladovanje kakovosti poslovanja,
– priprava planov, poročil, razvojnih planov, programov izvajanja javnih služb,
– sprejem akta o organizaciji dela,
– sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejem kadrovskega načrta,
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja,
– priprava letnega poročila,
– poročanje ustanovitelju in nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega podjetja,
– imenovanje vodilnih delavcev,
– sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci,
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja, po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju,
– je odredbodajalec javnega podjetja in podpisuje poslovne akte, listine in pogodbe ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja,
– imenuje komisijo za ugotavljanje materialne škode, komisijo za inventurne popise ter druga delovna telesa za proučitev posameznih zadev in nalog iz delovnega področja oziroma dejavnosti javnega podjetja,
– opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite, skladno z zakonom,
– pripravlja predloge za statusna preoblikovanja ali prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično tehnoloških postopkih in predloge tehničnih in tarifnih pravilnikov,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
(4) Direktor je na zahtevo občinskega sveta, nadzornega sveta dolžan pisno pripraviti pisno poročilo in predložiti vse potrebne ali zahtevane podatke v roku, ki je določen v pisni zahtevi. V primeru, da naloge ni mogoče izvršiti v postavljenem roku, mora direktor pred potekom roka, ki je postavljen v zahtevi, poslati pisen predlog za podaljšanje roka, v katerem morajo biti navedeni razlogi za predlagano podaljšanje. V primeru, da organ, ki je zadevo postavil, ugotovi, da je predlog za podaljšanje utemeljen, predlogu ugodi in določi nov rok. Če postavi zahtevo občinski svet, v obdobju med sejami občinskega sveta o predlogu za podaljšanje roka odloči nadzorni odbor.
24. člen 
(1) Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s ceno storitev javnih služb,
– s prihodkom iz naslova izvajanja dejavnosti,
– iz proračuna,
– iz drugih virov.
(2) Storitve javnega podjetja, ki ne spadajo med obvezne ali izbirne gospodarske javne službe in ki niso določene s tarifnimi pravilniki, se financirajo z njihovo prodajo na trgu po cenah, ki jih je potrdil nadzorni svet.
(3) Če se cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb subvencionirajo, se z aktom, v katerem se odloči o subvencioniranju cene, določita tudi višina in vir subvencij. Subvencioniranje se izvede v skladu s sklepom Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9380).
25. člen 
(1) Javno podjetje se je v zvezi z izvajanjem javnih služb, glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev, dolžno ravnati po določbah zakona, ki ureja javno naročanje in drugih predpisih.
(2) Javno podjetje mora zagotavljati ločeno računovodstvo v skladu s predpisi.
26. člen 
(1) Javno podjetje sklepa pogodbe o zaposlitvi skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja, s panožno kolektivno pogodbo in internimi predpisi javnega podjetja.
(2) Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(3) Javno podjetje sprejema akte iz svoje pristojnosti in jih objavi na krajevno običajen način.
27. člen 
Javno podjetje opravlja dejavnosti za ustanovitelja v skladu s predpisi o javnem naročanju kot notranje (in-house) naročilo.
28. člen 
(1) Ta odlok velja tudi kot akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (enoosebna d.o.o.), za katerega ni predpisana posebna oblika.
(2) Prvi direktor družbe, ki funkcijo opravlja kot vršilec dolžnosti, za čas od ustanovitve družbe do imenovanja direktorja v skladu z določili tega odloka, vendar najdlje za obdobje enega leta, se imenuje s posebnim sklepom občinskega sveta.
(3) Ustanovitelj imenuje člane nadzornega sveta najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka. Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika zaposlenih v družbi, se imenujeta najkasneje v roku 90 dni od dne vpisa ustanovitve družbe v sodni register.
(4) Nadzorni svet na svoji konstitutivni seji sprejme poslovnik o svojem delu.
29. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/11) vsebuje naslednjo končno določbo: 
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. (Uradni list RS, št. 11/12) vsebuje naslednjo končno določbo: 
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. (Uradni list RS, št. 101/13) vsebuje naslednjo končno določbo: 
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2014.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/15) vsebuje naslednjo končno določbo: 
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. (Uradni list RS, št. 65/20) vsebuje naslednjo končno določbo: 
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. (Uradni list RS, št. 107/20) vsebuje naslednjo končno določbo: 
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti