Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2037. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2019, stran 4568.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 OUS:U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB ter 66/17) je Občinski svet Občine Luče na 10. redni seji dne 30. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2019 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2019 (v nadaljevanju zaključni račun).
2. člen 
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2019 v naslednji višini:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI
2.211.622
II.
SKUPAJ ODHODKI
3.327.118
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.115.496
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB:
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA:
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.115.496
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
1.115.496
X.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.440.185
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2019 so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2020
Luče, dne 30. junija 2020
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti