Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2026. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante, stran 4555.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl US), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje (Uradni list RS, št. 61/14) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1 in 69/19) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 3. dopisni seji dne 27. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante 
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Dobrepolje, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu.
Gre za program 302 001 Ambulanta družinske medicine/splošna ambulanta.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta koncesijski akt ureja podelitev koncesije v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante na območju Občine Dobrepolje v predvidenem obsegu 0,89 tima kot sledi:
Koncesija 3: Za področje Vidma delo v zdravstveni postaji Videm v obsegu 0,89 tima splošne ambulante.
Koncesija se podeljuje v trajanju do 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
Izvajalec lahko kandidira za celotno ali del koncesije, ki je predmet tega odloka.
3. člen 
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Grosuplje ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, dosedanjemu izvajalcu koncesije pa je koncesija prenehala veljati.
4. člen 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v Občini Dobrepolje, lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju programa splošne ambulante v Občini Dobrepolje, na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
6. člen 
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom. V primeru neskladja, veljajo določbe tega odloka.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
7. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine, določene v razpisni dokumentaciji.
8. člen 
Koncesijo podeli občina s soglasjem ministrstva pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
9. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga ta določi, občini poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
10. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
11. člen 
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
13. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
14. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje ministrstvo, pristojno za zdravje, in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0142-0002/2020
Videm, dne 27. julija 2020
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti