Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2042. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2019, stran 4574.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr. in 75/17 – dopol.) je Občinski svet Občine Osilnica na 9. redni seji dne 10. 7. 2020 na predlog županje sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2019 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2019, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 2019.
2. člen 
Realizirani prihodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2019 so znašali:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
637.456
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
444.457
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
398.078
700 Davki na dohodek in dobiček
349.471
703 Davki na premoženje
40.552
704 Domači davki na blago in storitve
8.055
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
46.379
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7.244
711 Takse in pristojbine
580
712 Globe in druge denarne kazni
40
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
38.447
714 Drugi nedavčni prihodki
69
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
3.925
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.925
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
189.073
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
189.073
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij 
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
539.662
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
226.538
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
54.071
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
9.126
402 Izdatki za blago in storitve
161.518
403 Plačila domačih obresti
823
409 Rezerve
1.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
219.934
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
75.279
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4.411
413 Drugi tekoči domači transferi
140.245
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
89.190
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
89.190
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)
4.000
431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
4.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
97.793
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
25.984
55
ODPLAČILA DOLGA
25.984
550 Odplačila domačega dolga
25.984
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
71.810
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–25.984
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)
–97.793
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
117.005
9009 Splošni sklad za drugo
188.815
3. člen 
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2019 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
Št. 4103-0001/2020/2
Osilnica, dne 10. julija 2020
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost