Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

Št. 671-0002/2020-3 Ob-2522/20, Stran 1700
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 s spremembami), Odloka o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 93/20), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Letnega programa športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 93/20) in Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov športa v Občini Miren - Kostanjevica v letu 2020
1. Naročnik: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 93/20).
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci iz 2. člena Odloka o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in izvajajo programe pretežno na območju občine,
– delujejo najmanj eno leto,
– prijavijo programe, ki so predmet razpisa,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– imajo organizirano redno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini v skladu z Zakonom o društvih (za športne zveze in društva),
– občini redno in v pogodbeno določenih rokih dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke,
– nimajo neporavnanih obveznosti do občine.
4. Sofinanciranje upošteva načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2020.
5. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2020 znaša 51.400,00 EUR, in sicer iz naslednjih proračunskih postavk:
– 18009010 – za sofinanciranje športnih programov v višini 48.000,00 EUR
– 18009030 – za sofinanciranje športa v vrtcih in šolah v višini 3.400,00 EUR.
6. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena do 31. 12. 2020 za namene, za katere so bila dodeljena.
7. Vlagatelji morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisani razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica: www.miren-kostanjevica.si, lahko pa jo prevzamete tudi v tajništvu občine.
8. Zadnji rok za zbiranje prijav je sreda, 19. 8. 2020, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v tajništvu občine ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 19. 8. 2020).
9. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in zaprti ovojnici na naslov: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, z obveznim pripisom »Javni razpis šport 2020 – Ne odpiraj«. Vlagatelj na ovojnici navede svoj naziv in naslov.
Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, prijavitelji nepopolnih vlog pa bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Če tega v postavljenem roku ne bodo storili, se vlogo s sklepom zavrže.
10. Odpiranje prispelih vlog in postopek javnega razpisa bo vodila tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje prispelih vlog bo v roku deset dni od zaključka javnega razpisa in ne bo javno.
11. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu z Odlokom o sofinanciranju športa v Občini-Miren - Kostanjevica in merili za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Miren - Kostanjevica. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov.
12. O izboru in upravičenosti do sofinanciranja programov bodo prijavitelji predvidoma obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja prijav.
13. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo po e-pošti: matejka.maver@miren-kostanjevica.si ali na tel. 05/330-46-77.
Občina Miren - Kostanjevica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti