Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

Št. 302-2/2020 Ob-2582/20, Stran 1707
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15, 48/18 in 93/20) Mestna občina Celje objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2020 
I. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014–2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o postopkih za izvrševanje proračuna za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja,
– Ukrep 2: sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 v višini 10.000,00 EUR (proračunska postavka 410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom). Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:
– 5.000,00 EUR za sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja (ukrep 1) in
– 5.000,00 EUR sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih (ukrep 2).
Prijavitelj se lahko hkrati prijavi za ukrepa 1 in 2 in se mu podeli sredstva do skupne višine 10.000,00 EUR.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Za izvajanje ukrepa 1 in 2 se podeljujejo sredstva skladno z določili predpisov, ki določajo postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Do podelitve sredstev po tem razpisu niso upravičena subjekti, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu o finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– ne izpolnjujejo drugih pogojev, določeni pri posameznih ukrepih, za katerega dajejo vlogo,
– za katere je bila ugotovljena hujša nepravilnost pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je Mestna občina Celje oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o financiranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
Za razpisane ukrepe pomoči velja, da se pomoč dodeljuje za že izvedene in bodoče aktivnosti.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči za stroške za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Pomoč pokriva do 100 % upravičenih stroškov (z DDV).
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Ostali pogoji dodeljevanja pomoči so razvidni iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15, 48/18 in 93/20) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
V. Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih in merila za ocenjevanje
Vsi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.
1. ukrep: Sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja
Namen sofinanciranja ukrepa je usmeritev osnovnošolcev v manjkajoče poklice na trgu dela, seznanitev osnovnošolcev in njihovih staršev z dejavniki odločanja za nadaljevanje karierne poti po osnovni šoli, možnosti pridobitve štipendij, z znanji potrebnimi za uspešno delo in življenje in trendi na trgu dela.
Upravičeni stroški so:
– izvedeni dogodki v celjskih osnovnih šolah v obliki predavanj, delavnic, okroglih miz s podjetniki v obliki predstavitev kariernih poti.
Upravičenci do pomoči so izvajalci iz IV. poglavja tega razpisa:
– ki imajo poslovni sedež na območju občine oziroma da opravljajo dejavnost na geografskem območju, za katero se prijavlja na javni razpis;
– ki so usposobljeni za izvedbo 12 dogodkov v celjskih osnovnih šolah, kar izkazujejo s tem, da so primerljive aktivnosti, kot so opredeljene pri tem ukrepu, izvajali najmanj pet let pred oddajo vloge (izkazovanje referenc je podrobno navedeno v razpisni dokumentaciji),
– ki za izvajanje tega ukrepa niso ali ne bodo prejeli sredstev iz drugih javnih virov.
Za izvajanje tega ukrepa bo izbran tisti ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk.
Izbran bo en izvajalec za izvedbo 12 dogodkov v celjskih osnovnih šolah. Vsebina dogodkov in pogoji za izvajanje dogodkov so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči za stroške za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ do zneska 5.000,00 EUR z DDV.
Izbrani izvajalec bo do 31. 12. 2020 moral izvesti skupno 12 dogodkov v celjskih osnovnih šolah z naslednjimi aktivnostmi:
– Določitev promocije deficitarnih poklicev glede na stanje v lokalnem okolju, regiji in RS
– Promoviranje podjetništva in podjetniške miselnosti med učenci in njihovimi starši
– Seznanitev z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja.
– Seznanitev s področjem podjetništva, inovativnost in ustvarjalnosti ter jih usposobiti za prenašanje znanj in enega na drugo področje učenja in dela.
– Animacija in vključevanje uspešnih podjetnikov po potrebi v predstavitve, okrogle mize, predavanja in predavanja z delavnicami
– Navezava kontaktov, animacija šol in udeležencev v projektu
– Promocija projekta
– Priprava materiala: gradiv, vabil …
– Druge podporne aktivnosti
– Objava najmanj enega članka v lokalno prisotnih medijih o izvajanju aktivnosti iz tega ukrepa.
Pogoji:
– Ponudnik ima sedež na področju Mestne občine Celje in že vsaj 10 let deluje na področju, ki je predmet razpisa (kot npr. dej. 94.110).
– Ponudnik ima na razpolago vsaj dve osebi, ki bosta izvajali aktivnosti s pedagoško andragoško izobrazbo in najmanj 7. ravnijo izobrazbe in 5 leti delovnih izkušenj na področju predmeta naročila;
– V letu 2019 je ponudnik na področju vsebin ukrepa sodeloval z minimalno 6 celjskimi osnovnimi šolami;
– Ponudnik ni oseba javnega prava, kot jo opredeljuje Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma ni pravna oseba, v kapitalu katere bi bila takšna oseba udeležena.
Dokazila:
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije,
– dokazilo o razpoložljivosti najmanj 2 oseb z zahtevano izobrazbo in izkušnjami (pogodba o zaposlitvi/delu, potrdila o doseženi izobrazbi ipd.),
– izjava, da je ponudnik na področju vsebin ukrepa sodeloval z minimalno 6 celjskimi osnovnimi šolami z navedbo, za katere šole je šlo, kakšne aktivnosti so bile izvedene po posameznih šolah in navedba kontaktne osebe na posamezni šoli (zaradi preverbe reference).
Izbrani izvajalec bo na naslov MOC moral do 28. 2. 2021 predložiti poročilo z dokazili o izvedenih aktivnostih. V nasprotnem primeru bo MOC zahtevala vrnitev sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi in v ta namen unovčila finančno zavarovanje.
Merila za ocenjevanje:
1. Število izvedenih dogodkov v celjskih osnovnih šolah v obdobju 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 s tematiko: dejavniki odločanja za nadaljevanje karierne poti po osnovni šoli, možnosti pridobitve štipendij, znanja potrebna za uspešno delo in življenje, trendi na trgu dela, predstavitve kariernih poti in poklicev, na leto
24 in več
15
16–23
10
6 do 15
5
Dokazila:
– izjave o vsebini dogodka, datumu dogodka, šoli in kontaktni osebi na šoli (zaradi preverbe podatkov)
2. Število izvedenih dogodkov v celjskih osnovnih šolah v obdobju od 1. 1. 2020 do objave razpisa s tematiko: dejavniki odločanja za nadaljevanje karierne poti po osnovni šoli, možnosti pridobitve štipendij, znanja potrebna za uspešno delo in življenje, trendi na trgu dela, predstavitve kariernih poti in poklicev.
5 in več
15
2–4
10
do 2
5
Dokazilo:
– izjava o vsebini dogodka, datumu dogodka, šoli in kontaktni osebi na šoli (zaradi preverbe podatkov)
2. ukrep: sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb
Namen sofinanciranja ukrepa je dvig nivoja znanja brezposelnih oseb, potencialnih podjetnikov, zaposlenih in podjetnikov za uspešno samozaposlovanje, zaposlitev in delo ter za doseganje večje konkurenčnosti, pridobitev potrebnih znanj za samostojno podjetniško pot in daljše življenjske dobe novoustanovljenih poslovnih subjektov.
Upravičeni stroški so:
– izvedba delavnic in usposabljanj za ciljne skupine podjetij, zaposlene, potencialne podjetnike in brezposelne osebe.
Upravičenci do pomoči so izvajalci iz IV. poglavja:
– ki imajo poslovni sedež na območju občine oziroma da opravljajo dejavnost na geografskem območju, za katero se prijavlja na javni razpis;
– ki so usposobljeni za izvedbo 9 dogodkov, od tega 7 izvedb delavnic in 2 usposabljanj za ciljne skupine podjetij, zaposlene, potencialne podjetnike in brezposelne osebe, kar izkazujejo s tem, da so primerljive aktivnosti, kot so opredeljene pri tem ukrepu, izvajali najmanj pet let pred oddajo vloge (izkazovanje referenc je podrobno navedeno v razpisni dokumentaciji),
– ki za izvajanje tega ukrepa niso ali ne bodo prejeli sredstev iz drugih javnih virov.
Za izvajanje tega ukrepa bo izbran tisti ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk.
Izbran bo en izvajalec za izvedbo 9 dogodkov v obliki 7 izvedb delavnic in 2 usposabljanj za ciljne skupine podjetij, zaposlene, potencialne podjetnike in brezposelne osebe z naslednjo vsebino:
– Izvajanje delavnic in usposabljanj za ciljne skupine podjetij, zaposlene, potencialne podjetnike in brezposelne osebe
– Navezava kontaktov, animacija lokalnega okolja in udeležencev v projektu
– Promocija projekta
– Priprava materiala: gradiv, vabil …
– Druge podporne aktivnosti
– Objava najmanj en članka v lokalno prisotnih medijih o izvajanju aktivnosti iz tega ukrepa.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči za stroške za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ do zneska 5.000,00 EUR z DDV.
Pogoji:
– Zagotovljeni primerni prostori za izvedbo delavnic:
– z minimalno hkratno prisotnostjo 25 udeležencev ob upoštevanju vsakokratnih navodil NIJZ v primeru izvajanja delavnic in usposabljanj s fizično prisotnostjo; 
– ki omogočajo dostop z javnim prevozom. 
– Prijavitelj mora zagotavljati vsaj dve osebi, ki bosta izvajali aktivnosti s pedagoško andragoško izobrazbo ter z najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju predmeta razpisa.
– Vsaj ena oseba pri ponudniku ima strokovni izpit ZRSZ za delo na področju zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti.
– Ponudnik ima sedež na področju Mestne občine Celje, ustrezno registrirano dejavnost in v okviru te dejavnosti deluje že vsaj 10 let.
Ponudnik ni oseba javnega prava, kot jo opredeljuje Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma ni pravna oseba, v kapitalu katere bi bila takšna oseba udeležena.
Dokazila prijavitelja ob oddaji vloge:
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije
– dokazilo o tem, da ima prijavitelj na voljo min 2 osebi z zahtevano izobrazno in delovnimi izkušnjami (pogodba o zaposlitvi/delu ipd. in izobrazbi)
– dokazilo o tem, da ima prijavitelj na voljo 1 osebo s strokovnim izpitom ZRSZ na področju zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti (pogodba o zaposlitvi/delu ipd., potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu)
– izjava prijavitelja o ustreznih pogojih z dokazilom o lastništvu oziroma najemom teh prostorov (izpis iz zemljiške knjige, najemna pogodba ipd.)
– izjava prijavitelja o številu projektov, delavnic in svetovanj, kot je razvidno iz meril za ocenjevanje po tem ukrepu in iz obrazcev, ki so sestavni del tega razpisa.
Izbrani izvajalec bo na naslov MOC moral do 28. 2. 2021 predložiti poročilo z dokazili o izvedenih aktivnostih. V nasprotnem primeru bo MOC zahtevala vrnitev sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi in v ta namen unovčila finančno zavarovanje.
Merila za ocenjevanje:
1. Število izvedenih mreženj in prenosa dobrih praks med podjetniki v obdobju 1. 1. 2020 do objave razpisa z več kot 20 udeleženci na dogodku:
3 in več
10
1–2
5
0
0
Dokazilo:
– izjava o številu izvedenih mreženj in prenosa dobrih praks (zaradi preverbe podatkov)
2. Izvedba projektov z podjetniškimi vsebinami s partnerji v obdobju od 1. 1. 2016 do objave razpisa vrednosti več kot 10.000 EUR
5 in več
10
manj kot 5
5
0
0
Dokazilo:
– izjava o izvedbi projektov (zaradi preverbe podatkov)
3. Število izvedenih svetovanj za podjetja in potencialne podjetnike od 1. 1. 2020 do objave razpisa na temo ustanavljanja podjetij, poslovanja, aktualne zakonodaje, spodbud, internacionalizacije, človeških virov, marketinga in drugih področij poslovanja:
200 in več
15
151–199
10
150 
5
0
0
Dokazilo:
– izjava o številu izvedb svetovanj (zaradi preverbe podatkov)
4. Število izvedenih dogodkov v obliki delavnic na temo ustanavljanja podjetij, poslovanja, aktualne zakonodaje, spodbud, internacionalizacije, človeških virov, marketinga in drugih področij poslovanja za MSP, PP in BO zadnjih 2 letih na leto:
36 in več
10
manj kot 35
5
0
0
Dokazilo:
– izjava o številu izvedenih dogodkov (zaradi preverbe podatkov)
5. Število izvedenih dogodkov v obliki delavnic z minimalno 10 udeleženci na dogodek na temo ustanavljanja podjetij, poslovanja, aktualne zakonodaje, spodbud, internacionalizacije, človeških virov, marketinga in drugih področij poslovanja za MSP, PP in BO od 1. 1. 2020 do objave razpisa:
10 in več 
10
do 10
5
Dokazilo:
– izjava o številu izvedenih dogodkov (zaradi preverbe podatkov)
6. Število prejemnikov posredovanih informacijskih paketov podjetnikom in potencialnim podjetnikom minimalno 1x mesečno z aktualnimi informacijami potrebnimi za poslovanje v obdobju zadnjih 5 let na mesečni ravni
500 in več 
15
201–499
10
do 200
5
0
0
Dokazilo:
– izjava o številu prejemnikov (zaradi preverbe podatkov)
7. Število posredovanih paketov informacij podjetnikom in potencialnim podjetnikom na mesečni ravni z aktualnimi informacijami potrebnimi za poslovanje v obdobju zadnjih 5 let pred objavo razpisa na mesečni ravni
4 in več 
15
2–3
10
1
5
0
0
Dokazilo:
– izjava o številu posredovanih paketov informacij (zaradi preverbe podatkov)
VI. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 31. 8. 2020, do 12.30.
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
V primeru, da se prijavitelj prijavlja na oba ukrepa, za katere je kumulacija dopustna, odda vloge v eni kuverti.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici na naslov Mestne občine Celje, Glavna pisarna, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Prispeti mora do roka za oddajo ponudb ne glede na način dostave oziroma pošiljanja.
Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz razpisne dokumentacije.
VII. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
VIII. Reševanje vlog
Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 8 dni od roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih ukrepov ter zainteresiranih vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s pozivom na dopolnitev izključno po elektronski pošti. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom prispetja vloge. S tem datumom bodo tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v določenem roku, bo komisija zavrgla. Rok, določen za dopolnitev, bo začel šteti naslednji dan po pošiljanju elektronskega sporočila na kontaktni naslov vlagatelja, ne glede na to, kdaj je elektronsko pošto vlagatelj dejansko prebral. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Na posamezen ukrep se lahko odda le ena vloga po posameznem vlagatelju. V primeru oddaje dveh ali več vlog se šteje tista, ki je bila oddana zadnja.
Natančni postopek določitve višine sofinanciranja ter merila za ocenjevanje so določeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.
IX. Izid razpisa
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo predvidoma v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpoložljivih sredstev.
X. Dodatne informacije: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila. Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 25. 8. 2020 do 12. ure. Mestna občina Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 28. 8. 2020 do 14. ure.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost