Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2040. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Bočka, Metlika, stran 4572.

  
Na podlagi 123., 119. in 115. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 13. redni seji dne 9. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Bočka, Metlika 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Bočka, Metlika (v nadaljevanju SDZN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s. p., Krško pod številko SDZN-02/19.
2. člen 
(vsebina SDZN) 
SDZN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o SDZN
(B) Kartografski del
1. Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Metlika
1:5000
2. Geodetski načrt s certifikatom
1:500
3. Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
4. Zazidalna situacija, Prerez A-A
1:500
5. Situacija parcelacije z zakoličbo
1:500
6. Situacija regulacijskih elementov z zakoličbo
1 500
7. Situacija infrastrukture
1:500
8. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1:500
(C) Priloge
1. Prikaz stanja prostora
2. Sklep o začetku postopka priprave SDZN
3. Odločba Ministrstva za okolje in prostor
4. Izvleček iz planskega akta
5. Povzetek za javnost – zloženka
6. Obrazložitev in utemeljitev SDZN
7. Strokovne podlage
8. Smernice nosilcev urejanja prostora
9. Stališča do pripomb z javne razgrnitve
10. Mnenja nosilcev urejanja prostora
11. Okoljsko poročilo
II. UREDITVENO OBMOČJE IN PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen 
(obseg ureditvenega območja) 
(1) Območje urejanja obsega zemljišče znotraj stanovanjske pozidave na Bočki.
(2) Območje SDZN se nanaša na parc. št.: 1002/4 in 1002/5, 4089/4, 1004/5, 1004/4, 1004/3-del, 1018/1-del, 1018/6-del, 1018/5-del, 1004/2-del, 1020-del, 996-del, 1024/1-del, 4092/3-del in 4089/5-del, vse k.o. Metlika.
Skupna površina območja SDZN je cca 0,6 ha.
4. člen 
V odloku zazidalnega načrta Bočka, Metlika se v 8. členu (ureditev okolice) v prvem odstavku doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– reliefno preoblikovanje terena.«
5. člen 
V 15. členu (pogoji za prometno urejanje) se v poglavju »Motorni promet« na koncu drugega odstavka doda novi stavek, ki se glasi:
»V severnem delu območja urejanja se, zaradi dostopa do treh parcel, zgradi zbirna stanovanjska cesta, ki je dvosmerna, v asfaltni izvedbi, najmanjšega prečnega profila, ki je vozišče 3,5 m in obojestranski bankini širine 0,75 m.«
6. člen 
V 16. členu (pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje) se v poglavju »Kanalizacijsko omrežje« na koncu drugega odstavka doda novi stavek, ki se glasi:
»V drugi fazi je dovoljena gradnja javne vodotesne padavinske kanalizacije, na katero je možna priključitev objektov.«
7. člen 
V 17. členu (varovanje okolja) se v poglavju »Varstvo vode in podtalnice« spremeni prvi stavek tako, da se po novem glasi:
»Severni del območja urejanja je delno na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode (3. stopnja).«
8. člen 
V 22. členu (rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) se v poglavju »Potres« za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Projektni pospešek je 0,175.«
Tretji odstavek 22. člena (rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) v poglavju »Požar« se črta.
V 22. členu (rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) se naslov poglavja »Obramba in zaščita« spremeni tako, da se po novem glasi: »Zaščitni ukrepi«.
V 22. členu (rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) se črta poglavje »Arhitektonske ovire«.
9. člen 
Za 22. členom (rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) se doda novi 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen 
(Arhitektonske ovire) 
Na vseh komunikacijah se izvedejo klančine z naklonom 1:13 do 1:15.«
10. člen 
V 27. členu (dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) se na koncu petnajstega odstavka črta pika in doda besedilo »ter malih komunalnih čistilnih naprav«.
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2007-48
Metlika, dne 9. julija 2020
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti