Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

Št. 430-17/2020 Ob-2578/20, Stran 1704
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v nadaljnjem besedilu: ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o RRA), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZUP), Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola št. 5/2018; v nadaljnjem besedilu: Statut – UPB1) in sklepa Sveta regije Istra-Brkini-Kras (Sveta Obalno-Kraške razvojne regije) št. 3, ki je bil sprejet na 1. redni seji dne 4. 6. 2020, objavlja Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola
javni razpis 
za izbor regionalne razvojne agencije v Obalno-Kraški razvojni regiji za programsko obdobje 2021–2027
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: ZSRR-2 v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno razvojno agencijo (RRA) za opravljanje splošnih razvojnih nalog izbere svet regije z javnim razpisom, javni razpis pa vodi občina, iz katere je predsednik sveta regije, razen če svet regije ne določi drugače. Svet regije Istra-Brkini-Kras (Svet regije) sestavlja osem županov Obalno-Kraške razvojne regije, trenutno pa mu predseduje župan Občine Izola. Svet regije je na svoji 1. redni seji v letu 2020 dne 4. 6. 2020 sprejel sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbor regionalne razvojne agencije za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji za programsko obdobje 2021–2027, s katerim je določil, da postopek javnega razpisa izvede Občina Izola (občina) in imenoval strokovno komisijo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne razvojne agencije v Obalno-Kraški razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021–2027, in sicer:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju razvojnega sveta regije, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena ZSRR-2, kadar jih izvaja javni sklad, namenjen spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja.
Regionalna razvojna agencija, ki bo na podlagi izvedenega javnega razpisa s sklepom Sveta regije določena za opravljanje splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021–2027, bo te naloge opravljala v Obalno-Kraški razvojni regiji. Ta obsega območje osmih občin: Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran in Sežana.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen in cilj javnega razpisa je izbor upravičenca za financiranje razvojnih nalog v Obalno-Kraški razvojni regiji, ki je lahko na podlagi ZSSR-2 izključno RRA, ki bo izbrana na javnem razpisu.
Splošne razvojne naloge na regionalni ravni iz 18. člena ZSRR-2 se financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna. Nadzor nad opravljanjem nalog RRA izvajata svet regije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. RRA se vpiše v evidenco RRA, ki jo vodi ministrstvo. Podrobnejša navodila – način vodenja evidence RRA, minimalne pogoje za opravljanje nalog RRA, obvezne elemente pogodbe o opravljanju nalog, način oblikovanja in delovanja območnega razvojnega partnerstva in regijske razvojne mreže, merila in normative za financiranje splošnih razvojnih nalog v regiji ter splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji določi minister s pravilnikom. Sofinanciranje RRA s strani ministrstva se določi z letno pogodbo.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji (obligatorni, ki jih določata ZSRR-2 in Pravilnik o RRA)
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje zakonske pogoje:
1. Ima sedež na območju razvojne regije in je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva – obvezna priloga: Obrazec 5.1 in Priloga št. 1: akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi in redni izpis iz sodnega oziroma poslovnega registra;
2. Ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga: Obrazec 5.2), kar pomeni, da:
– ima vsaj toliko zaposlenih, da zagotavlja v razvojni regiji z več kot 100.000 prebivalci (št. prebivalcev obalno-kraške statistične regije v letu 2018 je bilo 113.961, vir: Statistični urad RS) za opravljanje splošnih razvojnih nalog najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravilo pet zaposlenih za polni delovni čas,
– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje (na podlagi delovnih izkušenj) pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora,
– zaposleni morajo imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela, na katerem bodo opravljali splošne razvojne naloge;
3. Izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne regije – obvezna priloga: Priloga št. 2: kopija Sporazuma o sodelovanju v Regijski razvojni mreži Južne Primorske;
4. Predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v Obalno-Kraški razvojni regiji za obdobje 2021–2027 – obvezna Priloga št. 3;
5. Ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog – obvezna priloga: Obrazec 5.3;
6. Ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko – obvezna priloga: Obrazec 5.3;
7. Vodi ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji – obvezna priloga: Obrazec 5.4.
5.2. Posebni pogoji
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
1. Ima poravnane davčne obveznosti – obvezna priloga: Obrazec 5.5.
Prijavitelj lahko zaradi hitrejše obravnave vloge priloži potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge. Občina v tem primeru ne bo izvedla dodatnega preverjanja izpolnjevanja pogoja poravnanih obveznosti, razen v primerih suma nepravilnosti;
2. Se strinja z vsemi zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije – obvezna priloga: Obrazec 5.6.
Prijavitelj s podpisom izjave občini dovoljuje, da v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem razpisu;
3. Se je seznanil in se strinja z vzorcem pogodbe – obvezna priloga: Obrazec 5.7. Vzorca pogodbe med regionalno razvojno agencijo in svetom regije ni treba izpolniti, temveč le parafirati na dnu vsake strani. Prijavitelj s parafo potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja.
V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene pogoje.
6. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki obravnava varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
7. Merila za izbor
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh obveznih pogojev iz točke 5 tega javnega razpisa prejel največje število točk po merilih za izbor, opredeljenih v nadaljevanju. Za vsako merilo je potrebno priložiti obrazec, ki je opredeljen pri posameznem merilu in je del razpisne dokumentacije.
1) Delež javnega vpliva pri poslovanju prijavitelja:
Delež javnega vpliva
Število točk
100 %
20
70 %–99 %
10
51 %–69 %
5
Dokazilo: Obrazec 5.1 (Prijavni obrazec) in Priloga št. 1 (akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi in redni izpis iz sodnega oziroma poslovnega registra), iz katere je razvidno število ustanoviteljev in njihovi deleži.
2) Obdobje delovanja na področju spodbujanja razvoja:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kot jih določa 18. člen ZSRR-2.
Leta delovanja
Število točk
nad 15 let
20
nad 10 do 15 let
10
do 10 let
5
Dokazilo: Obrazec 5.8 (Izjava prijavitelja o obdobju delovanja).
3) Reference pri pripravi regijskih projektov:
Število regijskih projektov
Število točk
6 ali več
30
3–5
20
1–2
10
»Regionalni/regijski projekt« je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.
Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki ga je prijavitelj kot nosilec na območju celotne razvojne regije izvajal v obdobju zadnjih 10 let pred objavo javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec 5.9 (Reference – projekti)
4) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega programa glede na število v celoti pripravljenih1 regionalnih razvojnih programov
1 RRP 2021–2027 še ne more šteti kot referenca, ker ni dokončno pripravljen.
Regionalni razvojni program (RRP) je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, kot to določa ZSRR-2.
Referenca pri vodenju priprave RRP za območje celotne regije se upošteva, v kolikor prijavitelj izkaže, da je oziroma je bil v preteklih programskih obdobjih vodja priprave RRP celotne regije. Pri izkazovanju referenc za vodenje priprave RRP za območje celotne regije se upošteva število RRP, ki jih je kot nosilec priprave vodil prijavitelj.
Število RRP, ki jih je vodil prijavitelj kot nosilec priprave RRP
Število 
točk
vodil pripravo 3 RRP
30
vodil pripravo 2 RRP
20
vodil pripravo 1 RRP
10
Dokazilo: Obrazec 5.10 (Reference RRP)
Največje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže, je 100. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število točk. V kolikor bosta dva ali več prijaviteljev ovrednotena z istim številom točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je prejel višje število točk pri merilu 3 – Reference pri pripravi regijskih projektov.
8. Rok in način oddaje vlog
Rok za oddajo vlog je 15. 8. 2020. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko (velja poštni žig).
Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici bodo imele pripis »Ne odpiraj – Javni razpis za izbor RRA za obdobje 2021–2017«, v zgornjem levem kotu pa naveden naziv in poštni naslov prijavitelja. Ovojnica z vlogo mora biti naslovljena na: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Vloge, ki bodo oddane prepozno, to je po roku za oddajo vlog, in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
9. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce, določene v razpisni dokumentaciji.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je občina prejela v postopku izvajanja javnega razpisa.
Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce in zahtevane priloge za prijavo na razpis:
– Obrazec 5.1 – Prijavni obrazec in Priloga št. 1 (akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi in redni izpis iz sodnega/poslovnega registra),
– Obrazec 5.2 – Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra,
– Priloga št. 2 – kopija Sporazuma o sodelovanju v Regijski razvojni mreži Južne Primorske,
– Priloga 3 – Strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v Obalno-Kraški razvojni regiji za obdobje 2021–2027,
– Obrazec 5.3 – Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj,
– Obrazec 5.4 – Izjava o zagotavljanju vodenja ločenih računovodskih evidenc za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji,
– Obrazec 5.5 – Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah,
– Obrazec 5.6 – Izjava o strinjanju z razpisno dokumentacijo,
– Obrazec 5.7 – Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije,
– Obrazec 5.8 – Izjava prijavitelja o obdobju delovanja,
– Obrazec 5.9 – Reference – regijski projekti,
– Obrazec 5.10 – Reference – priprava regionalnega razvojnega programa.
Celotna vloga mora biti napisana oziroma izpolnjena v slovenskem jeziku.
10. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav na razpis s strani strokovne komisije ne bo javno.
Strokovna komisija bo točkovala vloge prijaviteljev po vrstnem redu prispetja, od prvo prispele do zadnje prispele do roka za oddajo prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število točk.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane na pošti s priporočeno pošiljko do 15. 8. 2020 (velja poštni žig).
Vloge, ki ne bodo pravočasne in pravilno označene, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, bo vloga odprta, zavržena in vrnjena pošiljatelju.
Vloge bo odprla strokovna komisija, ki bo v najkasneje roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne v skladu z 9. točko tega javnega razpisa. Rok za dopolnitev bo 8 dni.
Vloge upravičencev, ki bodo pozvani k dopolnitvi in se na poziv ne bodo pravočasno odzvali ali vloge ne bodo ustrezno dopolnili, se bodo zavrgle. Upravičencev, ki vloge ne bodo dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, se k dopolnitvi ne bo ponovno pozvalo.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 5. točke tega razpisa, se ne bodo uvrstile v postopek točkovanja, pač pa bodo zavržene.
11. Odločitev o izboru RRA za obdobje 2021–2027
Na podlagi poročila razpisne komisije bo odločil o izboru RRA Svet regije s sklepom, ki ga bo podpisal predsednik Sveta regije.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v tridesetih dneh od dneva odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da neupravičeno niso bili izbrani, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa Sveta regije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbrano RRA. Osnutek pogodbe je priloga temu javnemu razpisu.
Izbrano RRA ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za programsko obdobje 2021–2027. Pogoji se preverjajo letno.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani https://izola.si/, na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/, od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje do konca roka za oddajo ponudb.
Interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo brezplačno na občini.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z vsebino javnega razpisa lahko dobite na elektronskem naslovu posta.oizola@izola.si.
Občina Izola 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti